ถอดบทเรียนจากการประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557

การประชุมอุดมศึกษา ไต้หวัน-ไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หรือ The 4th Taiwan-Thailand Higher Education Forum ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2557 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน เป็นการจัดเวทีประชุมเชิงวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของทั้งสองประเทศ ร่วมกันเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ของนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และการหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเสริมสร้างและขยายความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภายใต้การจัดการของ National Pintung University of Science and Technology (NPUST)  เป็นเจ้าภาพ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นผู้จัดร่วมจัด โดยศาสตราจารย์กำจรตติยกวี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) กระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้แทน 120 คน จากมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

จากการประชุมฯ ครั้งนี้ สามารถถอดบทเรียนสำคัญในด้านเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประชุม รวมทั้งวิธีการและขั้นตอนการจัดการประชุมออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

1. การเตรียมงาน

1.1 การกำหนดหัวข้อการประชุมเชิงวิชาการ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม

1.2 การระบุกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุม ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงกับความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของทั้งสองประเทศ

1.3 การติดต่อประสานงานขั้นต้นระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ที่ใช้วิธีการส่งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

1.4 การติดต่อประสานงานขั้นกลางระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ที่ใช้การส่งหนังสือเชิญอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) จากมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพถึงกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการระบุ “หัวข้อการจัดประชุม” “วัน เวลา สถานที่” ตลอดจนที่พักและเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อประสานงานในวันที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุม

2. การจัดประชุม

จากเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ใช้กำหนดรูปแบบหรือบรรยากาศของการจัดประชุม โดยมีการสร้างบรรยากาศแบบเป็นทางการและตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์จากการประชุม ดังนี้

2.1 การลงทะเบียน เป็นการจัดการตอนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ฯ ที่มาเข้าร่วมการประชุม โดยมีการลงทะเบียนบริเวณด้านหน้างาน และมีพนักงานตอนรับ (นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวจาก NPUST) มาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกตลอดงาน

2.2 พิธีเปิด เป็นการกล่าวตอนรับและเปิดงานอย่าง “เป็นทางการ” ประธานจากตัวแทนระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งร่วมกันถ่ายรูปหมูของคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ฯ (Group Photos)

2.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการแบ่งกลุ่มของคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ฯ ออกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ตามความสนใจและความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ ซึ่งในทางปฏิบัติจะรวมไปถึงการปรึกษาหารือด้วยกับกลุ่มเล็กๆ ที่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งของการทำกิจกรรม เนื่องจากผู้เข้าร่วมการสนทนาทุกคนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองที่สุด และการสนทนากลุ่มย่อยยังเป็นวิธีหนึ่งที่ประหยัดเงินและเวลา แต่ต้องมีการวางแผนเตรียมการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้ดำเนินการของแต่ละกลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีเทคนิคที่ดี โดยระหว่างการสนทนาผู้ดำเนินการจะเป็นผู้คอยจุดประเด็นการสนทนาตามที่ได้เตรียมการไว้แล้วเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ร่วมสนทนาได้แสดงความคิดเห็นด้วยตลอดเวลา และจะต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองด้วย รวมทั้งเป็นผู้สรุปผลการสนทนากลุ่มทุกครั้ง เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการทำรายงานสรุปผลการประชุมต่อไป

2.4 การสรุปผลการประชุมและพิธีปิด เป็นการนำผลการประชุมของการสนทนากลุ่มมานำเสนอและร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอีกครั้ง ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแต่ละกลุ่มที่ตั้งไว้ และนำผมสรุปรวมของการประชุมครั้งนี้มาถอดข้อความเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ฯ ทุกคนต่อไป ทั้งนี้ในช่วงสุดท้ายของการจัดการประชุมประธานฯ ได้กล่าวปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

3. การติดตามผล

ภายหลังจากการประชุม ผู้ดำเนินการหรือเจ้าภาพในการประชุมได้จัดส่งหนังสือแสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งไฟล์สำเนารายงานสรุปผลการประชุมมาให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือเจ้าหน้าที่ฯ ทุกคน เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานและให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการประชุมในรอบถัดไป

Comments are closed.

  • เข้าสู่ระบบ