การใช้ชุดโซลล่าเซลล์ในระบบส่องสว่างของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ ความจำเป็นในการใช้ระบบพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมดูแลสัตว์น้ำ ในขณะเดียวกันพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร พบปัญหาของการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอละแม เกิดความไม่เสถียรในระบบส่งจ่าย ทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย และส่งผลการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในฟาร์ม เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องศึกษาแหล่งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์มาประยุกต์ใช้ในงานฟาร์มและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการส่งจ่าไฟฟ้าของพื้นที่ อีกทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร รวมถึงลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบส่องสว่างของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน และการหาแนวทางในการใช้พลังงานทางเลือก แนวทางการติดตั้งชุดโซลล่าเซลล์ดังต่อไปนี้

1. การทำงานเบื้องต้นของชุดโซลล่าเซลล์
เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนกระดานแผงโซลล่าเซลล์ แผงโซลล่าเซลล์จะแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (D.C) หลังจากนั้นไฟที่ได้จะเชื่อมต่อกับชุดแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) โดยในตัวแปลงกระแสไฟฟ้า จะมีตัวชาร์ทเจอร์ในตัวโดยมีหน้าที่ประจุกระแสไฟฟ้า ที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอรี่ จากนั้นไฟจากเบตเตอรี่จะผ่านไปยังชุดแปลงไฟในตัวแปลงไฟ โดยจะแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง (D.C) เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (A.C) เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ภายในบ้านได้
2. ปัญหาที่พบในชุดโซล่าเซลล์ที่ทำการทดลอง
1) พบว่าแสงอาทิตย์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น มีผลโดยตรงต้องการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ในบางวันแสงอาทิตย์ขึ้นช้า ฝนตก มีเมฆมาก ก็จะส่งผลทำให้โซลล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อยลง
2) การคำนวณโหลดที่ใชกับชุดโซลล่าเซลล์นั้นต้องพอดีกับจำนวนแผงโซลล่าเซลล์ แบบเตอรี่ที่ใช้ เพราะถ้าไม่พอดีก็จะส่งผลต่อการใช้งานของอุปกรณ์
3) การวางแผนโซลล่าเซลล์ต่อวางในที่แจ้งไม่มีเสามาบดบัง เพราะจะทำให้การผลิตไฟลดลง
3. ข้อเสนอแนะ
1) ก่อนทำการติดตั้งควรอ่านคู่มือก่อนให้ละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชุดโซลล่าเซลล์
2) ควรปรึกษาผู้รู้หรือตัวแทนจำหน่ายก่อนตัดสินใจในการซื้อ
3) การดูความเหมาะสมในการที่จะลงทุนซื้อว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่

ในการทดลองใช้พลังงานโซลล่าเซลล์ในฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร นั้น จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อมีการวางแผนและดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้ขึันอยู่กับงบประมาณในการติดตั้งอุปกรณ์ เพราะการใช้ชุดโซลล่าเซลล์นั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ในการทดลองจึงเป็นการทดลองใช้กับระบบไฟฟ้าย่อย ๆ คือระบบส่องสว่าง อาจจะยังไม่สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ