กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

องค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย ร่วมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิกเครือข่าย และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยงในจังหวัดใกล้เคียง โดยขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ดังต่อไปนี้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก ภายในเครือข่าย และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

1.1  กลยุทธ์ การจัดประชุมเครือข่าย

การจัดประชุมสมาชิกเครือข่าย ในทุก ๆ 3 เดือน แบบการประชุมสัญจร เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนสมาชิกเครือข่าย และร่วมกันวิภาครูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของสมาชิกชุมชนเจ้าภาพ และมีการประชุมครั้งใหญ่ 1 ครั้งต่อปี โดยรูปแบบงานเป็นมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1.2  กลยุทธ์การขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

การขยายแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กรเครือข่ายฯ ดังนั้นแกนนำเครือข่ายฯ จึงร่วมเดินทางเพื่อแสวงหาภาคีความร่วมมือทั้งภาคประชาชน รัฐ และเอกชน

1.3  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกองค์กรเครือข่ายฯ

เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับเครือข่ายภายในจังหวัด พร้อมทั้งเป็นการหนุนเสริมศักยภาพของชุมชนสมาชิกภายในองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนภายในจังหวัดชุมพรแบบวงรอบ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่คำนึงถึงเฉพาะจุดท่องเที่ยวจุดใดจุดหนึ่ง แต่มุ่งพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในเส้นทางท่องเที่ยวตามระดับศักยภาพของพื้นที่และกิจกรรมที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน

2.1  กลยุทธ์ การกำหนดโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง

ชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยงภายในจังหวัดใกล้เคียง พิจารณาจากศักยภาพในการรองรับด้านการท่องเที่ยว ระยะทาง การเดินทางที่สามารถเชื่อมโยงภายในโครงข่ายฯ การส่งต่อนักท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ของกิจกรรมการท่องเที่ยว

2.2  กลยุทธ์ การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

พัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการให้แกนนำชุมชน นักวิชาการ นักการตลาด หรือสื่อมวลชนที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวร่วมเดินทางท่องเที่ยวภายในเส้นทางฯ และให้ข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งรูปแบบการดำเนินการดังกล่าวยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจ และเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน

3.  ยุทธศาสตร์ การตลาดและประชาสัมพันธ์

3.1  กลยุทธ์ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทต่างๆ

การพัฒนาสื่อประเภทต่างๆ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและความต้องการของสมาชิกเครือข่าย เช่น จัดทำทำเนียบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาเวปไซด์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน การทำปฏิทินและคู่มือการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร การจัดทำโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนด้วยช่องทางต่างๆ  การกระจายนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ

3.2  กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีและระบบสาระสนเทศน์

การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ ในการใช้เทคโนโลยีและระบบสาระสนเทศน์เพื่อการส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค เว็ปไซด์ การใช้ระบบคิวอาร์โค้ต เป็นต้น

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายระดับภาคใต้ และประเทศ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภาคใต้และประเทศ ซึ่งหวังให้เกิดการปฏิบัติการร่วมระหว่างเครือข่ายฯจังหวัดต่างๆ แบ่งตามกลุ่มพื้นที่ของหน่วยงานราชการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้แก่ 1) กลุ่มจังหวัดฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง  2)  กลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ และระนอง  3) กลุ่ม5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะยา นราธิวาส และสตูล  ทั้งนี้การดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ดังกล่าว จะนำไปสู่การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ และระดับประเทศ ต่อไป

4.1  กลยุทธ์ การเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภาคใต้และประเทศ

โดยเครือข่ายฯ จังหวัดชุมพร เดินทางเชื่อมโยงและมีส่วนร่วมเป็นจังหวัดขับเคลื่อนหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดการขยายเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับภาคใต้ และระดับประเทศ

4.2  กลยุทธ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

เป็นการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  สถานการณ์เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละจังหวัด  และร่วมวางแนวทางการบริหารจัดการองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้

การแบ่งระดับชุมชนสมาชิก

พิจารณาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกระบวนการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนและพัฒนาการของชุมชน สามารถแบ่งตามระดับ ดังนี้

ระดับ 1 หมายถึง ชุมชนที่มีการรวมกลุ่ม มีกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จำนวน 9 ชุมชน

ระดับ 2 หมายถึง ชุมชนเพิ่งเริ่มต้น มีการทำงานเตรียมความพร้อม แต่ยังไม่มีนักท่องเที่ยว หรือมีนักท่องเที่ยวน้อยมาก จำนวน 10 ชุมชน

ระดับ 3 หมายถึง สนใจทำ แต่ยังไม่ริเริ่มดำเนินการด้านการท่องเที่ยว จำนวน 3 ชุมชน กับอีก 1 กลุ่มเครือข่าย

ระดับ 4 หมายถึง ทำไปแล้วระดับหนึ่ง แล้วชะลอ หรือระงับ จากเหตุปัจจัยต่างๆ จำนวน 6 ชุมชน

ตาราง ระดับชุมชน พิจารณาจากแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนจากกระบวนการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนและพัฒนาการของชุมชน

ชื่อชุมชน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 หมายเหตุ
1.  ศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ อำเภอเมือง P
2.  ชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ : โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่ อำเภอสวี P
3.  ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ : โฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน P
4. ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ (สวนลุงนิล) พืชคอนโด 9 ชั้น อำเภอทุ่งตะโก P
5.  ชุมชนบ้านคลองเรือ อำเภอพะโต๊ะ P
6.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชนคนอยู่กับป่าหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ P
7.  กลุ่มท่องเที่ยวเขาพ่อตามังเคร อำเภอพะโต๊ะ P
8.  กลุ่มล่องแพมาลิน อำเภอพะโต๊ะ P
9.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพลิน : ชุมพรคาบาน่า  อำเภอปะทิว P
10.  ชุมชนบ้านอ่าวคราม : แดนโดมโฮมสเตย์ อำเภอสวี P
11.  ชุมชนหมู่บ้านหลางตาง อำเภอพะโต๊ะ P
12.  ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม P
13.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น (บ้านป้านวย) อำเภอสวี P อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย
14.  ชุมชนเหวโหลมโฮมสเตย์ อำเภอพะโต๊ะ P
15.  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอน-อม อำเภอทุ่งตะโก P
16.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านกำนันเคว็ด อำเภอหลังสวน P
17.  ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลุงสานนท์ อำเภอทุ่งตะโก P อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย
18. กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตำบลบางสน อำเภอปะทิว P
19.  ชุมชนบ้านบ่อสำโรง อำเภอปะทิว P
20.  ชุมชนท่องเที่ยวปลายคลอง  อำเภอพะโต๊ะ P
21.  เครือข่ายครัวเรือนเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอพะโต๊ะ P
22.  เครือข่ายเยาวชนจากภูผาสู่มหานที (ยค.ภม.)  อำเภอพะโต๊ะ P อยู่ในขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย
23.  กลุ่มอนุรักษ์คลองท่าทอง-คลองบางมุด : คลองท่าทองโฮมสเตย์  อำเภอหลังสวน P ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนชุมชน
24.  ชุมชนบ้านทุ่งมหา : ปากคลองโฮมสเตย์ อำเภอปะทิว P กลุ่มแกนนำติดภารกิจ แต่ยังมีการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง
25.  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งหงส์ อำเภอเมือง P กลุ่มแกนนำกลุ่มเดิมติดภารกิจและอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ
26.  ชุมชนบ้านในไร่ : โฮมสเตย์บ้านในไร่ อำเภอสวี P ปรับเปลี่ยนหัวหน้าสถานีพัฒนาป่าชายเลนที่ 12 ชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานหลักด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการภายใน
27.  ชุมชนบ้านเขาค่าย อำเภอทุ่งตะโก P กลุ่มแกนนำติดภารกิจ แต่ยังมีการเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง
28.  กลุ่มรฤกษ์หลังสวน อำเภอหลังสวน P กลุ่มแกนนำกลุ่มเดิมติดภารกิจและอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ
29.  ชุมชนบ้านในหยาน อำเภอพะโต๊ะ P ขาดการประสานงานจากแกนนำชุมชนและอยู่ในขั้นตอนดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ
30. ชมรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อำเภอพะโต๊ะ P ขาดบุคคลากรดำเนินการและประสานงาน

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ