การร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ “๑๒ ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน.สู่ชุมชน”

การร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน         ประจำปี ๒๕๕๘ “๑๒ ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน.สู่ชุมชน”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี                     สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สส.สป.วท.) มีบทบาทประการหนึ่งในการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สู่ภาคการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนร่วมกับหน่วยงานในสังกัด วท. และสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เช่น เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดและสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย เสาะแสวงหาเทคโนโลยีที่เป็นความต้องการของชุมชน และสนับสนุนงบประมาณบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่หน่วยงานในสังกัด วท. หรือ สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและชุมชนผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่ สส.สป.วท. ได้ดำเนินการใน ๓ รูปแบบ ประกอบด้วย

๑.) คลินิกเทคโนโลยี เป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา ความรู้และความเชี่ยวชาญของ วท. และหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น โดย วท. ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” เมื่อปี ๒๕๔๖ และเมื่อปี ๒๕๕๒ ภายหลังจากที่ วท. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่อง “การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”       มีการแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO) และมีการมอบหมายให้สถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย     ทำหน้าที่เป็นผู้แทนของ วท. สนับสนุนงานด้าน วทน. ในอีกบทบาทหนึ่งด้วย ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย จำนวน ๗๐ เครือข่าย ครอบคลุมพื้นที่ ๖๗ จังหวัด

๒.) หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.) เป็นกลไกส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน นำองค์ความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลัก จนเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนอื่นๆ โดยเริ่มด าเนินการเมื่อปี ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีหมู่บ้านฯ จำนวน ๓๑๐ แห่ง       ในพื้นที่ ๒๔๙ อำเภอ ๖๗ จังหวัด

๓.) อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) เป็นกลไกในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน วทน. โดยการสร้างบุคคลที่อาสามาท าหน้าที่สื่อสารและทำงานด้าน วทน. ร่วมกับชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงให้ได้รับบริการและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลทางด้าน วทน.อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มดำเนินการพร้อมกับการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยีใน ปี ๒๕๔๗ ปัจจุบันมีเครือข่าย อสวท. ๕๑ แห่ง จำนวนสมาชิก อสวท. มากกว่า ๙,๐๐๐ คน

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ครม.ได้มีมติอนุมัติให้ วท. ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ศวภ.) จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ ศวภ.๑ (ภาคเหนือตอนบน) ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ศวภ.๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น ศวภ. ๓ (ภาคใต้) ตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา ศวภ.๔ (ภาคตะวันออก) ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี และ ศวภ. ๕ (ภาคกลาง) ตั้งอยู่ที่กทม. มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดด้าน วทน. พร้อมผลักดันแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินงานร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็น PCSO เพื่อสนับสนุนงานด้าน วทน. และเป็นศูนย์กลางประสานงานกับชุมชน/พื้นที่ หน่วยงานในสังกัด วท. และเครือข่ายของ วท. ในการแก้ไขปัญหาด้วย วทน.

ดังนั้น เพื่อให้เครือข่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทุกภาคส่วน มีความเข้าใจในการทำงานร่วมกับ ศวภ. ในการเชื่อมโยง และขับเคลื่อน แผนงานด้าน วทน. ในด้านงานวิจัยและพัฒนา เชิงสังคม ชุมชน ไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน สส.สป.วท. จึงได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทในการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในรูปแบบของเครือข่ายการดำเนินงานระหว่าง สส.สป.วท. หน่วยงานในสังกัด วท.และสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่าย

๒. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของเครือข่ายการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

๓. เพื่อนำเสนอแนวทางการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมด้าน วทน. ร่วมกันของเครือข่ายความ

ร่วมมือฯ และการขับเคลื่อน วทน. สู่จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560

๔. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม

จำนวน ๗๐๐ คน ประกอบด้วย

๓.๑ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สส./สป.วท. คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน๓.๒ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศวภ. ๕ แห่ง จำนวน ๑๕ คน

๓.๓ ผู้บริหารคลินิกเทคโนโลยีหน่วยงานในสังกัด วท. และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๐ คน

๓.๔ ผู้บริหารคลินิกเทคโนโลยีสถาบันการศึกษา (ผู้อำนวยการ/ ผู้จัดการ/ ผู้ประสานงาน)      จำนวน ๑๖๕ คน

๓.๕ ผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ จำนวน ๙๕ คน

๓.๖ ผู้นำชุมชนหรือผู้แทนหมู่บ้าน วท. ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๑๘๔ คน

๓.๗ ผู้แทนสมาชิก อสวท. ๕๒ จังหวัด จำนวน ๑๐๔ คน

๓.๘ รองผู้ว่าราชการจังหวัด PCSO หรือ ผู้แทน จำนวน ๗๗ จังหวัดๆ ละ ๑ คนรวม ๗๗ คน (เฉพาะวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ / ไม่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ยกเว้นค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ และอาหารว่าง ๒ มื้อ)

รูปแบบการประชุม

๔.๑ การบรรยาย เสวนา และระดมความคิดเห็น

๔.๒ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่าย วท. และสมาชิก อสวท.

๔.๓ การมอบโล่และประกาศนียบัตรแก่คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท.

๔.๔ การศึกษาดูงาน

วัน-เวลาการประชุม

วันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

สถานที่ประชุม

โรงแรมรามาการ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประโย­ชน์ที่ได้รับ

­­๘.๑ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชนในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

๘.๒ เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่าง วท. กลุ่มเป้าหมาย

สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๓ เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายความร่วมมือฯ ในการดำเนินงานสนองตอบความต้องการของชุมชน และมีการบูรณาการงานด้าน วทน. ร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ