การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีจำนวน 4 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้

————————————————————————————————————————————————

เกณฑ์การประเมิน ป.ตรี หมายเหตุ
1. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร - ไม่น้อยกว่า 5 คน

- เป็นอาจารย์ประจำเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น

- อาจารย์ประจำสามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจำอยู่แล้ว

- กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชาชีพกำหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน

2.  คุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร - คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
3.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด - ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานปีที่ 6

หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8)

4. การดำเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ - ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดำเนินการทุกตัว

————————————————————————————————————————————————-

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.

- ใช้ข้อมูลของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เก็บข้อมูลบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

- จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

————————————————————————————————————————————————–

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ใช้ข้อมูลของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

- เก็บข้อมูลบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ ที่ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น

- คิดเป็นร้อยละ แล้วแปลงค่าร้อยละเป็นคะแนน (กำหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)

*** การคำนวณค่าร้อยละ ไม่นำบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทำแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา

————————————————————————————————————————————————–

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- การรับนักศึกษา

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

*** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร

————————————————————————————————————————————————-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มีการวางระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด

** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้ได้นักศึกษาที่เรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

————————————————————————————————————————————————-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงานหรือแสดงผลการดำเนินงานตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- การคงอยู่

- การสำเร็จการศึกษา

- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

*** การประเมินตนเองให้พิจารณาจากการรายงานผลการดำเนินงาน มีครบทุกเรื่อง และมีผลการดำเนินงานดีขึ้นทุกเรือง หรือไม่

———————————————————————————————————————————————-

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร

- ระบบการบริหารอาจารย์

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

*** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในด้านวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของหลักสูตร

————————————————————————————————————————————————

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

  • Ø ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย

- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

- ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป

** กรณี ประเด็นใด ไม่มีผลการดำเนินงาน ให้อธิบายด้วยว่า หลักสูตรมีแผนการพัฒนาในประเด็นนั้นอย่างไร

————————————————————————————————————————————————

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงานหรือแสดงผลการดำเนินงานตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- การคงอยู่ของอาจารย์ เปรียบเทียบ 3 ปี มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกปีหรือไม่

- ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร

*** การประเมินตนเองให้พิจารณาจากการรายงานผลการดำเนินงาน มีครบทุกเรื่อง และมีผลการดำเนินงานดีขึ้นทุกเรือง หรือไม่

———————————————————————————————————————————————-

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

* ประเมินในภาพรวมของทั้ง 2 ประเด็น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมการกำกับการจัดทำรายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ

*** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ

———————————————————————————————————————————————–

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- การกำหนดผู้สอน มีหลักเกณฑ์/แนววิธีการในการกำหนดผู้สอนอย่างไร

- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

v   การบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจอื่นๆ

1. ต้องมีการวางแผนในหลักสูตรก่อนว่า จะมีรายวิชาใดบ้างที่บูรณาการได้ ไม่จำเป็นต้องทุกวิชา แต่ต้องมีการประชุมวางแผนว่า รายวิชาใดจะบูรณาการกับเรื่องอะไร

2. มีการกำกับติดตามถึงการนำรายวิชาไปบูรณาการด้านอื่นๆ เขียนให้ชัดเจน

*** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย

————————————————————————————————————————————————

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)

*** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

———————————————————————————————————————————————–

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

  • Ø ผลการดำเนินงานหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 7 ข้อ 7 ที่แต่ละหลักสูตรดำเนินการได้ในแต่ละปีการศึกษา โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินงานใน มคอ.7

———————————————————————————————————————————————-

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- ระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา/สำนักวิชา/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

*** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

———————————————————————————————————————————————–

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- เขียนกระบวนการ ดำเนินงาน ตามหลัก PDCA ตามบริบทของแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- ระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา/สำนักวิชา/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

*** การประเมินตนเองว่า อยู่ในระดับใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานทั้งหมด ที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ