การบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นกระบวนการร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่นโยบายทั้งในระดับพื้นที่ชุมชน เครือข่ายระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  ดังนั้นองค์กรเครือข่ายฯ จึงต้องมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อบ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถและสถานภาพการดำเนินการขององค์กร อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่ายฯ และสามารถตัดสินทางเลือกในการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนการกำหนดนโยบาย และแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการขับเคลื่อนเครือข่ายฯดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1.  การจัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

องค์กรเครือข่ายฯ เป็นหน่วยงานประสานหลัก ในการจัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความเชื่อมโยงในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งปณิธานร่วมของสมาชิกเครือข่าย ฯ เพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวางทิศทางเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โดยวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายฯ เพื่อประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย รวมทั้งเป็นการร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เกิดความยั่งยืนแก่ชุมชนสมาชิก ภายในเครือข่าย และขยายแนวคิดดังกล่าวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายฯ ซึ่งการจัดประชุมแต่ละครั้งเป็นการประชุมแบบสัญจร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายเครือข่ายฯ และเพื่อต้องการให้แกนนำเครือข่ายร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นด้านการจัดการรวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างกำลังใจ และเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนเจ้าภาพ  ผลการจัดประชุมเครือข่ายฯ ตามรายกิจกรรม พบว่า

1.1  การจัดประชุมย่อยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การประชุม ณ ปากตะโกโฮมสเตย์ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วันที่ 23-24 กันยายน 2556 ประกอบด้วย ทีมวิจัย ทีมพี่เลี้ยง และแกนนำเครือข่ายฯ จำนวน 25 คน เพื่อเตรียมความพร้อม และสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางปฏิบัติงานตามแผนโครงการวิจัย และเพื่อหารือกระบวนการการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ในรูปแบบสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร โดยประชุมทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างทีมวิจัยและนักวิจัยท้องถิ่นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์/เป้าหมายของงานวิจัย และวิธีการดำเนินการวิจัยตลอดกระบวนการ พร้อมทั้งแนะนำการใช้แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว เพื่อบ่งชี้ระดับศักยภาพและสถานการณ์ปัจจุบันของชุมชนซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ และหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนสมาชิก สรุปผลการประชุม ได้ดังนี้

ประธานเครือข่ายฯ กล่าวต้อนรับ และแจ้งให้สมาชิกทุกท่านแนะนำตัว  จากนั้น  ทบทวนความเป็นมาของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ทั้งการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ โดยภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านงานวิจัยที่สนับสนุนโดย สกว. ฝ่ายท้องถิ่น เมื่อ พ.ศ. 2553 จากนั้น ฝ่ายเลขานุการ ชี้แจง การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลสู่ระดับโลก (การบริหารการท่องเที่ยวชุมชน) ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556 ณ โรงแรมธูษิฏา รีสอร์ท แอนสปา โดยมี แกนนำชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ เข้าร่วม จำนวน 12 คน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นการตอกย้ำถึงโอกาสในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการเสวนา หัวข้อ 1) ทิศทางในอนาคตของการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านมุมมองผู้เข้าร่วมเสวนา  2) จากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมเสวนา สิ่งที่ชุมชนต้องพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต  3) แนวทางการหนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของแต่ละหน่วยงาน  โดยผู้เข้าร่วมเสวนา จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และ ผู้แทนจากสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT-I) ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมมีความหลากหลายภายในจังหวัดชุมพร ได้แก่ 1) ตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ทั้ง 8 อำเภอ  2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร  3) ผู้แทนจังหวัดกลุ่มภาคใต้ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ พัทลุง  4 )สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร  5) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร  6) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  7) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร  8) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง  9) วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร  10) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร  11) เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร  12) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร  13) หอการค้าจังหวัดชุมพร  14) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร  15) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร  16) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร  17) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  18) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี  19) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ  20) องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อำเภอละแม  21) องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี อำเภอปะทิว  22) เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง  23) องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง  อำเภอปะทิว  24) เทศบาลตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมือง  25) องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน  26) องค์การบริหารส่วนตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก  27) เทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน  28) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร  29) สำนักงานจังหวัดชุมพร  30) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร  31) ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร  32) สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

ดังนั้นถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจากการประชุมฯ มีข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1.  วัฒนธรรมจังหวัด : การท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวหลากหลาย ซึ่งบุคลากรควรมีองค์ความรู้ทางภาษา การสื่อความหมาย และความเป็นมาตรฐาน

2.  เทศบาลเมืองชุมพร : แต่ละอำเภอควรมีจุดขาย และมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นพร้อมเชื่อมโยงกับเยาวชน

3.  สภาวัฒนธรรมจังหวัด : ควรบูรณาการระหว่างการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม (วิถีชุมชน ภาษา การแต่งกาย โบราณสถาน โบราณวัตถุหรือรากเหง้าวัฒนธรรม ซึ่งชุมพร มีวิถีชาวเล สวนและป่า  เช่น อำเภอสวี มีแหล่งโบราณตลาดล่าง และบวชทะเลดำเนินการโดยชุมชนท้องตมใหญ่ อำเภอหลังสวนมีอาคารที่สะท้อนสถาปัตกรรมเก่าแก่ ดำเนินการโดยกลุ่มรฤกษ์หลังสวน  ทุ่งตะโก มีโนรา ดำเนินการโดยชุมชนบ้านทอนอม อำเภอละแม มีเรือใบโบราณ เป็นต้น ซึ่งจะต้องคิดต่อว่าจะเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมอย่างไร โดยมีการสืบค้นวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว

4.  เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน : การเรียนรู้ร่วมกันในนามสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งหาข้อตกลงร่วมเรื่องผลประโยชน์ระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชน และผู้ประกอบการ

5.  ผู้ประกอบการโรงแรม : แนวทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อภายในโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.  โยธาธิการและผังเมือง : งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเป็นภารกิจของหน่วยงาน เช่น พื้นที่หนองใหญ่ (พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต) เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้เสริม ทั้งนี้ ช่องทางการขอสนับสนุน ผ่านทาง อบต.-สำนักงานโยธา-ตั้งงบประมาณ ผ่านไปยังชุมชน ทั้งนี้ การพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมีเรื่องราว (story) พัฒนาเริ่มจากคนในท้องถิ่นภายใต้อัตลักษณ์ โดยเสนอตัวเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบให้เครือข่ายฯ

7.  พิพิธภัณฑ์จังหวัดชุมพร : เป็นศูนย์กลางแห่งการเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์

8.  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร : ขาดผู้ประสานงานหลักกับชุมชนภายในพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งเลขานุการรับประสานงานในลำดับต่อไป

9.  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด : มีความกังวลเรื่องการจัดการที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น เกาะพิทักษ์กับการจัดการเรื่องเสียงที่เกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ ส่วนบ้านท้องตมใหญ่ ควรมีการขยายพันธุ์ม้าน้ำ

10.  ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร : ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในแหล่งท่องเที่ยว

11.  อบต. สะพลี : ทางอบต. มีนโยบายในการจัดการสาธาระณูปโภคพื้นฐาน เช่น ที่จอดรถ ท่อระบายน้ำ โดย ผอ.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดชุมพร เสริม ให้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว โดยจัดการภายใต้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือหากมีรถประจำทางเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ  โยธาธิการและผังเมือง เสริมหาดทรายรีเริ่มไม่น่าเที่ยวจากโครงการภาครัฐ เช่น เขื่อน น้ำเสีย ภูมิทัศน์ เป็นต้น

12.  อบต.บางน้ำจืด : สนับสนุนวิ่งแหวกทะเล และช่วยหนุนเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง

13.  อบต.ละแม : ส่งเสริมชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม หากต้องการเที่ยวสามน้ำ (น้ำตก น้ำร้อน น้ำเล) ต้องมาที่ละแม

14.  อบต. ช่องไม้แก้ว : ช่วยประสานในการทำเว็ปไซด์

15.  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร : นำเสนอผู้ใหญ่ในหน่วยงานให้หนุนเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

16.  ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร : ส่งเสริมผ่านสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

เลขานุการแจ้ง ที่ผ่านมา คณะกรรมการเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสมาคมตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

1.2  การจัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การประชุม ณ ชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแมและมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2556 ประกอบด้วยแกนนำชุมชนสมาชิก จำนวน 41 คน เพื่อให้ชุมชนสมาชิกเครือข่ายยอมรับและมีส่วนร่วมในการกำหนดแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่จะทำการสำรวจ ทั้งนี้มีการนำเสนอแนวคิดและกระบวนการในการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ภายใต้ชื่อ “สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร” แก่ชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชี้แจงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สรุปตามหมวดที่สำคัญ ดังนี้

1.2.1  วัตถุประสงค์ของสมาคม

1)  เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือ และพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับ หรือระเบียบที่สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้กำหนด

2)  กำหนดข้อบังคับและมาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3)  เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

4) เพื่อสร้างการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้เกิดการกระจายรายได้ โดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5)  เพื่อให้เป็นศูนย์กลางและตัวแทนเครือข่าย ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดภาคใต้

1.2.2  การดำเนินกิจการของสมาคม

1)  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนชุมชนที่เป็นสมาชิก ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมมีจำนวนอย่างน้อย 9 คน อย่างมากไม่เกิน 15 คน คณะกรรมการนี้ต้องเป็นสมาชิกสามัญที่ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็นนายกสมาคม 1 คน อุปนายก 4 คน และเลขานุการ 1 คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่างๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ซึ่งตำแหน่งของกรรมการสมาคมมีตำแหน่งและหน้าที่โดยสังเขปดังต่อไปนี้

1.1)  นายกสมาคม ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของสมาคม

1.2)  อุปนายก ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่นายกสมาคมได้มอบหมายและทำหน้าที่แทนนายกสมาคมเมื่อนายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำแทน

1.3)  เลขานุการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคมในการปฏิบัติกิจการของสมาคม และปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม

1.4)  เหรัญญิก มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคมเป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ

1.5)  ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่ของสมาคมและจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ของสมาคม

1.6) นายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคมประสานงาน กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

1.7) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

2)  กรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้นโดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง

3)  คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี และเมื่อคณะกรรมการอยู่ตำแหน่งครบกำหนดตามวาระแล้ว แต่คณะกรรมการชุดใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ ก็ให้คณะกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ และเมื่อคณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ให้ทำการส่งและรับมอบงานกันระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดใหม่ให้เป็นที่เสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจากทางราชการ  ทั้งนี้คณะกรรมการประกอบด้วย

ตาราง รายชื่อคณะกรรมการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

รายชื่อ ที่อยู่ ดำรง

ตำแหน่ง

1. นายอำพล ธานีครุฑ 32 ม.14 ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายกสมาคม
2. นายวัชรินทร์ แสวงการ 31/3 ม.1 ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร อุปนายก
3. นายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน 21/5 ม.3 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อุปนายก
4. นายชัยรัตน์ แว่นแก้ว 136 ม.9 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร อุปนายก
5. นางสาววันลี ชื่นเกาะสมุย 125 ม.9 ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร เหรัญญิก
6. นางสาววรรณภัสสร
สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ประชาสัมพันธ์
7. นายสุริยา นาคแก้ว 12 ม.6 ต.สวนแตง อ.ละแม จ.ชุมพร ปฏิคม
8. นายธนพล ผลเพิ่ม 563 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายทะเบียน
9. นายพงศา ชูแนม 132 ม.6 ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร กรรมการ
10. นายอำนาจ  รักษาพล 94/3 ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ

นอกจากนี้การดำเนินงานของสมาคมฯ ยังส่งผลให้ได้รับรางวัลรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมสมาคมฯ ผู้เข้าร่วมรับรางวัล ประกอบด้วย ผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ นายวัชรินทร์ แสวงการ นายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน และอาจารย์อำนาจ รักษาพล ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน  2556  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

1.3  การจัดประชุมย่อยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การประชุม ณ ชุมชนบ้านทอน-อม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร วันที่ 3 มกราคม 2557 ประกอบด้วยแกนนำชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 16 คน เพื่อแจ้งเรื่องเร่งด่วนในการจัดทำโครงการของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปีงบประมาณ 57 ผ่านทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ซึ่งการเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว โดยผ่านเลขานุการ สมาคมฯ จำนวน 4 โครงการฯ ได้แก่ 1) การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร จำนวนเงิน 1,085,200 บาท  2) โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กรชุมชนเกาะพิทักษ์ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ระดับสากล รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จำนวนเงิน 600,000 บาท  3) โครงการ การประชาสัมพันธ์หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอน-อม ตำบลช่องไม้แก้วอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร จำนวนเงิน 165,200 บาท และ 4) โครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์เรือใบพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวบริเวณอ่าวละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวนเงิน 328,000 บาท นอกจากนี้สมาคมฯมีการหารือเรื่องรูปแบบการจัดรูปแบบการจัดงานล่องแก่งพะโต๊ะ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งภายในงานให้เครือข่ายฯ ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว ภายใต้บรรยากาศแต่กาลก่อนของอำเภอพะโต๊ะ และถือโอกาสจัดประชุมสมาชิกสมาคมฯ

การประชุมดังกล่าว มีการประชุมร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ โดยสมาคมฯ นำเสนองานทางด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่านผู้แทนจากมูลนิธิฯเพื่อการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายประเทศ ซึ่งทางสมาคมฯ มีจุดแข็งในเรื่องการดำเนินการ ที่ผ่านมามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในเรื่องของการเชื่อมโยงในระดับนโยบาย  ดังนั้นการร่วมมือกับมูลนิธิจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สมาคมฯ จะสามารถเข้าถึงในระดับนโยบายของประเทศได้

1.4 การจัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 8-9  กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบด้วยแกนนำชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 60 คน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายฯ แบบพี่ดูแลน้อง ระหว่างชุมชนสมาชิกที่มีการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีบทเรียนด้านการจัดการ ที่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์สู่ชุมชนที่เพิ่งดำเนินการ หรือชุมชนที่คิดจะดำเนินการด้านการท่องเที่ยว และเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ควบคู่การเชื่อมโยงกับเครือข่ายฯ ภาคใต้ พร้อมทั้งร่วมหารือการบริหารจัดการเกี่ยวกับ การกำหนดและบทบาทหน้าที่ การจัดทำแผน กำหนดการประชุมและรายละเอียดจากการจัดประชุม การจัดการด้านการบัญชีของสมาคมฯ จังหวัดชุมพร สรุปผลการประชุม ดังนี้

1.4.1 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายฯจังหวัดชุมพร และเครือข่ายฯ ภาคใต้  พบว่า 1) เครือข่ายฯจังหวัดชุมพร มีการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมจังหวัดชุมพรดำเนินการเมือวันที่ 7 สิงหาคม 2556 โดยกำหนดให้สำหนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  2) เครือข่ายฯจังหวัดพัทลุง มีการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมจังหวัดพัทลุง ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัด สำหรับสถานการณ์ที่ผ่านมาพบว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬามีความสัมพันธ์กับสมาคมฯ ค่อนข้างน้อย  3) เครือข่ายฯจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้เคลื่อนไหวในกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง อบจ. และหากเลือกตั้งแล้วเสร็จสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯได้ ทั้งนี้กำหนดให้มีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่ ชุมชนละ 100 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นรายปี ปีละ 100 บาทต่อชุมชน ที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้รับการสนับสนุนจากอำเภอ และอบต. อีกทางหนึ่ง

ส่วนการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฯ ระดับภาคใต้เป็นการดำเนินการสืบเนื่องจากการประชุมเครือข่ายฯ กลุ่มจังหวัด ณ ชุมชนบางใบไม้ อำเภอเมือง และชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง  อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ พ.ศ. 2555 เครือข่ายฯกลุ่มจังหวัดมีแนวคิดจะมีการจัดตั้งสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ โดยเริ่มจาก 4 จังหวัด แล้วจึงขยายแนวคิดสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป ซึ่งในคราวประชุมมีข้อตกลงว่าจะดำเนินการจดทะเบียน ณ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวขาดความต่อเนื่องและขาดหน่วยงานประสานหลัก จึงต้องระงับการจดทะเบียน ส่วนการประชุมครั้งนี้มีโอกาสเชื่อมโยงกับโครงการแนวทางการพัฒนามาตรฐานที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่อาเซียน ซึ่งหัวหน้าโครงการโดย ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่า สามารถเชื่อมโยงกับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสมาคมฯ ระดับจังหวัดแล้ว จึงอยากให้จัดตั้งสมาคมฯในระดับภาคใต้ต่อไป โดยอาจารย์อำนาจ รักษาพล รับประสานกับทางกลุ่มจังหวัดชายฝั่งอันดามันเพื่อผลักดันให้เกิดสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ภายในปี พ.ศ. 2557

1.4.2 การจัดการด้านการบัญชีของสมาคมฯ จังหวัดชุมพร โดยเลขานุการแจ้งเรื่องการกำหนดให้มีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่ ชุมชนละ 500 บาท และค่าบำรุงสมาคมฯ เป็นรายปี ปีละ 500 บาทต่อชุมชน  โดยมีชุมชนที่ได้จ่ายค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกในวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 11 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านปากทรง ชุมชนบ้านทอน-อม ชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ ชุมชนบ้านคลองเรือ ชุมชนท่องเที่ยวพะโต๊ะล่องแพมาลิน กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปากคลอง-บางสน ศูนย์เรียนรู้หนองใหญ่ตามศาสตร์พระราชา ชุมชนวังตะกอ ชุมชนห้วยทรายขาว และชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม

1.4.3 ยกร่างแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี และแผนงาน 3 ปี ของสมาคมฯ จังหวัดชุมพรโดยแผนการปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่มีการจัดทำแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชุมพร โดยจัดทำหนังสือการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร แต่ยังขาดข้อมูลของชุมชนสมาชิกใหม่  ส่วนการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องตามความต้องการของเครือข่าย ภายในปี พ.ศ. 2557 เช่น  1)  พัฒนามัคคุเทศก์น้อยสำหรับส่งเสริมทักษะให้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยผ่านโครงการที่อาจารย์ธวัชชัย ทองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2) จัดมหกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับภาคใต้และพื้นที่เชื่อมโยงร่วมกับ ดร.ปรัชญากร ไชยคช นักวิจัยท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 จังหวัดชายแดน ส่วนแผนสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร จะมีการจัดประชุมย่อยในระดับพื้นที่กลุ่มอำเภอ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ครอบคลุม อำเภอละแม อำเภอหลังสวนและ อำเภอทุ่งตะโก

รับผิดชอบโดย อาจารย์อำนาจ รักษาพล

กลุ่มที่ 2 ครอบคลุมอำเภอประทิว อำเภอสวี อำเภอปะทิว และอำเภอเมือง

รับผิดชอบโดย นายวัชรินทร์ แสวงการ

กลุ่มที่ 3 อำเภอพะโต๊ะ

รับผิดชอบ โดย นายรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน

หากการดำเนินการจัดประชุมครบทั้ง 3 กลุ่ม ควรมีการจัดทำแผนเร่งด่วน และแผนระยะ 3 ปี เพื่อบรรจุไว้ในแผนสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร แล้วเสนอแผนต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อผลักดันสู่ระดับจังหวัดต่อไป

1.4.4   รับรองชุมชนสมาชิกใหม่ซึ่งที่ประชุมรับรองสมาชิกใหม่ จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่  กลุ่มโฮมสเตย์บ้านปากคลอง-บางสน ชุมชนวังตะกอ และชุมชนห้วยทรายขาว (ห้วยเหมือง)

1.5  การจัดประชุมย่อยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การประชุม ณ กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วยแกนนำชุมชนสมาชิกเครือข่าย จำนวน 35 คน เพื่อประชุมย่อยระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ ภายในอำเภอสวี อำเภอเมือง และอำเภอปะทิว เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวย่อย และร่วมร่างแผนการปฏิบัติงานสมาคมฯ ระดับพื้นที่ สรุปผลการประชุม ดังนี้

การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสมาชิก เครือข่ายฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวบางสน องค์การบริหารส่วนตำบลบางสน  คณะกรรมสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริโฮมสเตย์บ้านบ่อสำโรง โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้แนวทางการดำเนินงานร่วมกันดังนี้

1.5.1  การมีส่วนร่วมในการศึกษาและสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ควบคู่การเชื่อมโยงคนและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน การกำหนดโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และปฏิทินการท่องเที่ยว เพื่อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ต่อไปประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ที่มีจุดท่องเที่ยวซึ่งสามารถเชื่อมโยงกัน ได้แก่ 1) บ้านหน้าทับเป็นที่ตั้งของชายทะเลบางสน มีลำคลองที่มีป่าชายเลนที่สมบูรณ์ทั้งสองฝั่ง สำหรับกิจกรรมตอนกลางคืนสามารถชมหิ่งห้อย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากทะเล ของฝาก ของที่ระลึก และที่พักแบบโฮมสเตย์ริมคลอง  2) บ้านดอนเคียน เป็นที่ตั้งของวัดดอนตะเคียน มีโบสถ์และศาสนสถานที่มีความน่าสนใจ  3) บ้านเกาะเสม็ด ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเหลือปะทิว และข้าวกล้องหอมนิล  4) บ้านบางเสียบ เป็นที่ตั้งของถ้ำนางทอง  5) บ้านหัวนอน มีแปลงปลูกข้าว ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ  6) บ้านคอกม้า เป็นที่ตั้งของป่าพรุ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชน และมีที่พักแบบโฮมสเตย์ป่าพรุ  7) บ้านบางสน เป็นที่ตั้งของวัดเขาเจดีย์และจุดชมวิว  8) บ้านแหลมยาง เป็นที่ตั้งของวัดแหลมยาง (หลวงปู่เขียน) เขาดินสอซึ่งเป็นจุดชมเหยี่ยวที่มีชื่อเสียง โดยมีที่พักคือ เอริธแคมป์ ซึ่งเป็นที่พักท่ามกลางธรรมชาติ  ทั้งนี้การเชื่อมโยงดังกล่าวมุ่งเน้นการอนุรักษ์นำการท่องเที่ยว และการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันระหว่างชุมชน

1.5.2  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อ่าวบางสน เพื่อร่วมกันเรียนรู้บทเรียนและร่วมกันวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตำบลบางสนและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงภายในอำเภอปะทิว และอำเภอเมือง

1.5.3  ประสานสิบทิศ โดยเครือข่ายย่อยระดับพื้นที่เป็นหน่วยงานประสานคนภายในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐ เอกชน ประชาชน Ngo สถาบันการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ซึ่งจะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่กับการพัฒนาคน ร่วมทั้งประสานองค์กรแม่ข่ายคือ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีที่ต้องการให้คณะกรรมการสมาคมฯร่วมเสริมสร้างกระบวนการจัดการ

1.5.4  การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้สมาคมฯ มีส่วนร่วมดำเนินการรวมรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว  วิเคราะห์นักท่องเที่ยว และเสนอแนวทางตลาดแบบส่งต่อระหว่างชุมชนสมาชิกฯ โดยเสนอให้ผ่านการพัฒนางานโจทย์วิจัยผ่านสถาบันการศึกษา

1.6  การจัดประชุมย่อยเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

การประชุม ณ ชุมชนวังตะกอ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วันที่  8 กรกฏคม 2557 ประกอบด้วยแกนนำชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 40 คน เพื่อประชุมย่อยระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนสมาชิกเครือข่ายฯ ภายในอำเภอละแม อำเภอหลังสวน และอำเภอทุ่งตะโก เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับพื้นที่ ให้เกิดการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวย่อย และร่วมร่างแผนการปฏิบัติงานสมาคมฯ ระดับพื้นที่ สรุปผลการประชุม ดังนี้

การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชุมชนสมาชิก เครือข่ายฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่-ระดับจังหวัด ประกอบด้วย คณะกรรมสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ตัวแทนชุมชนวังตะกอ นายกเทศบาลตำบลวังตะกอ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง อำเภอละแม กลุ่มอนุรักษ์คลองท่าทอง-คลองบางมุด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โฮมสเตย์บ้านท้องตมใหญ่ โฮมสเตย์บ้านทอน-อม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้แนวทางการดำเนินงานร่วมกันดังนี้

1.6.1  การคิดค้นกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ตนทั้งระดับหมู่บ้านถึงระดับตำบล และเชื่อมโยงกับชุมชนสมาชิกอื่นในอำเภอใกล้เคียง เช่น กิจกรรมเรียนรู้และทัวร์ผลไม้-อาหารพื้นบ้านปลอดภัยภายในชุมชนทอน-อม แล้วเสนอต่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดชุมพร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร หรือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ดำเนินการเรื่องการตลาดลำดับต่อไป

1.6.2  การปฏิบัติการร่วมระหว่างสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อร่วมเรียนรู้เรื่องระบบการบริหารจัดการสมาคมฯ การทำงานร่วมเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพร โดยสมาคมธุรกิจฯ รับเป็นเจ้าภาพในการประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

1.6.3  การปฏิบัติการร่วมระหว่างสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน กับหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายในจังหวัดชุมพรให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หรือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว กับชมรมมัคคุเทศก์อาสา เพื่อส่งเสริมและผลิตมัคคุเทศก์การท่องเที่ยวโดยชุมชน

1.6.4  พัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนระดับกลุ่มอำเภอ โดยสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนรับรวบรวมข้อมูลและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.6.5  สมาคมฯมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างเรือใบโบราณและเรือใบสากล กิจกรรมงานบวชทะเลท้องตมใหญ่ กิจกรรมวิ่งแหวกทะเลเกาะพิทักษ์ เป็นต้น

1.6.6  การมีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชนสมาชิกสมาคมฯ รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล ระหว่าง สถาบันการศึกษา และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดชุมพร สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร เป็นต้น

1.7  การจัดประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และเชื่อมโยงสู่เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้และระดับประเทศ ต่อไป

1.7.1  การประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนพะโต๊ะ ที่ร่วมสร้างตัวตน “เมืองแห่งความสุข” เริ่มจากระดับครัวเรือนด้วยเครือข่ายครัวเรือนพอเพียง ขยายสู่พื้นที่-กลุ่ม-ตำบล หวังให้เกิดมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนุนเสริมให้ระบือไกลสู่เครือข่ายฯ ระดับจังหวัด ภาคใต้ และประเทศต่อไป จากการเข้าร่วมประชุม กทท.ดชช.พต. ณ เหวโหลมโฮมเตย์ ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ เมื่อ 19 สิงหาคม 2558

1.7.2 การร่วมประชุมสามัญเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ณ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร : เตรียมปฎิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง 3) ยุทธศาสตร์ การตลาดและประชาสัมพันธ์ 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายระดับภาคใต้ และประเทศ พร้อมร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายย่อยตำบลอ่าวบางสนและตำบลชุมโค ภายใต้แนวคิด วิถีเศรษฐกิจดีท่องเที่ยวนำ ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ค. 58

1.7.3  คณะกรรมการ สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน เจ้าภาพโดยกรมการท่องเที่ยว ในการนี้ได้มีโอกาส (พ่วง-พลอย) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสานสัมพันธ์กับชุมชนทั้งเก่าและใหม่ เพื่อบอกเล่าถึงปณิธานสมาคมฯภาคใต้และเชิญชวนร่วมอุดมการณ์เพื่อสร้างสุขบน แผ่นดินด้วยแนวคิด “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เมื่อ 21-23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

1.7.4  เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรสะท้อนผ่านรางวัลกินรี จากมีส่วนร่วมของแกนนำเครือข่ายฯ ในการเข้ารับการประเมินรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมื่อ 28 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอน-อม

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ