“สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)”

จากการร่วมอบรมโครงการ “สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)” ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ AEC ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร บรรยายโดย อาจารย์กลกิตติ์ เถลิงนวชาติ (National Director – BNI Thailand) สามารถสรุปรายละเอียดเนื้อหาการบรรยายตามประเด็นหัวข้อ “Networking Like a Pro (How to increase your business result from networking” ดังนี้

 • Which one of these that you spend time the most?

 • TRUST คือ ศรัทธา

ทฤษฎีห่านทองคำ

สร้างการสื่อสาร = เพื่อเปิดการขาย

 • การสร้าง TRUST = สื่อสารเรื่องประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

สื่อสารเพื่อขาย = มองหาลุกค้า    –   ห่านทองคำ

-    ไข่ทองคำ

Visibility  = เป็นที่รู้จัก

Credibility =  น่าเชื่อถือ

Profitability  = กำไร. ยอดขาย

 • 5 Steps of Roadmap to Success
 1. Goals & Vision (ตั้งเป้าหมาย)
 2. Focus = External Factor / Internal Factor
 • ปัจจัยภายใน (Internal Factor)

“Connecting Asia with Internal Logistic and Cross Border trade”

 • ปัจจัยภายนอก (External Factor)

GDP   =   (นำเข้า + ส่งออก)  +  การบริโภค/อุปโภค  +  การลงทุน  +  การลงทุนของรัฐบาล

 • Focus  -   อะไรเป็นเป้าหมายของธุรกิจเรา  =  ตัวเรา

-  อะไรคือสิ่งที่เราช่วยเหลือลูกค้าเรา

-  เราให้อะไรกับลูกค้าเรา                             =  ลูกค้า

-  ข้อเสนอคุณค่าหลักของเราคืออะไร

* ต้องตอบระบุลงไปเลยว่าซื้อแล้วสิ่งที่ลูกค้าได้รับกลับไปคืออะไร

 1. Action Step (แผนในการลงมือทำ)
 • Action Step การควบคุมเวลา

Action เป็นการจัดการเวลา จะไม่มีทางเกิดขึ้น ถ้าเราไม่รู้ Action ที่จะก่อให้เกิดเป้าหมาย

 • PEOPLE DEVELOPMENT

 • TEAM DEVELOPMENT

Vision (Communication)   การสื่อสาร   (คุณขายอะไรให้กับลูกค้า)

Organization Chart   ดูว่าเขาอยู่ในฟังก์ชั่นไหน          

Development   เขาต้องพัฒนาด้านไหนบ้าง เพื่อให้ไปกับธุรกิจของเราได้ (เช่น 7-11 เพราะมีปัญญาภิวัฒน์เข้ามาพัฒนา เพื่อสร้างทีมงานของตัวเอง)

 • การสร้างแบรนด์

งบน้อย ใช้ Peronal Branding และใช้ Social Mediae

-     คนต้องการทราบแรงบันดาลใจ (ส่วนตัว) ว่าเราต้องทำธุรกิจนี้

-     คนชอบรู้เรื่องส่วนตัวมากขึ้นในปัจจุบัน

 1. Review (เรารู้ว่าเราจะไปที่ไหน)
 2. Always invest in Yourself (เพิ่มทักษะ ประสบการณ์เข้าไปให้
 • Tree of Life (T Harv)

ความคิด  +   อารมณ์   +   การกระทำ   =   ผลลัพธ์

 1. ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ จะต้องล้มเหลวก่อน  =  ถ้าคุณอยากสำเร็จ อย่าไปกลัวความล้มเหลว
 2. (คนที่จะประสบความสำเร็จ) ต้องมีคนสนับสนุน = ถ้าตีความว่า ถ้าไม่มีคนสนับสนุน เลยไม่ลงมือทำ (อันนี้เป็นข้ออ้าง) แต่ถ้าเริ่มจากเป้าหมาย และกล้าข้ามความกลัว มีการลงมือทำ แล้วคนเห็นว่าเรามีปัญหา และเขาจะช่วยเหลือเรา
 3. ความสุขไม่ได้ต้องการเงิน แต่เงินทุกคนต้องการ = ความสุข เราเป็นผู้กำหนด อาจจะเป็นเงินหรืออย่างอื่นก็ได้
 4. ผู้ที่ประสบความสำเร็จ ต้องกล้าลงมือทำ (กล้าเสี่ยง)
 • เป้าหมายของชีวิต มี 2 เป้าหมาย คือ
 1. เป้าหมายทางด้านการเงิน
 2. เป้าหมายทางธุรกิจ : ธุรกิจเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายของเราได้
 • สูตรร้อยล้าน

 • Traffic คนที่เดินเข้ามาหาร้านเรา

Ordinary People with Extraordinary Power

-  ประสบการณ์

-  ทักษะ

-  ที่ปรึกษา

- คนที่ลดต้นทุนได้

- ฯลฯ

* Social Capital

 • DISC คืออะไร

DISC เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่อสาร

ประโยชน์ของ DISC  คือ – วิเคราะห์สไตล์การสื่อสารของตนเองและผู้อื่น

-  นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารคน

 • การสื่อสารกับคนแต่ละประเภท

D – Dominance (นักปฏิบัติ)

บุคลิกภาพหลัก

-  พูดให้กระชับ ตรงประเด็น ไม่อ้อมค้อม

-  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา

-  สื่อสารโดยใช้ข้อเท็จจริง

-  บอกถึงผลดีที่จะได้รับ

ข้อควรระวัง

- พูดวกไปวนมา

- พูดแบบเลื่อนลอย

- เน้นแต่ปัญหา ไม่บอกทางแก้ไข

- ดีแต่พูด ไม่ให้การสนับสนุน

I – Influence (นักเจรจา)

บุคลิกภาพหลัก

- แสดงการยอมรับ เห็นความสำคัญ

- ชื่นชม ชมอย่างเปิดเผย

- ช่วยกันลำดับความสำคัญ

- ให้โอกาสเค้าได้พูด

ข้อควรระวัง

- แย่งเค้าพูด

- ไม่สนใจในความคิดเห็นของเค้า

- มอบหมายงานที่มีความละเอียด

- ขัดขวางการเข้าสังคม

S – Steadiness (นักประสาน)

บุคลิกภาพหลัก

- อธิบายเป้าหมาย ขั้นตอน บทบาทให้ชัดเจน

- ใจเย็น ให้เวลาปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลง

- สื่อสารแบบนุ่มนวล ไม่ดุดัน

- พูดคุย แสดงความใส่ใจ

ข้อควรระวัง

- อย่าก้าวร้าว ฉุนเฉียว

- อย่าบังคับ หรือเรียกร้อง

- หลีกเลี่ยงการปะทะ เผชิญหน้า

C – Compliance (นักวิเคราะห์)

บุคลิกภาพหลัก

- อย่าใช้อารมณ์ ความรู้สึก เน้นข้อเท็จจริง

- บอกถึงความคาดหวังล่วงหน้า อย่างชัดเจน

- สื่อสารอย่างถูกต้อง แม่นยำ

- ให้ความเป็นส่วนตัว

ข้อควรระวัง

- ปฏิเสธที่จะอธิบายรายละเอียด

- ตอบคำถามอย่างคลุมเครือ

- สร้างความประหลาดใจด้วยข้อมูลใหม่ ความคาดหวังใหม่

แสดงความคิดเห็น

*

 • เข้าสู่ระบบ