จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

บรรณารักษ์มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีสรรพวิชาการที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของห้องสมุด บรรณารักษ์จึงต้องมีจรรยาบรรณ เป็นแนวทางในการประกอบวิชาชีพที่จะต้องถือปฏิบัติ และสามารถใช้วิจารณญาณของตนเองโดยอาศัยหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีสาระสำคัญครอบคลุมจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ต่อวิชาชีพ ต่อผู้ร่วมงาน ต่อสถาบัน และต่อสังคม ดังนี้

  1. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

แนวปฏิบัติ

1.1 ให้บริการอย่างเต็มความสามารถด้วยบริการที่มีคุณภาพและด้วยความเสมอภาคแก่ ผู้รับบริการ

1.2 รักษาความลับ เคารพและปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิในการรับรู้ของผู้รับบริการ

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

แนวปฏิบัติ

2.1 มีความศรัทธาในวิชาชีพและใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อดทน และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยปราศจากการถูกครอบงำด้วยอิทธิพลหรือผลประโยชน์อันมิชอบทุกประการ

2.2  แสวงหาความรู้และพัฒนาตนทางวิชาการ วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องให้ทันความเปลี่ยนแปลง และได้มาตรฐานทางวิชาการ วิชาชีพระดับสากล

2.3  ยืนหยัดในหลักการแห่งเสรีภาพทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและธำรงไว้ซึ่งเสรีภาพของห้องสมุดและเกียรติภูมิของวิชาชีพ

3. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมงาน

แนวปฏิบัติ

3.1      เป็นกัลยาณมิตรของผู้ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันเปิดโอกาสให้แก่กันและกัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

4. จรรยาบรรณต่อสถาบัน

แนวปฏิบัติ

4.1 พัฒนาสัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างบุคคลและสถาบัน และธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของสถาบัน

4.2 ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ ชื่อสถาบันและทรัพยากรของสถาบันเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะโดยมิชอบ

5. จรรยาบรรณต่อสังคม

แนวปฏิบัติ

5.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคม อุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของสังคม และมีบทบาทในการพัฒนาสังคมไทยสู่สังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ