บทความในหมวด งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ความรู้จากการศึกษาดูงานสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถสรุปประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 1.1     มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะด้วยกัน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ  (2) คณะพยาบาลศาสตร์  (3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม  (5)คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6)คณะวิทยาการจัดการ (7) คณะครุศาสตร์ 1.2    วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้สำหรับการบริหารจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส  (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร  (5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน... อ่านต่อ

ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

งบประมาณเงินรายได้ถือได้ว่าเป็นการจัดทำแผนอย่างหนึ่งเป็นการประมาณการว่าใน ปีงบประมาณนั้นจะมีรายรับเท่าใด และคาดว่าจะจ่ายอะไรบ้างในปีงบประมาณนั้น โดยปกติจะมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 2 ครั้ง คือ 1.  งบประมาณเงินรายได้ต้นปี จะดำเนินการจัดทำในช่วง มิถุนายน – กรกฎาคม เช่น การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 เพื่อให้ทันกับการใช้จ่ายเงินในรอบปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะเริ่มต้นการใช้จ่ายเงินในเดือนตุลาคม 2555 การดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี นี้ จะทำการประมาณการรายรับและจ่ายของหน่วยงาน/คณะ โดยทางกองแผนงานจะกำหนดแบบฟอร์มขึ้นเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 2. ... อ่านต่อ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีจำนวน 4 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ———————————————————————————————————————————————— เกณฑ์การประเมิน ป.ตรี หมายเหตุ 1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน - เป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้... อ่านต่อ

เทคนิคการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อมีการมอบหมายงานเพิ่มหรือมีการโยกย้ายงาน จากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่ง หน่วยงานที่ได้รับเงินเพิ่มมักจะขอคนเพิ่มเสมอ แต่…หน่วยงานที่เอางานออกไป มักจะไม่ได้ลดคนตามไปด้วยบางครั้งงาน ๆ เดียวถูกย้ายไป 3-4 หน่วยงาน อัตรากำลังคนรวมขององค์กรเพิ่มขึ้น 3-4 คน ปริมาณงานหรือความรับผิดชอบโดยรวมขององค์กรยังมีอยู่เท่าเดิม ปัญหาการเพิ่มกำลังคนจะค่อย ๆ ก่อตัวสะสมมากขึ้นไปเรื่อย ๆ พอถึงระดับหนึ่งผู้บริหารรู้สึกว่าจำนวนพนักงานมากเกินไปแล้วแต่บอกไม่ได้หรอกว่ามากตรงไหนมากเพราะอะไร ผู้บริหารก็มักจะมอบหมายให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ไปศึกษาดูว่าทำไมหน่วยงานนั้นจึงใช้คนมากและให้ไปศึกษาดูว่า จริงๆแล้วหน่วยงานนั้นๆควรจะใช้คนเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมปัญหาที่ตามมาของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ