การเบิกค่าพาหนะเดินทาง

การเดินทางไปราชการ โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจำทางและให้เบิกจ่ายค่าพาหนะได้โดยประหยัดในกรณีไม่มียานพาหนะประจำทาง หรือไม่มีแต่ต้องการความรวดเร็วเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการก็ให้ใช้พาหนะอื่นได้ โดยผู้เดินทางต้องชี้แจงเหตุผลและความจำเป็น

- การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด สามารถเบิกจ่ายได้ตามกระทรวงการคลังกำหนด (ยกเว้น

ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ)

1) ภายในจังหวัดเดียวกับไม่ได้กำหนดวงเงิน

2) ข้ามเขตจังหวัด

- เขตติดต่อหรือผ่านกรุงเทพฯ เที่ยวละไม่เกิน 600 บาท

- เขตต่อจังหวัดอื่น เที่ยวละไม่เกิน 500 บาท

การเบิกค่าพาหนะรับจ้างไป-กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติราชการภายในจังหวัดเดียวกัน ให้เบิกได้วันละ

ไม่เกิน 2 เที่ยว (ยกเว้นตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน, ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการต้องมีสัมภาระ)

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ