การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดดอนกับเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ

การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดอ่อนกับเอ็มบริโอของปาล์มน้ำมันในสภาพปลอดเชื้อ ได้ทำการทดลองที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรอดตายของเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดอ่อนกับอ็มบริโอในปาล์มน้ำมัน   การทดลองใช้อาหารสูตรดัดแปลงของ Murashige and Skoog (1962) ที่มี BA ,NAA  และผงถ่านร่วมอยู่ด้วย  โดยสังเกตจากการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์  การเกิดใบอ่อนและราก ในการทดลองพบว่าเนื้อเยื่อที่ได้จากยอดอ่อนกับอ็มบริโอมีการรอดตาย 71.2% และ 76.6% ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P > 0.05 )

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ