การรังสรรค์งานวิจัยกับการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

การรังสรรค์งานวิจัยกับการพัฒนาชุมชนของนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้มีการรังสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ให้งานวิจัยมีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้  ที่ผ่านมาคณะอาจารย์และนักศึกษาได้มีการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัย นักศึกษาจะทำการศึกษา และค้นคว้าข้อมูลที่เป็นแนวคิด หลักการ หรือปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยชุมชน  การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวที่เน้นทรัพยาการธรรมชาติ การจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวหรือการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน เป็นต้น หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จอาจารย์ประจำวิชาจะจัดหาสถานที่จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยต่อไป สำหรับปี พ.ศ. 2557 ทางสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวได้จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต “ การบูรณาการงานวิจัยไทยเชื่อมโยงกับเครือข่ายสังคมอาเซียน” เนื่องจากเห็นว่างานดังกล่าวมีความน่าสนใจและเอื้อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการพัฒนางานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

มุมมองที่น่าสนใจ………….ต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอน

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 ในรายวิชาวิจัยทางการท่องเที่ยวได้พัฒนาผลงานวิจัยและทักษะการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นจากเวทีการนำเสนอบทความวิจัยที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศ และยกระดับมาสู่เวทีการนำเสนอระดับชาติที่เน้นการคัดกรองคุณภาพงานที่เข้มข้น และท้าทายความสามารถนักศึกษามากขึ้น สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ 1) คุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาที่มีการพัฒนามากขึ้น 2) นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนในเวทีระดับชาติและ3) มีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการวางแผนสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษา

1) อาจารย์ประจำวิชาจะต้องค้นหาสถานที่จัดงานประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติโดยคำนึงถึงระยะเวลาให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษา ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละมหาวิทยาลัย ยิ่งไปกว่านั้นควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย

2) อาจารย์ประจำวิชาขอความอนุเคราะห์ให้อาจารย์ภายในสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษางานวิจัยให้แก่นักศึกษาแต่ละกลุ่มเพื่อให้ผลงานวิจัยเกิดคุณภาพสูงสุด

3) เน้นหัวข้อเรื่องที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

4) อาจารย์ประจำวิชาสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเล็งเห็นประโยชน์ของการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมีความต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่ได้ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ มีโอกาสได้รับฟังผลงานวิจัยในเวทีระดับชาติเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่กว้างขึ้นจากการเรียนภายในมหาวิทยาลัย

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ