การใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากร

ระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเภทอื่นๆสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อาจารย์พิเศษ,ลูกจ้างโครงการ, พนักงานวิสาหกิจ, พนักงานวิทยาลัย,จ้างเหมา)

1. การเข้าใช้งานระบบ

บุคลากรสามารถเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบุคลากรประเภทอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยผ่านทาง URL เว็บไซต์ http://personnel.mju.ac.th/hrworker/index.php เมื่อเข้าสู่ระบบจะปรากฏหน้าจอเว็บไชต์หลัก

2. การค้นหาบุคลากร

สามารถค้นหารายชื่อบุคลากรประเภทอื่นๆ โดยสามารถเลือกการค้นหาได้จาก ชื่อ นามสกุล หน่วยงาน หรือชื่อตำแหน่ง

ระบบจะแสดงรายชื่อบุคลากรประเภทอื่นๆ ที่ค้นพบ โดยจะแสดงรายละเอียดของข้อมูล คือ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด และประเภทบุคลากร

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 บังคับใช้ตั้งแต่ 30 พฤษภาคม 2558

1. พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนต้องประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน (สายสนับสนุนและสายวิชาการ)

2. หน่วยงานต้องจัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ทดลองปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรและให้มีผู้ควบคุมดูแล แนะนำการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแจ้งรายการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบถึงองค์ประกอบในการประเมินด้วย

3. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานต้องดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ครบ ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง

4. การประเมินผลการทดลองฯ ในแต่ละครั้งต้องมีคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป จึงถือว่าผ่านการประเมินครั้งนั้น

5. เมื่อการประเมินฯ ในแต่ละรอบเสร็จเรียบร้อย ให้คณะกรรมการฯ แจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมิน ลงลายมือชื่อรับทราบ แล้วรายงานผลให้กองการเจ้าหน้าที่พร้อมแนบผลสรุปคะแนนเฉลี่ยเพื่อเสนอต่ออธิการบดี

6. ในระหว่างทดลองปฏิบัติงาน ถ้าผู้ทดลองปฏิบัติงาน ได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือไม่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานต่อไปได้ คณะกรรมการฯ สามารถรายงานต่ออธิการบดี ได้ว่าไม่ควรปฏิบัติงานต่อไปและให้ผู้นั้นออกจากงาน

7.กรณีต้องการลดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานให้คณะกรรมการฯ ยื่นเรื่องเสนอขอลดระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานให้เรียบร้อยก่อนวันลาศึกษาต่อ

8. กรณีต้องการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการฯ ยื่นเรื่องเสนอขอขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติงานก่อนวันครบกำหนดการทดลองปฏิบัติงานในครั้งที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัน

9. กรณีต้องการเลื่อนระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการฯ ยื่นเรื่องเสนอขอเลื่อนระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสดงเหตุผลความจำเป็นพิเศษที่ไม่อาจทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได้

10. พนักงานมหาวิทยาลัยที่ถูกสั่งให้ออกจากงาน มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งให้ออกงาน

11. ประกาศฉบับนี้เริ่มบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 หรือบังคับใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ประเด็น ฉบับเดิม ฉบับปัจจุบัน
ระยะเวลาทดลองงาน -สานวิชาการ 9 เดือน

-สายสนับสนุน 6 เดือน

ทุกคนใช้ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน จำนวน 9 เดือน โดยประเมิน 3 ครั้ง
การขอขยายระยะเวลาทดลองงาน ขอก่อนครบการประเมินในครั้งที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเป็นกรณีพิเศษ ขอก่อนครบการประเมินในครั้งที่ 3 ไม่น้อยกว่า 30 วันเท่านั้น
คำสั่งมอบหมายงานและแจ้งองค์ประกอบการประเมิน จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน จัดทำคำสั่งมอบหมายงานและแจ้งองค์ประกอบการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบพร้อมทั้งให้ลงมือทราบ และจัดส่งให้ กองการเจ้าหน้าที่
สรุปผลคะแนน ไม่ต้องส่ง ต้องส่งสรุปผลคะแนนพร้อมกับรายงานผลทุกครั้ง
การขอเลื่อนระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ไม่มี เป็นการขอเลื่อนระยะเวลาจากที่กำหนดไว้เดิม เมื่อมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจทำการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานได้ (เช่นการลาคลอดบุตร)

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ