การให้บริษัทเอกชนนำเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งในสถานที่ราชการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ขออนุญาต ให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ

1.1 เหตุผลความจำเป็นในการอนุญาตให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่สำนักงาน

1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก มีประธาน 1 กรรมการอย่างน้อย  2

1.3 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ จำนวน แล้วแต่หน่วยงาน

2. จัดทำประกาศรับสมัคร รายละเอียดในประกาศ

2.1 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ไหน

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.3 หลักฐานการสมัคร

2.4 กำหนดระยะเวลาในการอนุญาตให้บริษัทเอกชนมาตั้งเครื่องถ่ายเอกสารที่ สำนักงาน โดย  ปกติจะใช้ปีงบประมาณเป็นหลัก

2.5 อัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทน

2.6 กำหนดวันรับสมัครและคัดเลือก

2.6.1  ผู้สนใจรับประกาศระหว่างวันที่ – วันที่

2.6.2  วันที่ เวลา สถานที่ ยื่นซองเสนอราคาและเงื่อนไข

2.6.3  วันที่ เวลา สถานที่ เปิดซอง

2.6.4  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและกำหนดวันทำสัญญา

2.7 เงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบ แล้วแต่หน่วยงานจะกำหนด  เช่น อัตราค่าเช่าสถานที่ คุณสมบัติของเครื่องถ่าย คุณสมบัติของกระดาษ จำนวนเครื่องถ่าย การบริการของพนักงานถ่ายเอกสาร  การจ่ายเงินค่าไฟฟ้า เป็นต้น

2.8 แบบฟอร์มใบสมัคร

- ใบเสนอราคาอัตราการให้บริการถ่ายเอกสารแต่ละชนิด และบริการอื่น ๆ

- คุณสมบัติของเครื่องถ่าย และจำนวนเครื่อง

- อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในประกาศ

2.9 แบบฟอร์มการประเมินผลงาน

- มีตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผลงานแนบไปด้วย ทางร้านจะได้ปฏิบัติถูกต้อง

3. รับสมัคร

3.1 ใบเสนอราคา พร้อมคุณลักษณะของเครื่อง

3.2 เอกสารของผู้ประกอบการ

4. รายงานผลการคัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  (โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก)

4.1 ใบเปรียบเทียบราคา

4.2 ใบเสนอราคาของผู้ประกอบการพร้อมแคตาล๊อก

4.3 เอกสารของผู้ประกอบการ เช่น ทะเบียนการค้า บัตรประจำตัวประชาชน  บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น

5. ทำสัญญาอนุญาตให้นำเครื่องถ่ายเอกสารมาตั้งที่ในสถานที่ราชการ

5.1 หลักประกันสัญญา

5.2  เอกสารประกอบในการเสนอราคา

6. เก็บหลักฐานสัญญาตัวจริง 1  ฉบับ ให้ผู้ประกอบการ 1 ฉบับ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ