การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและหารือการจัดประชุมบูรณาการเชิงวิชาการสาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้

การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและหารือการจัดประชุมบูรณาการเชิงวิชาการสาขาอาหารทะเลแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการนำร่องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสถาบันอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษาโครงการ รับผิดชอบโครงการโดย ผศ.ดร.เสาวคนธ์  วัฒนจันทร์ มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2557 (6 เดือน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหารแปรรูป ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน  ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้อย่างครบวงจร และสร้างเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหารร่วมแสดงผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่ภาคใต้ โดยมีผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการประกอบด้วย

  1. แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปภาคใต้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (2557-2559)
  2. ข้อเสนอโครงการนำร่อง (เพื่อของบประมาณปี 2558-2560) หรือนำเสนอเข้าแผนงานยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่มีความพร้อม

การดำเนินกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยและแผนงาน/โครงการ ของเครือข่ายพันธมิตรด้านอาหารแปรรูป ภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน  โดยทางผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ขอความร่วมมือมายังหน่วยงานที่เข้าร่วม กรอกและส่งแบบสำรวจข้อเสนอแผนงานและโครงการขับเคลื่อนเกษตรและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นที่หมวดประมง (อาหารทะเลแปรรูป) หมวดเกษตร (ข้าว ผัก ผลไม้) และหมวดปศุสัตว์ (ไก่ โค แพะ) ในการนี้ข้าพเจ้าได้รับเป็นผู้ประสานงานแผนงานและโครงการที่ขับเคลื่อนงานด้านเกษตรและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงวิชาการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม/โซนการจัดงาน ดังนี้

โซนที่1 การเสวนาเชิงวิชาการ

โซนที่ 2 การจัดนิทรรศการผลงาน การบริการของภาครัฐ แลการจับคู่ทางธุรกิจ

โซนที่ 3 การจัดแสดง จำหน่ายสินค้าและพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการ

โดยการจัดกิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเชิงวิชาการ จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

====================================================================================

สรุปแผนงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปด้วย วทน.

ตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ฟู๊ดวัลเลย์แห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 เวลา 9.30

ณ ห้องประชุม หว้ากอ 1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

พื้นที่ภาคเหนือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์ด้วย วทน.ภาคเหนือตอนบน

หน่วยงานหลัก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานร่วมดำเนินการ Command Center ภาคเหนือ สวทน.

ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี (ปี 2558)

งบประมาณรวม 221.6 ล้านบาท

ผู้ประสานงานโครงการ            นางจินดา  จันที (ผอ.กองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)

โทร 053 873180        มือถือ 081 952 0998

Email: jinda@mju.ac.th

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ