แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course

ตามการจัดประชุมฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block course แขนงวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดประชุมในหัวข้อดังนี้คือ

1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Block course

2. การบริหารระบบงานทะเบียน

3. การจัดการเรียนการสอนแขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และ

4. กระบวนการ วิธีการจัดดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ)

ซึ่งการสอนแบบ Block course นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียในส่วนของอาจารย์ผู้สอน และ ตัวนักศึกษาที่เป็นผู้เรียนเอง ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้มีความพร้อมกับการสอน           แบบ Block course นี้ด้วย เนื่องจากการสอนแบบ Block course นี้ ทางสถาบันฯ จัดการสอน ภายใต้โครงการพิเศษ โดยสอนกับนักศึกษาจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นการสอนในระดับปริญญาตรี ใช้ระยะเวลาเรียนน้อยกว่าการเรียนในภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค โดยหลักสูตร      ที่เปิดสอนนี้ใช้เวลา 2.5 ปีการศึกษา โดยปีการศึกษาที่ 1-2 ศึกษาปีละ 3 ภาคเรียน ส่วนปีที่ 3      ศึกษา 2 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น 8 ภาคเรียน โดยแต่ละรายวิชาเปิดสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ใช้เวลา   6 วัน รวม 45 ชั่วโมง และขออนุมัติเปิดสอนวิชาสหกิจศึกษา ในปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2      โดยใช้ภาระงานของนักศึกษาที่ปฏิบัติงานมาศึกษา และสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นๆ      ซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายได้ด้วย

แต่การที่จะนำระบบการสอนแบบ Block course นี้ มาบูรณาการร่วมกับการสอน     ของสาขาการจัดการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรนี้ ทางสาขาวิชาต้องศึกษา พรบ. การศึกษาของ         มหาวิทยาแม่โจ้ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยด้วย ว่าสอดคล้องสามารถนำหลักสูตร     ที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุง หรือสามารถเขียนหลักสูตรใหม่เพื่อสนับสนุนระบบการสอบแบบ Block course ได้หรือไม่ ซึ่งในเบื้องต้นถ้าในพื้นที่ของอำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีกลุ่มผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี แต่ไม่สะดวกที่จะเรียนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ อาทิ กลุ่มนักเรียน กศน. หรือกลุ่มนักศึกษา    ที่จบจากวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น หลักสูตรการสอนแบบ Block course นี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง      กับทางสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรที่จะพัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบโจทย์   กับกลุ่มลูกค้า หรือกลุ่ม ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อได้อีกแนวทางหนึ่ง

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ