การอ่านกราฟและเขียนอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

การอ่านและการเขียนอธิบายกราฟเป็นเรื่องที่จำเป็นในการสอบภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านข้อมูลต่างๆที่ต้องการรู้ซึ่งปัจจุบันมักจะนำเสนอในรูปกราฟหรือแผนภูมิ ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษาวิธีการอ่านและเขียนอธิบายกราฟใน เวปไซต์ www.mathgoodies.com/lesson/graphs/line.net และนำมาสรุปในรายงานนี้

กราฟที่ใช้อย่างแพร่หลายมักจะเป็น บาร์กราฟหรือกราฟแท่ง  กราฟวงกลมหรือพายกราฟ  กราฟเส้นหรือลายกราฟ กราฟรูปภาพหรือพิคตอเรียลกราฟ

ขั้นตอนการอ่านกราฟ

1) อ่านชื่อกราฟ จะช่วยให้รู้ว่าเป็นกราฟเกี่ยวกับอะไร  2) ดูว่ากราฟแสดงหรือเปรียบเทียบอะไร  3) ตีความสัญลักษณ์ทั้งแกนx แกน y  แกนxภาษาอังกฤษเรียกว่า Horizontal axe เป็นแกนในแนวนอน และแกนy เป็นแนวตั้งเราเรียกว่าvertical axe

4) วิเคราะมาตราส่วนที่ใช้และดูว่าแต่ละภาพแสดงอะไร

Example  of  A line graph  reading ตัวอย่างการอ่านกราฟเส้น

Example 1: The table below shows daily temperatures for New York City, recorded for 6 days, in degrees Fahrenheit

ตารางข้างล่างแสดงถึงอุณหภูมิในแต่ละวัน.ในเมืองนิวยอร์ก  มีการบันทึกข้อมูล6วัน หน่วยเป็นองศาฟาเรนไฮต์

Temperatures In NY City
Day Temperature
1 43 F
2 53 F
3 50 F
4 57 F
5 59 F
6 67 F

The data from the table above has been summarized in the line graph below.

ข้อมูลจากตารางถูกนำมาเขียนเป็นกราฟเส้นข้างล่าง

In Example1, the temperature changed from day to day ในตัวอย่างแรกเราจะเห็นว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน

Let’s define the various parts of a line graph. มาศึกษาส่วนต่างๆในกราฟเส้น

title The title of the line graph tells us what the graph is about.
labels The horizontal label across the bottom and the vertical label along the side tells us what kinds of facts are listed.
scales The horizontal scale across the bottom and the vertical scale along the side tell us how much or how many.
points The points or dots on the graph show us the facts.
lines The lines connecting the points give estimates of the values between the points.

ไตเติ้ล ของกราฟเส้นบอกเราว่ากราฟนั้นเกี่ยวกับเรื่องอะไร เลเบิ้ล  ทั้งแนวตั้งและแนวนอนบอกชนิดของข้อมูลในลิส

สเกล ทั้งแนวตั้งและแนวนอนบอกจำนวนว่ามากเท่าไร    พ้อยหรือจุดบนกราฟแสดงให้เห็นถึงข้อมูล

ไลน์ หรือเส้นที่เชื่อมโยงในแต่ละจุดให้ค่าประมาณระหว่างจุด

จากตัวอย่างที่ให้มาเราสามารถเขียนอธิบายกราฟเส้นเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนี้

The title of line graph is temperature of New York City. หรืออาจเขียนว่า The line graph is shown temperature of New York City. The range of values on the horizontal scale is 1 to 6. The range of values on the vertical scale is 0 to 80. There are 6 points in this graph. The lowest temperature was recorded at 43° F. The highest temperature was recorded at 67° F. The temperature point dipped at Day 3: 50° F.

Example of Bar graph reading ตัวอย่างการอ่านแผนภูมิแท่ง

Example 2: A survey of students’ favorite after-school activities was conducted at a school. The table below shows the results of this survey.

การสำรวจกิจกรรมหลังเลิกเรียนของนักเรียนที่จัดขึ้นที่โรงเรียนโดยจะแสดงผลใน

ตารางข้างล่าง

Students’ Favorite After-School Activities
Activity Number of Students
Play Sports 45
Talk on Phone 53
Visit With Friends 99
Earn Money 44
Chat Online 66
School Clubs 22
Watch TV 37

จำนวนในแต่ละรายชื่อกิจกรรมจะตอบสนองต่อเฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะแสดงในบาร์กราฟ

วิธีการอ่านบาร์กราฟ

บาร์กราฟมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบข้อมูล  มีการแสดงรูป สำหรับการเปรียบเทียบจำนวน ที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม ทำให้เห็นความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว เราอาจจะเรียกบาร์กราฟว่าบาร์ชาดก็ได้

title The title tells us what the graph is about.
labels The labels tell us what kinds of facts are listed.
bars The bars show the facts.
grid lines Grid lines are used to create the scale.
categories Each bar shows a quantity for a particular category.

ไตเติ้ลบอกเราว่ากราฟนี้เกี่ยวกับอะไร  เลเบิ้ลบอกเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลในลิส  บาร์แสดงเกี่ยวกับข้อมูล

กริดลายแสดงสเกล  แคทตากอรี่ แสดงจำนวนของแต่ละกลุ่ม

วิธีการอ่านละการเขียนอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

The title of this bar graph is Students’ Favorite After-School Activities. The range of values on the (horizontal) scale is 0 to 100. There are 7categories  in the graph. Visit with friends is after-school activity students like most. School Clubs are after-school activity  students like least. There are 53 students like to talk on the phone and 44 students like to earn money. Play Sports and Earn Money are liked almost equally. Visit With Friends, Online, Talk on Phone, Play Sports, Earn Money, Watch TV, School Clubs are List the categories in the graph from greatest to least

Example of Pictograph reading ตัวอย่างการอ่านแผนภูมิรูปภาพ

Example 3: Apples Sold

Here is a pictograph of how many apples were sold at the local shop over 4 months:

Note that each picture of an apple means 10 apples (and the half-apple picture means 5 apples)

ในแต่ละรูปแอปเปิ้ลหมายถึงแอปเปิ้ล10 ผล และแอปเปิ้ลครึ่งรูป หมายถึงแอปเปิ้ล 5ผล

So the pictograph is showing: แผนภูมิรูปภาพแสดง

  • In January 10 apples were sold.
  • In February 40 apples were sold.
  • In March 25 apples were sold.
  • In April 20 apples were sold.

Circle Graphs reading

กราฟวงกลมหรือพายกราฟใช้ในการเปรียบเทียบทุกส่วนของกราฟ กราฟวงกลมเป็นการเปรียบเทียบสัดส่วนโดยภาพรวม

The table below shows the number of sneakers sold by brand for this month. Construct a graph which best demonstrates the sales of each brand.

ตารางด้านล่างแสดงยอดขายของรองเท้าแตะในแต่ละยี่ห้อของเดือนนี้

Sneakers Sold This Month
Brand Number Sold
Adidas 25
New Balance 18
Nike 32
Reebok 15
Other 10
.

ก่อนที่เราจะวาดกราฟวงกลมเราจะต้องคำนวณเพื่อการเรียงลำดับเปอร์เซ็นต์จากใหญ่สุดไปถึงเล็กที่สุด

Sneakers Sold This Month
Brand Number Sold Percent Decimal Angle Measure
Nike 32 32 0.32 0.32 x 360° = 115.2°
Adidas 25 25 0.25 0.25 x 360° = 90°
New Balance 18 18 0.18 0.18 x 360° = 64.8°
Reebok 15 15 0.15 0.15 x 360° = 54°
Other 10 10 0.10 0.10 x 360° = 36°
Total 100 100% 1.00 = 1 360°

วิธีการอ่านและการเขียนอธิบาย

Circle graphs are best used to compare the parts of a whole. .
The circle graph above shows the entire amount sold. It also shows each brand’s sales as part of that whole.
The circle graph uses the total of all items in the table.
Each sector of the circle graph is in the same proportion to the whole circle as the number of sales for that industry is to the entire amount of sales from the table.
To construct an accurate circle graph, you must first order the data in the table from greatest to least. You also need to find each part of the whole through several elaborate calculations and then use a protractor to draw each angle.
If we were asked to show that the Nike brand dominates the sneaker industry, then the circle graph would be a better choice for summarizing this data.

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ