ระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

กระทรวงการคลังพิจารณา เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขอัตราการเบิกจ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยการเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนขั้น 1 ขึ้นไป ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนขั้น 2 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจโทขึ้นไป เดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่าง สถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือกับสถานที่จัดยานพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ และในเส้นทางนั้นไม่มียานพาหนะประจำทางระหว่างจังหวัดให้บริการ ดังนี้

1. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขตติดต่อกรุงเทพฯ ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 400 บาท

2. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 ให้ผู้เดินทางไปราชการเบิกค่าพาหนะรับจ้างได้เท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 300 บาท

ที่มา : กระทรวงการคลัง

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ