ใบความรู้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ใบความรู้การใช้ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการเล่มนี้ เรียบเรียง

ขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน การสอน ในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด ส่วนใหญ่จะเรียบเรียงจากหนังสือที่เกี่ยวกับงานด้านนี้ จากใบความรู้การใช้งานของบริษัทผู้ผลิตตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และจากประสบการณ์ในการทำงานห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของนักศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

การเรียบเรียงครั้งนี้ได้รับการอนุเคราะห์จากอาจารย์สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช อาจารย์ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ช่วยให้ใบงานนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คลิกที่นี่

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ