ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร

ธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหาร เป็นหัวข้ออบรมหนึ่งในโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ พฤษภาคม – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเศรษฐนิทัศน์ ชั้น ๓ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  โพธิสุวรรณ

โดยในหัวข้อดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถอธิบายธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารงานทั้งอธิบายถึงองค์ประกอบแห่งปัจจัยความสำคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ และข้อพึงระวังที่จะไม่ประพฤติมิชอบ

ขอบเขต ของหัวข้อ ดังนี้

๑)  สารสำคัญและเป้าประสงค์ของวาระแห่งชาติ ด้านจริยธรรม  ธรรมาภิบาล  และการป้องปันการทุจริตและพฤติมิชอบในภาคราชการ

๒)  องค์ประกอบแห่งปัจจัยความสำคัญในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

๓)  ยุทธศาสตร์การดำเนินการที่สำคัญ

๔)  แนวทางการดำเนินการตามวระแห่งชาติ

๕)  ภัยคุกคามของชาติด้านสังคมและการเมือง

จากการเข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ตามรายละเอียดดังนี้

  • หลักธรรมาภิบาล หรือ Good  governance เป็นหลักพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน ๖ ประการ ดังนี้  ๑)  หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้องเป็นธรรม  การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย  อย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพความยุติธรรมของคนในองค์กร ๒)  หลักคุณธรรม  หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  การส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง ให้มีความซื่อสัตย์  จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย  ๓)  หลักความโปร่งใส  หมายถึง  การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ๔)  หลักความมีส่วนร่วม  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้  และเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจในปัญหาสำคัญ  ๕)  หลักความพร้อมรับผิดชอบ  หมายถึง  ความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาตลอดจนเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง  และมีความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากการกระทำของตน
  • ธรรมาภิบาล  มักจะใช้ประกับกับ  หลักโลกาภิบาล คือต้องมาหิริหรือความละอายต่อบาป  และโอตัปปะหรือความเกรงกลัวต่อบาป  เป็นเรื่องของการระลึกรู้ภายในใจ  ความละอายเป็นต้นเหตุแห่งการทำความดี  เพราะเมื่อรู้สึกมีความละอายในใจแล้วก็เกิดความกลัวไม่กล้าทำความชั่ว  เมื่อคนเรามีหิริโอตัปปะอย่างนี้แล้ว  การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะ  ก็ไม่มีอิจฉาริษยาเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ไม่เดือดร้อนวุ่นวาย
  • ศีลธรรม (Moral) หมายถึง  กรองปฏิบัติที่ดี / หลักปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับความรู้สึกผิดชอบ  ชั่วดี  เพื่อสร้างประโยชน์ตน และประโยชน์ท่าน (ศีล = ข้อห้าม)  คุณธรรม (Morals) หมายถึง หลักในการปฏิบัติที่ดีที่สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่น (ธรรม = ข้อให้ปฏิบัติ)  จริยธรรม (Ethics) หมายถึง  ความประพฤติที่ดีงาม  ที่เกิดจากคุณธรรมในตัว  ดังนั้น คุณธรรมและศีลธรรม จึงเป็นตัวกำหนดความประพฤติของเรา  ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควร คือเป็นตัวกำหนดจริยธรรม  จริยธรรมที่เกิดขึ้น  จึงเป็นผลมาจากศาสนา (พุทธ  คริสต์  อิสลาม  ฮินดู ฯลฯ)  ที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรม ประเพณี  และกฎหมาย
  • หลักธรรมาภิบาล  ๖  ประการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๑)  หลักนิติธรรม คือการตรากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคมสมาชิกในมหาวิทยาลัย โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ๒) หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้อง ดีงามสร้างค่านิยมที่ดีงามให้บุคลากรถือปฏิบัติร่วมกัน เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสียสละ  ความมีระเบียบวินัย  ศีลธรรม  จริยธรรม  ความเป็นครู เป็นคนกตัญญู กตเวที  ๓)  หลักความโปร่งใส  คือการทำให้ทุกอย่างของการถูกต้องตรงไปตรงมา  และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานให้โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  ๔)  หลักความมีส่วนร่วม คือการทำให้ประชาคมมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันในการรวมพลังขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ๕)  หลักความรับผิดชอบ คือผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัยต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอำนวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่  และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข  ๖)  หลักความคุ้มค่า คือผู้บริหารและบุคลากรต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด  ดังนั้น  ในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักการประหยัด  คุ้มค่า  และทางอ้อมโดยยึดผลสัมฤทธิ์จากการวางแผนตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • แนวทางปฏิบัติ ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ของผู้บริหาร

เริ่มต้นที่ตัวผู้บริหาร—>ขยายไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้บริหารทำเป็นตัวอย่าง—>ขยายไปสู่สังคมโดยทุกคนในองค์กรร่วมกันดำเนินการ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ