การทวนสอบรายวิชาและการประเมินหลักสูตร

จากการเข้าร่วมโครงการการทวนสอบรายวิชาและการประเมินหลักสูตร เมือวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร จะต้องดำเนินการในการปฏิบัติตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดในเรื่องของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา โดยจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยแนวปฏิบัติในการจัดทำการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา มีระบบและกลไกดังนี้

๑)     จะต้องกำหนดคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ ซึ่งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมในคณะกรรมการประกอบด้วย อาทิเช่น หัวหน้าภาค/ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นต้น โดยจะต้องดำเนินการก่อนเริ่มปีการศึกษา โดยคณะกรรมการทวนสอบมีระบบหน้าที่ในการกำหนดและคัดเลือกรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

๒)     จะต้องมีการกำหนดคณะกรรมการทวนสอบรายวิชา /อนุกรรมการทวนสอบ อย่างน้อยตั้งแต่ ๓ – ๕ คนขึ้นไป ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ไม่ได้ร่วมสอน/เข้ารับการประเมินในรายวิชานั้น ๆ  โดยจะต้องดำเนนการภายหลังจากาการคัดเลือกรายวิชา

๓)     มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ ผู้ที่จะกำหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบนั้น มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการทวนสอบระดับคณะจะเป็นผู้กำหนด โดยจะดำเนินการในช่วงเริ่มปีการศึกษา

มีการกำหนดลักษณะผิดปกติของผลการประเมิน เช่น F > ๑๐% , A ๑๐๐% หรือมีการอุทธรณ์/ร้องเรียน โดยผู้ที่จะทำหน้าที่กำหนดประกอบด้วย คณะกรรมการทวนสอบระดับคณะ/ คณะกรรมการวิชาการ/คณะกรรมการประจำคณะ

ขั้นตอนและวิธีการ

๑)     การกำหนด/คัดเลือกรายวิชารับการทวนสอน โดยคณะกรรมการหลักสูตร/คณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ จะต้องดำเนินการก่อนเริ่มปีการศึกษา

๒)      เกณฑ์การคัดเลือกให้ได้ ๒๕% อาจใช้วิธีการ อาสาสมัคร, จับฉลาก, รายวิชาที่มีผลการประเมินผิดปกติ, รายวิชาที่ถูกอุทธรณ์/ร้องเรียน

๓)     วิธีการทวนสอบ มีการตรวจประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ทั้งรายวิชากับแผนการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ. ๓/มคอ. ๔, มีการตรวจข้อสอบกับ Test Blueprint, มีการตรวจสอบเกรด/คะแนนกับเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ หรือรายงานหรือกิจกรรมการประเมินอื่น ๆ,การสุ่มสัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ แหล่งฝึกงาน, นักศึกษาตอบแบบสำรวจการรับรู้ผลการเรียรู้ในด้านที่ไม่สามารถประเมินจากการสอบ/รายงาน/กิจกรรมอื่น ๆ

ระยะเวลาการดำเนินการทวนสอบ

-        เหตุการณ์ปกติ จะต้องดำเนนการกับคะแนนแล้วเสร็จผ่านกรรมการหลักสูตร/ภาควิชา ก่อนเข้าอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะ /ภายหลังประกาศเกรดแล้ว หรือขึ้นอยู่กับศักยภาพและความจำเป็นของคณะ

-        เหตุการณ์ไม่ปกติ เช่น มีการร้องเรียน/อุทธรณ์หรือผลการประเมินผิดปกติ ปรากฎผลในภาควิชาก่อนเข้ากรรมการหลักสูตร/ภายหลังกรรมการหลักสูตรพิจารณาเกรด/ ดำเนินการก่อนเข้ากรรมการประจำคณะ/ หลังจากเข้ากรรมการประจำคณะ/ดำเนินการทันทีที่มีการร้องเรียน/หลังประกาศเกรดออกแล้วก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่

การปฏิบัติกรณีผลการทวนสอบผิดปกติ

๑)     คณบดีควรทำหน้าที่แจ้งต่ออาจารย์ผู้สอน/ผู้ประสานงานรายวิชา ให้เร็วที่สุดภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากการทวนสอบเสร็จสิ้น

๒)     ขั้นตอนในการแก้ไขปรับปรุง อาจารย์ผู้สอนดำเนินการแก้ไข/ขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรโดยผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร แล้วแจ้งผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจำคณะ

การรายงานผลการทวนสอบ

-        ประธานกรรมการทวนสอบรายวิชารายงานต่อคณะกรรมการทวนสอบกลาง นำเสนอต่ออาจารย์ประธานหลักสูตร หรือนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการวิชาการของคณะ และแจ้งต่อประธานคณะกรรมการประจำคณะ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของคณะ โดยจะดำเนินการภายในปีการศึกษาถัดไปหรือรายงานทันทีเพื่อการวางแผนการปรับปรุงรายวิชาในปีการศึกษาถัดไป

สำหรับกลไลที่ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ มักจะเป็นคณะกรรมการ การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาอาจแต่งตั้งหลายคณะกรรมการตามความมากน้อยของรายวิชา ทั้งนี้ ผู้สอนจะไม่ทวนสอบรายวิชาของตนเอง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำประกาศกำหนดระบบและกลไกที่สำคัญ เพื่อให้แต่ละสาขาวิชาสามารถกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดการทวนสอบที่สอบคล้องกับบริบทของคณะ โดยการจัดทำประกาศขั้ตอนหรือวิธีการ ทวนสอบ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคณะ ในขณะที่รายละเอียดของการทวนสอบที่จะใช้ ไม่ควรออกแบบให้ยุ่งยาก ซับซ้อนในหลักการให้ทวนสอบอย่างเพียงพอและน่าเชื่อถือได้เป็นดีที่สุด

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร จะมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่านักศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรหรือไม่ ผู้ที่ดำเนินการทวนสอบฯ ในระดับหลักสูตรมักจะเป็นอาจารย์ประธานหลักสูตร กับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้ที่คณะวิชามอบหมาย และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เพื่อให้ผลการทวนสอบเป็นที่น่าเชื่อถือ

ในวิธีการที่ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรจะปรากฎอยู่ใน มคอ.๒ แล้ว ขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาแต่ละหลักสูตร การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับหลักสูตรจะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ทุกข้อในหลักสูตร อาทิเช่น การได้งานทำ ความพึงพอใจต่อบัณฑิต การรับรู้สมรรถนะของตนเอง ความพร้อมทำงาน สมรรถนะบัณฑิต เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ