การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย  การจัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทำให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษครุฑ และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ โดยเฉพาะส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่วงว่าหลักคำ ดังต่อไปนี้  ส่วนราชการ  ที่  วันที่  เรื่อง  และไม่ต้องมีเส้นขีดทึบแบ่งส่วนระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับส่วนที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อความ

1.  การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์

1.1  การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย  3  เซนติเมตร  ขอบขวา  2  เซนติเมตร

1.2  การตั้งระยะบรรทัด  ให้ใช้คำระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่า หรือ Single

1.3  การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง 0 – 16 เซนติเมตร

2.  ขนาดตราครุฑ

2.1  ตราครุฑสูง  3  เซนติเมตร  ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษตราครุฑ  และตราครุฑสูง 1.5  เซนติเมตร  ใช้สำหรับการจัดทำกระดาษบันทึกข้อความ

2.2  การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร

3.  การพิมพ์

3.1  หนังสือภายนอก

3.1.1  การพิมพ์เรื่อง  คำขึ้นต้น  อ้างถึง  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับระยะบรรทัดปกติ  และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)

3.1.2  การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะบรรทัดระหว่างข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ  และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)

3.1.3  การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ  ภาคความประสงค์  และภาคสรุป ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร

3.1.4  การพิมพ์คำลงท้าย ให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ  และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 12 พอยท์ (1 Enter + Before 12 pt)

3.1.5  การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด (4 Enter) จากคำลงท้าย

3.1.6  การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้เวนบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด จากตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ (4 Enter)

3.2  หนังสือภายใน

3.2.1  ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความกำหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้

3.2.1.1  คำว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหน้า ขนาด 29 พอยท์ และปรับค่าระยะบรรทัดจาก 1 เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) 35 พอยท์

3.2.1.2  คำว่า “ส่วนราชการ วันที่  เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหน้าขนาด 20 พอยท์

3.2.2  การพิมพ์คำขึ้นต้น  ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Ente + Before 6 pt)

3.2.3  การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ  ภาคความประสงค์  ภาคสรุป  และการย่อหน้าให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการพิมพ์หนังสือภายนอก

3.2.4  การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์  3  บรรทัด จากภาคสรุป (4 Enter)

3.3  จำนวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจำนวนข้อความ และความสวยงาม

3.4  การพิมพ์หนังสือราชการแบบอื่นตามที่ระเบียบกำหนดให้ถือปฏิบัติตามนัยดังกล่าวข้างต้นโดยอนุโลม โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับรูปแบบของหนังสือชนิดนั้น

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ