การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันข่าวสารมีความสำคัญอย่างมากต่อประชาชน ทั้งในด้านการดำรงชีวิต การศึกษา การทำธุรกิจ การปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ประชาชนควรรับรู้ ดังนั้นในฐานะที่ข่าว เป็นสื่อกลางในการรับรู้ของประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เขียนข่าว ต้องมีความรู้ หลักการในการเขียนข่าวอย่างถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวสารที่ครบถ้วน สั้น กระชับ ง่ายต่อการเข้าใจ

การเขียนข่าวเป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ ที่ต้องอาศัยเทคนิคในการเขียน เพื่อสร้างความเข้าใจและความสนใจแก่ประชาชน ก่อนที่เราจะเขียนข่าว เราต้องมีการเรียนรู้ข่าวประเภทนั้นๆก่อน ซึ่งสามารถช่วยให้เราเขียนข่าวได้ง่ายขึ้น

“ข่าว” คือ เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้น มีความสำคัญเป็นที่สนใจของประชาชน มีผลกระทบต่อประชาชน และได้รับการนำเสนอผ่าน “สื่อ” ซึ่งการเสนอข่าวนั้นเป็นการตอบสนองความสนใจใคร่รู้ อันเป็นความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการแจ้งข่าวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชนได้ทราบ

2.เพื่อเป็นการอธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ ให้เกิดความเข้าใจตามข้อเท็จจริง

3.เพื่อที่จะให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

หลักการเขียนข่าวเบื้องต้น

การเขียนข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์หรือสารที่จะสื่อออกไปยังสื่อมวลชนหรือประชาชน จะต้องมีรายละเอียดที่จะตอบคำถามว่า ใคร? ทำอะไร? ทำเมื่อไหร่? ทำที่ไหน? ทำทำไม? และทำอย่างไร? หรือที่เรียกกันว่า ใช้หลัก 5 W + 1 H ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. (Who) ใคร คือ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข่าว ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง อาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ

2. (What) การกระทำ กิจกรรม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ฯลฯ

3. (When) เวลา วัน เดือน ปี ฯลฯ

4. (Where) บริเวณ สถานที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศ ฯลฯ

5. (Why) สาเหตุ เหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ

6. (How) วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ ความยาก ความง่าย ฯลฯ

ซึ่งปกติแล้วข้อมูลที่ได้มา อาจจะไม่สามารถตอบคำถามได้ทั้งหมด แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อ 1 , 2 และ 3 จึงจะพอเขียนเป็นข่าวได้ และเมื่อได้ข้อมูลแล้วพิจารณาความสำคัญเรียบเรียงให้ได้เนื้อหาที่สำคัญครบถ้วน

โครงสร้างของข่าวประกอบด้วย

1. พาดหัวข่าว (Headline) ข้อความสั้น คม กระตุ้นความสนใจของผู้รับสาร

2. ความนำ (Lead) ข้อความสำคัญครบถ้วน แต่ไม่มีรายละเอียด

3. เนื้อข่าว (Body หรือ Contents) เพิ่มเติมรายละเอียดตามลำดับความสำคั

ขั้นตอนในการเขียนข่าว

1. ศึกษา หาข้อมูล รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด

2. ต้องมีการร่างเนื้อหาคร่าวๆ กำหนดหัวข้อที่จะเขียน เลือกประเด็นหลักๆมาใช้ในการเขียน

3. เขียนข่าวโดยใช้รูปแบบการเขียนข่าวต่างๆที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

4. จัดรูปแบบ ตรวจทานการเขียนหลายๆรอบ โดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียน ควรสะกดให้ถูกต้อง

5. อ่านทบทวนอีกครั้งหรือให้ผู้อื่นช่วยอ่าน เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวที่สมบูรณ์ ครบถ้วน

รูปแบบการเขียนข่าวในปัจจุบัน นิยมเขียนข่าวแบบปีรามิดหัวกลับ

การเขียนข่าวตามโครงสร้างแบบปีรามิดหัวกลับ เป็นการนำเสนอข่าวโดยลำดับประเด็นสำคัญจากมากไปหาน้อย ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ ในการอยากรู้อยากเห็นสิ่งสำคัญก่อน ส่วนรายละเอียดไว้ทีหลัง ประกอบด้วย ข่าวพาดหัว วรรคนำ ส่วนเชื่อม และส่วนของเนื้อเรื่อง เรียงตามลำดับความสำคัญ เป็นการเขียนข่าว โดยเริ่มด้วยความนำที่เป็นประเด็นสำคัญของเรื่อง และส่วนเชื่อมที่โยงความสัมพันธ์ระหว่างความนำกับเนื้อหา ที่มีความสำคัญรองลงมา ส่วนเนื้อหาจะเป็นส่วนประกอบที่ให้รายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมด

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการเขียนข่าวทั่วไป แต่มีวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ ดังนี้

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องราวที่เผยแพร่

2. เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรหรือหน่วยงาน

3. เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดต่อนโยบาย หรือโครงการที่กำลังจะดำเนินการ

ทั้งนี้ มีหลักการสำคัญว่า ข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ต้องเป็นข่าวเชิงบวกและสร้างสรรค์บนพื้นฐาน   ของความจริงที่เกิดจากการกระทำที่ดีขององค์กรหรือหน่วยงาน

ข้อควรระวังในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์

1. ชื่อและนามสกุลต้องสะกดให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าผิดพลาดอาจกลายเป็นคนละบุคคล

หรือเกิดความเสียหายได้

2. ยศตำแหน่งต้องระบุให้ตรงกับความเป็นจริงขณะนั้น

3. คำนำหน้าชื่อและบรรดาศักดิ์ต้องระบุเรียงลำดับให้ถูกต้อง

4. การใช้อักษรย่อหรือตัวย่อต่างๆ ควรตรวจสอบให้ดี

5. ไม่สอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวเข้าไป

6. การเขียนตัวเลขถ้ามีจำนวนมากอาจใช้ตัวอักษรแทน ถ้าไม่ใช่ตัวเลขที่แน่นอนควรใช้คำว่าประมาณ

7. หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ