หลักเกณฑทั่วไปในการเบิกจายเงิน

หลักเกณฑทั่วไปในการเบิกจายเงิน กอนที่สวนราชการผูใชงบประมาณจะดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพื่อนําไปใชจายในการดําเนิน กิจกรรมของสวนราชการแหงนั้น สวนราชการผูขอใชงบประมาณยอมมี   หนาที่ที่จะตองดําเนินการตรวจสอบ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้

1. วงเงินงบประมาณและเงินประจํางวดที่ไดรับอนุมัติตามแผนงานของแตละงานหรือโครงการ เพื่อมิใหมีการใชจายเงินเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติและใหเปนไปตามแผนงาน

2. ดําเนินการจัดหาหรือกอหนี้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามขอผูกพันที่จะตองจายเงิน ใหกับผูมีสิทธิ์ใหเปนไปตามที่กฎหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งไดมีการอนุญาตใหสวนราชการผูใช งบประมาณเบิกจายเงินไดถาหากรายการในหมวดรายจายใดที่ยังไมมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับ การเงินอนุญาตใหสวนราชการผูใชงบประมาณเบิกจายเงินจากทางราชการไดแตสวนราชการผูใชงบประมาณ มีความจําเปนที่จะตองเบิกจายเงินรายการดังกลาวเพื่อนําไปใชจายก็จะตองไดรับอนุญาตจาก กระทรวงการคลังกอน

3. รายจายตามงบประมาณรายจายรายการใดจะเบิกจายในประเภทงบรายจายใดใหเปนไปตาม หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด

4. การขอเบิกเงินทุกกรณีใหระบุวัตถุประสงคที่จะนําเงินนั้นไปจาย และหามมิใหขอเบิกเงิน       จนกวาจะถึงกําหนด หรือใกลจะถึงกําหนดจายเงิน ซึ่งเงินที่ขอเบิกจากคลังเพื่อการใด ใหนําไปจายไดเฉพาะ เพื่อการนั้นเทานั้น จะนําไปจายเพื่อการอื่นไมได

5. คาใชจายที่เกิดขึ้นในปงบประมาณใด ใหเบิกเงินจากงบประมาณรายจายของปนั้นไปจาย ในกรณีมีเหตุจําเปนการเบิกเงินงบประมาณรายจายสําหรับปงบประมาณใดใหสวนราชการวางคําขอเบิกเงินจากคลังได จนถึงวันทําการสุดทายของปงบประมาณนั้น การขอเบิกเงินในกรณีที่มีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปใหสงคําขอเบิกไดจนถึงวันทําการสุดทาย ของระยะเวลาการเบิกเงินที่กันไวเบิกเหลื่อมป คําวา “ปงบประมาณ” หมายความวา ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ของปหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายนของปถัดไป และใหใชปพ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เปนชื่อสําหรับงบประมาณนั้น

6. คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากทางราชการเปนเหตุที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณที่ เกิดคาใชจาย ใหนํามาเบิกจากเงินงบประมาณรายจายของปถัดไปไดอีกหนึ่งปแตคาใชจายนั้น จะตองไมเปน การกอหนี้ผูกพันเกินงบประมาณรายจายที่ไดรับอนุมัติโดยปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด หรือ กลาวอีกนัยหนึ่งคือการเบิกจายเงินท่เปี นคาใชจายคางเบิกขามป คาใชจายคางเบิกขามปหมายถึงคาใชจายที่ไมสามารถเบิกจายไดทันในปงบประมาณที่เกิดคาใชจาย หรือภายในปงบประมาณที่ไดกอหนี้หรือภายในระยะเวลาที่ไดรับการขยายเวลาเบิกจายเงินรางวัล 16

7. สําหรับรายการคาใชจายที่กระทรวงการคลังกําหนดซึ่งมีลักษณะเปนคาใชจายประจํา หรือ คาใช   จายอื่น ๆ ใหถือวาคาใชจายนั้นเกิดขึ้นเมื่อสวนราชการไดรับแจงใหชําระหนี้และใหนํามาเบิกจายจาก งบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับแจงใหชําระหนี้ มีดังนี้

7.1 รายการคาใชจ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าเดือนใด

- คาเชาบานขาราชการ

- คาบอกรับสิ่งพิมพ

- คาบัญชีพลโดยสารรถไฟ

- คาขนสง

7.2 รายการคาใชจายเฉพาะเดือนกันยายน

- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ต้องหา

- คาน้ำมันเชื้อเพลิง

- คาเครื่องบริโภคอันประกอบดวยคาขาวคากับขาวและคาเชื้อเพลิงของผูตองขัง

- คาเครื่องบริโภค อันประกอบดวย คาขาว คากับขาว และคาเชื้อเพลิงของคนไข นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผูชวยพยาบาล

7.3 รายการคาใชจายเฉพาะเดือนสิงหาคม – กันยายน

- คากําจัดขยะมูลฝอย

- ค่าน้ำประปา

- คาไฟฟา

- ค่าโทรศัพท์

- คาเชาพูดโทรศัพททางไกล

- คาเชาคูสายโทรศัพท

- คาติดตั้งโทรศัพท

- ค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ที่ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

- คาเชาวิทยุโทรศัพทเคลื่อนที่

- คาใชจายเกี่ยวกับการใช้เครื่องโทรสารที่ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการ

- คาใชจายในการเชาใชบริการวิทยุติดตามตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสําคัญกรณีเรงดวน

- คาเชาบริการสัญญาณเคเบิลทีวี

8 การเบิกเงินทดรองราชการ การเบิกเงินและวิธีการเก็บรักษาเงินทดรองราชการใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเงินรักษาเงินและการนําเงินสงคลังโดยอนุโลม 17 ในกรณีที่สวนราชการผูใชงบประมาณมีเงินทดรองราชการตามที่ไดรับอนุมัติจาก กระทรวงการคลังก็สามารถดําเนินการใชเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจายตามงบประมาณรายจายตามระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการฯในกรณีดังตอไปนี้

8.1 งบบุคลากร เฉพาะคาจางซึ่งไมมีกําหนดจายเปนงวดแนนอนเปนประจําแต จําเปนตอง  จายใหลูกจ้างแต่ละวัน หรือแตละคราวเมื่อเสร็จงานที่จาง

8.2 งบดําเนินงาน ยกเวนคาไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

8.3 งบกลาง เฉพาะที่จายเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

8.4 งบอื่นที่จายในลักษณะเชนเดียวกับ 1) หรือ 2) เงินทดรองราชการจะนําไปจายเปนคาใชจายนอกเหนือจากที่กําหนดไวมิได กรณีมีความจําเปนเรงดวนในระยะตนปงบประมาณ แตสํานักงบประมาณยังไมไดอนุมัติเงิน ประจํางวดใหสวนราชการเจาของงบประมาณและหนวยงานในสังกัดจายเงินทดรองราชการไปกอนไดรับ อนุมัติเงินประจํางวดได เมื่อไดมีการจายเงินทดรองราชการไปแลว สวนราชการมีหนาที่ตองเบิกเงินงบประมาณ รายจายชดใชเงินทดรองราชการดังกลาว

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ