ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document

ภาพกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้งาน ระบบ E-Document วันที่ 4 พฤษภาคม 2554

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

9.1 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์

9.2  เพื่อให้บุคลากรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

9.3  เพื่อให้บุคลกรเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ระบบหนังเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 

9.4  เพื่อตอบรับแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ