การพัฒนาบุคลิกภาพ

  1. การพัฒนาบุคลิกภาพ

เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นลักษณะของบุคคลโดยรวมของแต่ละบุคคล  ซึ่งย่อมแตกต่างกันทั้งรูปร่างร่างหน้าตา  ด้านอารมณ์สังคม  สติปัญญา  พฤติกรรม  เพื่อการกระทำใด ๆ ตลอดจนการแสดงกริยาอาการต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นลักษณะนิสัยของแต่ละบุคคล  ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับนับถือกับผู้ที่พบเห็น  สำหรับการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกก็จะเป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จในการดำรงตนอยู่ในสังคมรอบตัวเราอย่างมีความสุข  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ

ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลิกภาพ มีดังนี้

1.  สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลา ด้วยการออกกำลังกาย

2.  ทำให้ร่างกายมีบุคลิกภาพที่ดีคล่องแคล่วว่องไว และสง่าผ่าเผย

3.  เป็นผู้ที่มีความร่าเริง จิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี

4.  มีกิริยามารยาท และพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพเป็นเสน่ห์กับผู้พบเห็น

5.  เป็นผู้ที่มีเหตุผลไม่วู่วาม มีความสุขุมรอบคอบ มีติ และควบคุมตัวเองได้

6.  มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีความอดทน ต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้

7.  ยอมรับความเป็นจริงของโลกมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยสุขและทุกข์

8.  มีความเชื่อมั่นในตัวเอง กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออก หรือกล้าตัดสินใจ โดยอาศัยหลักการและเหตุผล

9.  มีความคิดใฝ่หาความก้าวหน้าในการงาน มีความคิดริเริ่มและมีความกระตือรือร้น มีน้ำใจและเอื้ออาทรผู้อื่น

10.  ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคม และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้อย่างมีความสุข

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ

คำว่า “บุคลิกภาพ”  หมายถึง  คุณลักษณะทางกาย  ทางจิตใจ  และความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจมากน้อยเพียงใด มีความสำคัญคือ  บุคลิกภาพนับเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง  จึงส่งผลต่อการยอมรับนับถือ  การให้ความร่วมมือ  การสนับสนุน  และความไว้วางใจจากผู้อื่น

2.  ประเภทของบุคลิกภาพ

2.1 บุคลิกภาพภายนอก คือ  สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคน  สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน  แบ่งได้เป็น คือ

1.  รูปร่างหน้าตา

2.  การแต่งกาย

3.  กิริยาท่าทาง

4.  การพูด

2.2  บุคลิกภาพภายใน  คือ  สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ  หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้  แก้ไขได้ยาก  เช่น

1.  ความเชื่อมั่นในตนเอง

2.  ความซื่อสัตย์สุจริต

3.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

4.  ความรับผิดชอบ

3.  หลักและวิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพ

การยืน เดิน นั่ง  เป็นส่วนสำคัญที่บอกถึงบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  งามอิริยาบถ  คือ  การเดิน  ยืน  นั่ง  เปิด-ปิดประตู ขึ้นลงรถ  อย่างถูกต้องสวยงาม การรู้จักทำตัวให้เข้ากับบุคคล  สถานที่ และเวลา  อย่างถูกต้องถือว่ามีมารยาททางสังคมที่ดี  เช่น  การรู้จักกราบไหว้ที่ถูกวิธี  และถูกกาลเทศะ  การรู้จักธรรมเนียมของชาวต่างชาติ  การปฏิบัติตนในงานเลี้ยงต่าง ๆ การไปเยี่ยมคนป่วย  การมอบดอกไม้แสดงความยินดีหรือให้ผู้อาวุโส  เป็นต้น

บางครั้งเราอาจจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจ และอาจเกิดอะไรขึ้นกับเราได้ทุกวินาทีนั้น  เราต้องพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในลักษณะที่พร้อม  คือ ไม่ตกใจ ดีใจ เสียใจ กลัว เกินกว่าเหตุ  สามารถควบคุมท่าทางของตนเองได้เป็นอย่างดี

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ