การจัดการพลังงาน

การจัดการพลังงาน
การจัดการพลังงานในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการในการปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงานและอัตราส่วนของปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อผลของกิจกรรมที่ใช้พลังงานั้น ๆ มุ่งเน้นการลดต้นทุนพลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ด้วยการจัดการพลังงานที่เป็นระบบ ระบบการจัดการพลังงานจะมีความคล้ายคลึงกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการการจัดการความปลอดภัย
ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
วิธีการจัดการพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการดำเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การดำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
(2) การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(3) นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
(4) การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
(5) การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(6) การดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
(7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
(8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

จากการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้ง 8 ขั้นตอนข้างต้น จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร อย่างไรก็ตามวิธีการจัดการพลังงานที่ดีนั้น จำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน สิ่งสำคัญในการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานนั้นก็คือ การสร้างบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งองค์กรจำเป็นต้องมีระบบการจัดเอกสารและฐานข้อมูลที่ดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการจัดการพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)
หน้าที่สำคัญขององค์กรในระบบการจัดการพลังงาน เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดของการบริหารงานที่มีอยู่เดิมให้เข้ากับการดำเนินงานด้านพลังงานและการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดทำระบบ ระยะเริ่มต้นของการจัดทำ ผู้บริหารองค์กรควรสื่อสารให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการจัดการพลังงาน
-การจัดการพลังงานที่มีต่อองค์กรโดยจะต้องชี้ให้เห็นว่าการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตและช่วยพัฒนาองค์กร
-ความพยายามที่จะรวมระบบการจัดการพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เช่นการจัดการสำนักงาน
-การมองปัญหาและหาโอกาสในการพัฒนาองค์กรโดยพิจารณาจากปัญหาที่พบจากนั้นป้องกันและแก้ไขที่สาเหตุของปัญหาเหล่านั้น
การปรับปรุงการจัดการพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องการดำเนินงานทางด้านพลังงานโดยหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและพยายามแก้ไขที่สาเหตุนั้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก
ระบบการจัดการพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการบริหารจัดการขององค์กร ระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม จากเหตุผลดังกล่าวระบบที่จัดทำขึ้นควรจะมีความยืดหยุ่นและง่ายซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้
ระบบการจัดการพลังงานให้มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร แนวทางการดำเนินระบบการจัดการพลังงานควรสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งสามารถทำได้โดย การสร้างความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานโดยเริ่มจากอย่างง่าย ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการพลังงานที่จัดทำขึ้น ระบบการจัดการพลังงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กรจะสามรถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้
การสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกของบุคลากรในองค์กร อุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งสำหรับการดำเนินระบบการจัดการพลังงาน คือบุคลากรขาดความเข้าใจว่าการดำเนินระบบนี้เป็นการเพิ่มภาระของตนเอง และเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายขององค์กรซึ่งทำให้บุคลากรไม่อยากมีส่วนร่วมในการดำเนินระบบนี้
การแก้ไขปัญหานี้ องค์กรควรทำความเข้าใจกับบุคลากรในประเด็นดังนี้
- ความสำคัญของการดำเนินระบบ
- หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในการจัดทำและดำเนินการตามระบบ
- ประโยชน์ของระบบที่องค์กรจะได้รับ เช่น ปรับปรุงการดำเนินงานให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากขึ้น การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบกับความเป็นอยู่ของบุคลากร การลดต้นทุน
- ประโยชน์ของระบบที่บุคลากรจะได้รับร่วมกัน
ประโยชน์ที่องค์กรได้รับจากการจัดทำระบบการจัดการพลังงาน
- เพิ่มโอกาสการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและพิจารณาหาโอกาสการลดปริมาณการใช้พลังงาน ส่งผลทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงานได้
- การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากปัจจุบันมีประเด็นด้านพลังงานที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการทำให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ องค์กรมีส่วนร่วมและช่วยในการลดการปล่อยก๊าซที่มีผลกรทบต่อชั้นบรรยากาศได้
- ช่วยให้การดำเนินงานสอดคล้องกับกฎหมายด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้องค์กรทราบถึงสาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนำไปเป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงานได้อย่างเหมาะสม
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดี การจัดการพลังงานเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบทางด้านการปล่อยก๊าซที่ทำลายชั้นบรรยากาศของโลก ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
- สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการแก้ไขและป้องกันปัญหาพลังงาน ระบบการจัดการพลังงานจะช่วยให้พนักงานเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใช้พลังงานขององค์กรซึ่งเป็นต้นทุนหลักที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานของตนซึ่งจะกระตุ้นให้พนักงานพยายามหาทางป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ