บทความในหมวด เทคโนโลยีการผลิตพืช

การวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้

การวิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ CDFA-MRS Method state of California, CA, USA, SOP (2002) วิเคราะห์สารพิษตกค้างยาฆ่าแมลงกลุ่ม ออร์กาโนคลอรีน, (Organochlorine, OC) ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid, PY) โดยใช้เครื่อง Gas chromatograph / Electron Capture Detector (ECD), กลุ่ม   ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate, OP) โดยใช้เครื่อง Gas chromatograph/Flame Photometric Detector (FPD) และกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate, CA) โดยใช้เครื่อง LC/MS หลักการ นำตัวอย่างมาสกัดด้วย Acetonitrile แบ่งสารละลายเป็น 3 ส่วน จากนั้นนำสารละลายที่ได้มาระเหยเกือบแห้งที่อุณหภูมิประมาณ 40-50 oC นำส่วนที่ 1 มาปรับปริมาตรด้วย Acetone เพื่อวิเคราะห์กลุ่ม Organophosphate และนำไปฉีดเข้าเครื่อง GC/FPD นำส่วนที่ 2 มาขจัดสิ่งปนเปื้อนโดยใช้ Florisil cartridge และส่วนที่ 3 นำมาขจัดสิ่งปนเปื้อนโดยใช้ Aminopropyl cartridge นำสารละลายทั้ง 2 ส่วนมาระเหยเกือบแห้งปรับปริมาตรส่วนที่ 2 ด้วย... อ่านต่อ

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที

การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที การคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เชื้อบีทีมีความบริสุทธิ์ เพราะจุลินทรีย์ที่ได้มาจากการคัดเลือกและแยกเชื้ออาจมีการปะปนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการแยกเชื้อจุลินทรีย์บีทีให้บริสุทธิ์มากที่สุด วัสดุและอุปกรณ์การแยกเชื้อจุลินทรีย์บีที เชื้อจุลินทรีย์บีที น้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ NA Agar ตู้เขี่ยเชื้อ จานเพาะเชื้อ เข็มเขี่ยเชื้อ ตะเกียงแอลกอฮอล์ วีธีการเขี่ยแยกเชื้อ มีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 1.ใช้ลวดเขี่ยเชื้อ ตักเชื้อผสมมาแตะที่ผิววุ้นใกล้ๆ ขอบใดขอบหนึ่งของจานเพาะเชื้อ แล้วลากลวดเขี่ยเชื้อเบาๆ โดยใช้ด้านแบนของปลายลวดแตะ บนผิววุ้นไปมา... อ่านต่อ

ความสำคัญของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์

ความสำคัญของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ ภาพสีน้ำ โดย สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เป็นการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาพวาด เป็นวิธีที่สามารถอธิบายรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สื่อสารกันได้โดยปราศจากอุปสรรคทางภาษา การสร้างภาพทางวิทยาศาสตร์จึงต้องทำอย่างถูกต้อง แม่นยำ วัดขนาดอย่างละเอียด ตรงไปตรงมา นอกจากนั้นยังต้องมีสมดุล สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวา และมีเสน่ห์ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์มีข้อได้เปรียบภาพถ่ายและการใหข้อมูลด้วยการบรรยาย ในทางธรรมชาติวิทยาแล้วภาพวาดสามารถแสดงกายวิภาคและสันฐานที่ช่วยในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิตได้ นอกจากนั้นภาพวาดเป็นตัวแทนของประชากร... อ่านต่อ

มหัศจรรย์แห่งส้มจี๊ด (ตอนที่ 1)

มหัศจรรย์แห่งส้มจี๊ด (ตอนที่ 1) ส้มจี๊ด หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า ส้มมะปี๊ด เป็นพรรณไม้ในกลุ่มเดียวกับมะนาว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน แต่ส้มจี๊ดมีทรงต้นสวยงาม จึงมักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้กระถางประดับ อีกทั้งยังให้ผลดกตลอดปี ผลแก่มีรสเปรี้ยวจัดใช้รับประทานแทนมะนาวได้ ลักษณะทั่วไปของส้มจี๊ด คือ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1.5-3 เมตร แตกแขนงเป็นพุ่มแน่น ใบรูปไข่กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ผิวใบเป็นมัน ดอกสีขาว กลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 เซนติเมตร ผิวบางสีเขียว กลิ่นหอม เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีส้ม เนื้อมีรสเปรี้ยวจัด มีเมล็ด 1-3 เมล็ด ถึงแม้ส้มจี๊ดจะมีผลขนาดเล็ก แต่ว่าผลส้มจี๊ดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งผล... อ่านต่อ

กระบวนการย่อยสลายสารพิษตกค้างในดิน

กระบวนการทั้งทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการเคลื่อนย้าย เปลี่ยนรูป หรือสูญหายของสารดังกล่าว ซึ่งกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. กระบวนการทางด้านเคมีฟิสิกส์ในดิน (Physicochemical process) ได้แก่ การดูดซับ การเคลื่อนที่ในดิน การระเหย การสลายตัวด้วยแสง และการเปลี่ยนรูปและการสลายตัวทางเคมี 2. กระบวนการทางด้านชีวภาพ (Biological process) การสลายตัวทางชีวภาพเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสารจนสูญเสียสภาพโครงสร้างโมเลกุลเดิม โดยชีวปัจจัยหรือปฏิกิริยาของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ออกซิเดชัน-รีดักชัน ไฮโดรไลซิส ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราการสลายตัวทางชีวรูปที่สำคัญ ได้แก่ ชนิดและจำนวนของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารชนิดนั้น... อ่านต่อ

การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลผลิต (ตอนที่ 3)

การคงสภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงในกลุ่ม Organochlorine จะตกค้างในดินค่อนข้างยาวนานกว่าสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มอื่นๆ โดยเฉพาะ DDT ซึ่งพบตกค้างในดินมากกว่า 35 ปี สารป้องกันกำจัดแมลงในกลุ่ม Organophosphate โดยทั่วไปแล้วยาในกลุ่มนี้มีการตกค้างที่สั้น หรือสลายตัวได้รวดเร็วในดิน มักจะไม่ค่อยพบการตกค้างในดินเกินหนึ่งปี โดยทั่วไปอยู่ในระหว่าง 2-4 สัปดาห์ เพราะมีขบวนการย่อยสลายเกิดขึ้น ขบวนการย่อยสลายอาจเป็นขบวนการทางเคมี เช่น ไฮโดรไลซิส หรือขบวนการทางชีวภาพ ซึ่งเป็นการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ดังแสดงในตารางที่ 2 เป็นค่าครึ่งชีวิต (half-life) ของสารออร์กาโนฟอสเฟตในดินชนิดต่างๆ จะเห็นได้ว่ามีระยะเวลาต่างกัน ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายด้าน เช่น กับอิทธิพลของสมบัติทางกายภาพ... อ่านต่อ

การใช้เทคโนโลยีในการผลิตจุลินทรีย์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบปลอดภัย ตอนที่ 1

จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติ ในดิน น้ำ เศษวัสดุทางการเกษตรต่างๆจากการศึกษาสามารถจำแนกชนิดของจุลินทรีย์เป็นกลุ่มย่อยๆ ได้มากมาย แต่ที่จะนำมากล่าวนี้เป็นเพียงกลุ่มเดียว คือ แบคทีเรียบีที เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป วงจรชีวิต กลไกในการเข้าทำลายแมลง ข้อดี ข้อจำกัดของเชื้อบีที เทคนิคการใช้เชื้อบีทีอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์บีทีที่มีในท้องตลาด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้ผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคและแมลงศัตรูพืชนับเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการเพาะปลูกพืชที่สามารถทำความเสียหายให้แก่ เกษตรกรผู้ปลูก... อ่านต่อ

การเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นบุคคลที่มีนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้คิดหาวิธีการทดลองเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆอยู่เสมอซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในวัยศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมจนเป็นลักษณะประจำตัวไปจนถึงผู้ใหญ่  อีกทั้งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนเป็นศาสตร์ต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น ตั้งแต่อากาศ การเกิดพายุ ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ดวงดาวบนท้องฟ้า รวมไป ถึงเครื่องอำนวยความสะดวกในอาคารบ้านเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง ตั้งแต่วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ดาวเทียม... อ่านต่อ

การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการและวิจัย

การจากไปร่วมนำเสนองานเพื่อขอรับทุนอุดหนุน  ในโครงการโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด( SME Provincial Champions)  ณ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จังหวัด  สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ผลปรากฏว่า  ได้รับให้ดำเนินงาน SME ในกลุ่ม Start Up โดย  ได้รับมอบหมายให้ดูแล SME ในกลุ่มจังหวัด ชุมพร  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต และ กระบี่  โดยโครงการดังกล่าว  มีรายละเอีอดดังนี้ กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Start Up) ข้อกำหนดการจัดจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference:TOR) โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด( SME Provincial Champions) กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Start Up) —————————————— 1. หลักการและเหตุผล ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายให้ภาครัฐดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม... อ่านต่อ

ชันโรง

ชันโรง (Stingless bee) เป็นแมลงในกลุ่มเดียวกับผึ้ง แต่มีขนาดเล็กกว่า และไม่มีเหล็กใน เป็นแมลงที่ปรับตัวเก่ง อาศัยอยู่ตามโพรงต้นไม้ โพรงใต้ดิน หรืออาจพบเห็นได้ตามท่อเหล็ก ท่อประปา รูเสาต่าง ๆ มีการกระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละภาค เช่น ภาคเหนือเรียกว่าขี้ตังนีหรือขี้ตึง ภาคอีสานเรียกว่าขี้สูด ภาคตะวันออกเรียกว่าอีโลม ภาคตะวันตกเรียกว่าตุ้งติ้งและภาคใต้เรียกว่า อุง ชันโรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยผสมเกสรพืช เนื่องจากการผสมเกสรของชันโรงไม่มีความเฉพาะเจาะจงกับชนิดของดอกไม้ สามารถผสมเกสรพืชได้หลากหลายชนิดมากกว่าผึ้ง อีกทั้งมีระยะทางในการบินไปหาอาหารไม่ไกลจากรังมากนัก ส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากการผสมเกสรของชันโรงจึงมีความแม่นยำมากกว่าผึ้ง การใช้ประโยชน์จากชันโรงนอกจากการผสมเกสรแล้ว... อ่านต่อ
หน้า 1 จาก 212»
  • เข้าสู่ระบบ