การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

เขียนโดย AJ.hin

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ  การประกันคุณภาพการศึกษาหรือเพื่อข้อตกลงในการปฏิบัติราชการนั้น  สามารถทำได้ 3 รูปแบบซึ่งประกอบไปด้วย

  1. การมีนำหนังสือขอบคุณจากองค์กรที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีหนังสือขอบคุณ

จากกลุ่มหรือองค์กรที่นำส่วนใดส่วนหนึ่งของงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยกลุ่มหรือองค์กรนั้นจะมีการจัดตั้งที่ถูกต้อง  มีกิจกรรมของกลุ่มที่ชัดเจน  โดยในเนื้อหาของหนังสือขอบคุณจะต้องระบุอย่างชัดเจนว่าได้นำส่วนใดของงานวิจัยไปใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเช่นไรเมื่อนำองค์ความรู้จากกการวิจัยไปใช้แล้ว

  1. การนำเสนองานวิจัย เป็นการนำเสนอผลงานวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งจากกงานวิจัยไปนำเสนอ

ในการประชุมวิชาการระดับต่างๆ  ตั้งระดับชาติและนานาชาติซึ่งน้ำหนักหรือค่าคะแนนก็จะแตกต่างๆกันโดยการนำเสนอในระดับนานาชาติทั้งในและต่างประเทศจะมีค่าคะแนนที่สูงกว่าระดับชาติ  แต่สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงนั้นมี 2 ประการด้วยกันก็คือ 1. การประชุมนั้นจะต้องมี  Peer Review ที่จะทำหน้าที่ในการอ่านงานวิจัยก่อนการนำเสนอและการตีพิมพ์   2. การประชุมนั้นจะต้องมีการตีพิมพ์ผลงานฉบับเต็ม เพราะปัจจุบันจะใช้เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานทางวิชาการที่มีเฉพาะบทคัดย่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้   ซึ่งการนำเสนองานวิจัยในบางแห่งอาจมีการคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารทางวิชาการของแต่ละแห่งได้อีกด้วย

  1. การตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการ เป็นการนำงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่จัดทำขึ้นไปตีพิมพ์

ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการรับรองทั้งระดับภายในหรือภายนอกประเทศหรือเป็นวารสารที่ได้รับรองจากสภามหาวิทยาลัยแห่งนั้น   ซึ่งนักวิจัยสามารถตรวจเช๊ครายชื่อวารสารได้จากเวปไซด์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ