การพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

จากกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 28 – 29 มกราคม 2559 ซึ่งบรรยายโดย คุณศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เราสามารถนำกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มาใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงาน แผนกงาน หรือในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย  เช่นยุทธศาสตร์งานตารางเรียนตารางสอน ยุทธศาสตร์งานแผนหลักสูตร ยุทธศาสตร์การกำกับมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา โดยใช้กระบวนการเดียวกันกับกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้

งานที่จะวิเคราะห์/พัฒนาจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ของงานมาทำการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) กำหนดค่าคะแนนแยกตามจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค นำประเด็นที่มีค่าคะแนนสูงสุดในลำดับที่ 1-5 มาทำการวิเคราะห์กลยุทธ์ (SWOT Matrix)

การจัดทำวิสัยทัศน์ สามารถจัดทำได้ทุกหน่วยงาน ส่วนงาน หรืองานในแต่ละเรื่อง เป็นการเอาสิ่งที่เราที่เราอยากเห็น อยากให้เป็นในอนาคต ของงาน ที่เราจะทำ และนำ Key word  ของอนาคตที่เราอยากเห็น อยากให้เป็น มาเขียนเป็นวิสัยทัศน์ การเขียนวิสัยทัศน์จะต้องสั้น กระชับ เข้าใจ จดจำได้ง่าย

การจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ ให้พิจารณาวิเคราะห์ ในเรื่องใหญ่ ที่จะต้องทำหรือพัฒนาเพื่อให้อนาคตของงานในเรื่องนั้นประสบความสำเร็จ

การกำหนดเป้าประสงค์ เป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่จะส่งผลให้อนาคตของงานสิ่งที่อยากพัฒนา  และจะพัฒนาในระดับใด จึงเชื่อว่าการพัฒนาในระดับใดเรียกว่า ผลลัพธ์สุดท้ายของอนาคต เรียกว่า เป้าประสงค์” เราสามารถกำหนดเป้าประสงค์หลาย ๆ เป้าประสงค์ได้ เพื่อให้อนาคตสำเร็จ

ตัวชี้วัด ใช้วัดความก้าวหน้าของการบรรลุเป้าประสงค์ วัดและกำหนดเป้าหมายของความสำเร็จได้ เป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ถึงผลสำเร็จของโครงการ มีตัวชี้วัด 2 ระดับ คือ ตัวชี้วัดผลผลิต วัดผลของบริการที่เราดำเนินการ จะใช้วัดเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ และตัวชี้วัดผลลัพธ์ เป็นการวัดผลสำเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการ จะวัดผลเมื่อสิ้นสุดในแต่ละกระบวนการหรือแต่ละกิจกรรม ทุกเป้าประสงค์จะต้องมีตัวชี้วัดเพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม 1 เป้าประสงค์สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้หลาย ๆ ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ เป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน เป็นการนำสภาพการณ์ที่ได้จากากรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกำหนดทางเลือกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทุกเป้าประสงค์จะต้องมีกลยุทธ์มารองรับ กลยุทธ์จึงเป็นภาพใหญ่ที่มองสิ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าประสงค์แต่ยังไม่ลงในรายละเอียด กลยุทธ์แต่ละข้อต้องมีการกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรมที่จะทำให้งานสำเร็จ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ในแต่ละงาน ที่จัดทำขึ้นประสบความสำเร็จจะต้องมีการวางแผนกำหนดกิจกรรม หรือโครงการที่จะมารองรับให้กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าประสงค์สำเร็จ

การนำยุทธศาสตร์ของงานแต่ละงานมาจัดทำตามแนวคิด Balanced Scorecard  ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการที่ช่วยในการวาง กำหนด กรอบความคิดของแผน ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดและเชื่อมความสัมพันธ์ของปัจจัย หรือกลยุทธ์ ที่มีผลต่อกันอย่างมีเหตุมีผลเป็นองค์รวม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ภายใต้การวัดความสำเร็จผ่านมุมมองต่าง ๆ ในแง่มุมของลูกค้า การเงิน กระบวนการจัดการภายใน การเติบโตและการเรียนรู้ขององค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการแปลกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการที่บอกเล่าเรื่องราวของกลยุทธ์ เป็นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความชัดเจนกับกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การบริการหรือการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายของงานที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในส่วนของงานบริการการศึกษา ควรมีการกำหนด และวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การบริการ การให้บริการด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้งานมีการพัฒนาและส่งผลให้บุคลากรในสังกัดงานปฏิบัติตามตามแผน และเป้าหมายที่วางหรือกำหนดไว้ โดยมีการนำข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนางาน เกิดการเรียนรู้ในงาน มีการวางระบบการวางแผนที่ชัดเจน พร้อมทั้งสามารถคาดเดา และพยากรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ