การเขียนบทความวิจัยนำเสนอในวารสารระดับชาติและนระดับนานาชาติ

การเขียนบทความวิจัยนำเสนอในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

นักวิจัยในปัจจุบันนี้นอกจากจะมีความรู้ความสามารถที่จะทํางานวิจัยที่มีความถูกต้องเหมาะสมทั้งในระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลและการนําเสนอผล ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือนําไปประยุกต์ได้แล้ว ยังต้องมีความรู้ความสามารถในการเขียนบทความวิจัย เพื่อให้งานวิจัยของตนได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่นักวิจัยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการตีพิมพ์ซึ่งถ้าเป็นผลงานที่จะถืออยู่ในเกณฑ์ดีเด่นจะต้องมีข้อกําหนดด้านคุณภาพด้านการเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติและ/หรือนานาชาติซึ่งการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับวงวิชาการ

ที่ผ่านมาดิฉันอาจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ได้เสนอบทความงานวิจัยเรื่องขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) การท่องเที่ยวโดยชุมชนของเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร ระยะที่ 2 (Carrying Capacity for Community Based Tourism Tourism at Koh Phithak, Chumphon province Phases II) ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development Research Journal) ปีที่ 6 ฉบับที่4 มีนาคม- เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพื่อใช้ขอตำแหน่งวิชาการ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการเขียนบทความวิจัยคือตรงตามหลักเกณฑ์การนำเสนอบทความวิจัยของวารสารนั้น ๆ เช่น วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รับบทความวิจัยจากผู้สนใจเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ โดยเนื้อหาของบทความต้องเป็นบทความวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน มีกระบวนการที่นำไปสู่การสร้างความรู้ และมีข้ออธิบายได้ชัดเจน และมีการนำไปใช้ประโยชน์ หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เป็นต้น

สำหรับประสบการณ์ที่ผู้วิจัยได้ส่งบทความวิจัยในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จะมีขั้นตอน สรุปได้ดังนี้

-          ประสานงานขอรับรายละเอียดการตีพิมพ์บทความวิจัย (หลักเกณฑ์ ระยะเวลาการตีพิมพ์ รูปแบบและแนวการเขียนบทความ)

-          สรุปเนื้อหาในบทความวิจัยให้เป็นไปตามรูปแบบและแนวการเขียนบทความ

-          ส่งบทความวิจัย และปรับแก้บทความวิจัยตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

-          มีหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิจัยจากวารสาร

-          ส่งภาพประกอบเพื่อบรรจุในบทความวิจัย

-          ส่งต้นฉบับโรงพิมพ์ และจัดส่งวารสารให้แก่สมาชิก

อนึ่ง สำหรับข้อดีของวารสารดังกล่าว จะเห็นว่าเป็นวารสารที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือชุมชน และได้รับเวลาในการตีพิมพ์ในระยะเวลาค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับวารสารอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน(ประมาณ 4 เดือน) รวมถึงได้รับการเอาใจใส่และข้อแนะนำจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด และดีมาก

สำหรับการเสนอบทความงานวิจัยในระดับนานาชาตินั้น ผู้วิจัยได้เสนอบทความเรื่อง Carrying Capacity for Community-Based Tourism at Koh Phithak, Chumphon Province, Thailand: Phase I ในวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ (KKUIJ HuSo) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 โดยมีขั้นตอนการส่งบทความวิจัย ดังนี้

-           ส่งต้นฉบับตามหลักเกณฑ์ที่วารสารกำหนด  อนึ่งเนื่องจากเป็นวารสารระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อให้บทความวิจัยมีความสมบูรณ์มากขึ้น บทความดังกล่าวควรผ่านการตรวจทานด้านภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาก่อนส่งวารสาร  สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้น มีศูนย์ภาษาสำหรับคอยให้คำปรึกษาแก่นักวิจัย

-          กองบรรณาธิการจะพิจารณาต้นฉบับ (ประมาณ 1-2 เดือน)

-          ส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกประเมิน (ประมาณ 2 สัปดาห์)  ซึ่งปกติจะมี จำนวน 3 ท่าน

-          แจ้งเจ้าของผลงานประเมิน /ปรับปรุง (ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ)

-          ตรวจสอบบทคัดย่อ การพิมพ์เอกสารอ้างอิง

-          ส่งต้นฉบับโรงพิมพ์ และจัดส่งวารสารให้แก่สมาชิก

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ