โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบันทึกรายการรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์

ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์

วันที่ 4 กันยายน 2557  เวลา 9.00-12.00 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบบันทึกรายการ การรับจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วม VDO Conference ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เป็นการแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการบันทึกรายรับรายจ่ายการใช้เงินงบประมาณ ซึ่งได้รับการพัฒนาระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ขึ้น โดยนายสุรเดช ไชยมงคล

1. หน่วยงานส่วนใหญ่ ใช้ระบบ EXCEL ในการบันทึกสมุดบัญชี ซึ่งยังมีปัญหาได้แก่

- ข้อมูลสูญหายหาก Harddisk เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย

- ผู้บริหารไม่สามารถสอบถาม หรือทราบข้อมูลยอดเงินคงเหลือได้ในทันที

- การเชื่อมโยงกรณีใช้เงินโอนข้ามหมวด ซึ่งการจดบันทึกด้วยมืออาจหลงลืม

2. ซึ่งระบบบันทึกรายการ รายรับรายจ่ายเงินงบประมาณออนไลน์มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ดังนี้

- กำหนดสิทธิ์ผู้ที่สามารถดูสมุดบัญชีในระบบได้ เช่น ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรทางการเงิน ซึ่งจะดูเฉพาะรายการหรือทั้งหมดก็ได้

- การเชื่อมโยงกรณีใช้เงินโอนข้ามหมวด ซึ่งจะเชื่อมโยงยอดเงินโอนเข้าและรับโอน จากหมวดเงินแต่ละหมวดได้ และทำการตัด/เพิ่ม ยอดเงินให้โดยอัตโนมัติ

- สามารถกำหนดชื่อสมุดบัญชีในระบบได้ด้วยตนเอง ตามแต่หน่วยงานจะใช้ประโยชน์ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการ และการบันทึกรายการการใช้จ่ายเงินงบประมาณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ