การบริหารการปฏิบัติราชการของบุคลากร

จากการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในเรื่องของการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ของสายสนับสนุนวิชาการ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยวัดเพียงแค่กระบวนการ เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาในขั้นต้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ยังคงใช้ตัวชี้วัดที่เหมือนกันทั้งหมดในสายสนับสนุนวิชาการ ดังนั้น จากการดำเนินการประเมินการปฏิบัติราชการในสายสนับสนุนวิชาการ มาชั่วระยะเวลาหนึ่ง ได้เห็นถึงปัญหา และประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการวัดผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดโครงการเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสายสนับสนุนวิชาการ โดยได้ประสานงานและเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2559 ในประเด็นของการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

การจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) เป็นดัชนีที่กำหนดขึ้นจากงานหลัก ซึ่งองค์กรตั้งเป้าหมาย/คาดหวังจากผู้ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นนี้นำไปใช้เป็นข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล สำหรับการประเมินเมื่อถึงรอบการประเมิน  โดยวิทยากร ได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจร่วมกันและฝึกจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล ให้แก่หัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาขั้นต้น และผู้ปฏิบัติในการจัดทำตัวชี้วัดจากงานประจำ พร้อมทั้งตกลงร่วมกันในการรองรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าเป้าหมายตามความสามารถของบุคลากรและความต้องการของหัวหน้างาน

การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เป็นแผนการดำเนินการในการเพิ่มพูนความรู้ ประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ในกิจกรรมในครั้งนี้ได้ฝึกให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนเขียน แผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล อย่างถูกต้อง มีการนำเสนอต่อหัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นในการรับทราบถึงความต้องการของบุคลากร

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผล และทิศทางการปฏิบัติงานที่ดีในส่วนของการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เกิดความเข้าใจในการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล การจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อนำไปใช้จริงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในแต่ละรอบการประเมินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน /ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละครั้ง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผลจากกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้กำหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นำมาใช้ในรอบการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากรครั้งที่ 2 คือ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ