บทความในหมวด รัฐศาสตร์

“นโยบายสาธารณะ : ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาของไทย”

“นโยบายสาธารณะ : ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาของไทย” แสงสว่างเล็กๆ ได้เกิดขึ้นท่ามกลางของความมืดมนในการแก้ปัญหาความตกต่ำด้านคุณภาพการศึกษาไทยมาเป็นเวลาที่ยาวนาน เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แถลงนโยบาย (คสช.) รายละเอียดในคำประกาศบางส่วน มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ระบบการศึกษา ที่หลายคนเป็นห่วงนั้นควรจะทำการปรับปรุงทั้งระบบ และมุ่งส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความมีวินัย มีศีลธรรม ให้คำนึงถึงผลประโยชน์รวมของประเทศ รู้จักหน้าที่ของตน กระทรวงศึกษาธิการที่มีหน้าที่โดยตรงต้องรับเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้มีอำนาจตั้งไว้ แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือการนำนโยบายไปแปลเป็นยุทธศาสตร์... อ่านต่อ

ถอดบทเรียนจากการประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

ถอดบทเรียนจากการประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 การประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หรือ The 4th Taiwan-Thailand Higher Education Forum ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน เป็นการจัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองประเทศ ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และการหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้การจัดการของ National Pintung University of Science and Technology (NPUST)  เป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้จัดร่วมจัด โดยศาสตราจารย์กำจรตติยกวี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทน 120 คน จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จากการประชุมฯ... อ่านต่อ

ถอดบทเรียนจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อใช้ในการวิจัย

ข้าพเจ้าได้สนับสนุนงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในชุดโครงการ “การศึกษาผลกระทบแรงงานต่างด้าว และแรงงานต่างถิ่นต่อการพัฒนาพื้นที่และความมั่นคงของรัฐในจังหวัดชุมพร” โดยมีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการคือ การศึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชุมพร และ การศึกษาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยชุดโครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ซึ่งการศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจึงใช้การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเป็นหนึ่งในวิธีการศึกษาด้วย ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นในโครงการวิจัยนี้รวม... อ่านต่อ
  • เข้าสู่ระบบ