การสร้างเครือข่ายบริการวิชาการและวิจัย

การจากไปร่วมนำเสนองานเพื่อขอรับทุนอุดหนุน  ในโครงการโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด( SME Provincial Champions)  ณ  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จังหวัด  สุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ผลปรากฏว่า  ได้รับให้ดำเนินงาน SME ในกลุ่ม Start Up โดย  ได้รับมอบหมายให้ดูแล SME ในกลุ่มจังหวัด ชุมพร  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต และ กระบี่  โดยโครงการดังกล่าว  มีรายละเอีอดดังนี้

กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Start Up)

ข้อกำหนดการจัดจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference:TOR)

โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด( SME Provincial Champions)

กลุ่ม SMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Start Up)

——————————————

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายให้ภาครัฐดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ด้วยการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs จากแต่ละจังหวัดทั่วประเทศนำมาพัฒนาผลิตภาพ และสร้างให้เป็นต้นแบบ SMEs ในจังหวัด เพื่อกระตุ้นให้ SMES อื่นๆในพื้นที่เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้มีผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ต่อมา สสว. ได้จัดทำโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) และให้กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดคัดเลือกผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 กิจการต่อจังหวัด แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการSMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่มผู้ประกอบการSMEs ที่มีศักยภาพในการตลาด (Rising Star) และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว(Turn Around)  นั้นทั้งนี้โดยธรรมชาติปัญหาของ SMEs มักจะมีความหลากหลาย ซับซ้อน และมีความแตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนา SMEs ให้มีผลิตภาพและศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาล จำเป็นต้องมีการกำหนดรูปแบบการพัฒนาตามความเหมาะสมกับลักษณะของสถานประกอบการ และอาศัยเครื่องมือหลายรูปแบบผสมผสานกันเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่สถานประกอบการเช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร/ แผนฟื้นฟูกิจการ การให้คำปรึกษาแนะนำ ณ สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาองค์กรตามหลักการวิชาการด้านต่างๆ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องกับตลาด

ขณะเดียวกัน เพื่อให้การพัฒนาองค์กรเกิดผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้บริหารสถานประกอบการต้องทราบปัญหาและสภาพการประกอบการของตนเอง รวมถึงสามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ซึ่ง SMEs ไทยส่วนใหญ่มักขาดแคลนข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสัมฤทธิ์ ก่อนการดำเนินกระบวนการพัฒนาควรมีกระบวนการตรวจประเมินปัญหาของสถานประกอบการในเบื้องต้น โดยผลของกิจกรรมจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน              การวางแผนปรับปรุงกิจการ รวมทั้งที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถนำข้อมูลไปใช้ใน                 การให้คำปรึกษาเพื่อฟื้นฟูกิจการ ต่อยอดธุรกิจ และสร้างความยั่งยืนได้อย่างถูกต้อง ให้สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ได้

ดังนั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  10 จึงพิจารณาที่จะดำเนินงานโครงการสุดยอด SMEs จังหวัด (SMEs Provincial Champions) กลุ่ม Start Up ซึ่งเป็นกลุ่ม SMEs ที่เพิ่งเริ่มดำเนินธุรกิจ โดยกำหนดให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่านกระบวนการตรวจประเมินปัญหาในเบื้องต้น อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจองค์กรให้แก่บุคลากรในองค์กรในลักษณะ In-House Training และต่อเนื่องด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้มีรูปแบบและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดเป้าหมาย หรือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันแก่ SMEs กลุ่ม Start Upที่เข้าร่วมโครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด(SME Provincial Champions)ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

2.2    เพื่อสร้างต้นแบบและแรงบันดาลใจให้แก่SMEs รายอื่นๆ ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

3. กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ที่มีศักยภาพในการตลาด

4. พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. ผลผลิตและผลลัพธ์

ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย วิธีการวัด
ตัวชี้วัดผลผลิต
1. SMEsกลุ่ม Start Upที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กิจการ 7
๒. รายงานผลการพัฒนาSMEs กลุ่ม Start Upที่เข้าร่วมโครงการ ฉบับ 7
๓. SMEs กลุ่ม Start Upที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ

75 แบบสอบถามกลาง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ตัวชี้วัดผลลัพธ์
๑. ร้อยละของ SMEs กลุ่มStart Upที่เข้าร่วมโครงการได้รับคำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ของจำนวน SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ

แบบรายงานผลลัพธ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๒. SMEs กลุ่ม Start Upที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจขององค์กร ซึ่งสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ของจำนวน SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 SMEs กลุ่ม Start Upที่เข้าร่วมโครงการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้

7.2 SMEs กลุ่ม Start Upที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเป็นต้นแบบให้กับวิสาหกิจอื่นๆในการนำเอารูปแบบการพัฒนาธุรกิจหรือแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ประกอบการ 7 กิจการ

ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท ประเภทสินค้า ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail
1 น.ส เอื้อมเดือน เทภาศักดิ์ ร้านหนึ่งเดียว รองเท้า,กระเป๋า 105/105 ซ.ประชาอุทิศ45 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 089-1379405 auamduan79@hotmail.com
2 นายโกวิท กิตติโสภัทร์ ตีรโปรดัก รอเท้าผู้ชาย, รองเท้าผู้หญิง 93 ซ.เพชรเกษม44 ถ.เพชรเกษม แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 081-8158575 cumi_44@hotmail.com
3 นายวีรวิชญ์ ส่งพิริยะกิจ ห.จ.ก.ธาราศิลป์ คอมเมอร์เชียล รองเท้า 122/188 ซ.พุทธบูชา36 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ10140 084-5295411 veerawish_trs@hotmail.com
4 นางพฤทธิดา ศรีสันติสุข ร้านอาร์ทตี้ กระเป๋า, รองเท้าหนังแท้ 248 ม.6 ซ.เทศบางบางปู90 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง สมุทรปราการ 10280 081-3513298 arttyleather@yahoo.com
5 นายกิตติชัย รุจิเมทินีกุล หจก.บิลเลียนเอ็กช์ชิฟ กระเป๋า 110/28 ซ.เอกชัย90 ถ.เอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 081-7354677 KITTIRUJI735@hotmail.com
6 นายวิโรจน์ เศรษฐโชตินันท์ ธนะสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด รองเท้าแตะชาย 32/49 ซ.นาคนิวาส37แยก2 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 085-8472255 votind9@gmail.com
7 นางรติพร สามาลา กระเป๋าป้าศร กระเป๋าสตรี 38 ซ.เลียบฯฝั่งใต้2/1 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 089-8126672

ในขั้นตอนต่อไป  จะได้เลือกคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สำหรับการพัฒนา SME ในกลุ่ม Start Up  ต่อไป  โดยวันที่ 15 ตุลาคม  2558  จะได้มีการชี้แจงรายละเอียดให้แก้คณาจารย์รับทราบถึงวิธีการทำงานต่อไป

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ