การเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นบุคคลที่มีนิสัยชอบค้นคว้าหาความรู้คิดหาวิธีการทดลองเพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆอยู่เสมอซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่อยู่ในวัยศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสั่งสมจนเป็นลักษณะประจำตัวไปจนถึงผู้ใหญ่  อีกทั้งธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนเป็นศาสตร์ต่างๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทั้งสิ้น ตั้งแต่อากาศ การเกิดพายุ ฝน ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ดวงดาวบนท้องฟ้า รวมไป ถึงเครื่องอำนวยความสะดวกในอาคารบ้านเรือน เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ เครื่องปรับอากาศ ตลอดจนถึงการสื่อสารและการคมนาคมขนส่ง ตั้งแต่วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ดาวเทียม รถยนต์ เครื่องบิน จ หรือแม้กระทั่ง งานทางการแพทย์ การทหาร อุตสาหกรรม วงการบันเทิง และการศึกษา ได้แก่ แสง เสียง สี คอมพิวเตอร์ ล้วนอาศัยความรู้ฟิสิกส์ทั้งสิ้น นับตั้งแต่ความรู้พื้นฐานด้านกลศาสตร์ ความร้อน ไฟฟ้า แสง เสียง คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า  ทุกสาขาล้วนได้ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ช่วย วางแผน วิเคราะห์ แก้ปัญหา ตลอดจนถึงความรู้ฟิสิกส์ยุคใหม่ และฟิสิกส์ก้าวหน้าซึ่งศึกษาลึกลงถึงระดับอนุภาค ในระดับนาโน โดยมีการบูรณาการเข้ากับ ศาสตร์อื่นๆ ทำให้เกิดฟิสิกส์สาขาที่หลากหลายขึ้น เช่น ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์-เลเซอร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์นาโน รวมถึงวัสดุศาสตร์ ซึ่งล้วนแต่ เป็นแหล่งกำเนิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่โลกมาสู่ชีวิตของเราอยู่เสมอ ปัจจุบันวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างขวางและได้รับการพัฒนามาแล้วอย่างมาก งานวิจัยทางฟิสิกส์มักจะถูกแบ่งเป็นสาขาย่อย ๆ หลายสาขา เช่น ฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์อะตอม-โมเลกุล-และทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์พลศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น-และเคออส และ ฟิสิกส์ของไหล นอกจากนี้ยังอาจแบ่งการทำงานของนักฟิสิกส์ออกได้อีกสองทาง คือ นักฟิสิกส์ที่ทำงานด้านทฤษฎี และ นักฟิสิกส์ที่ทำงานทางด้านการทดลอง โดยที่งานของนักฟิสิกส์ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทฤษฎีใหม่ แก้ไขทฤษฎีเดิม หรือ อธิบายการทดลองใหม่ ๆ ในขณะที่ งานการทดลองนั้นเกี่ยวข้องกับการทดสอบทฤษฎีที่นักฟิสิกส์ทฤษฎีสร้างขึ้น การตรวจทดสอบการทดลองที่เคยมีผู้ทดลองไว้ หรือแม้แต่ การพัฒนาการทดลองเพื่อหาสภาพทางกายภาพใหม่ ๆ

ทั้งนี้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ภาคปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับขีดจำกัดของการสังเกต และประสิทธิภาพของเครื่องมือวัด ถ้าเทคโนโลยีของเครื่องมือวัดพัฒนามากขึ้น ข้อมูลที่ได้จะมีความละเอียดและถูกต้องมากขึ้น ทำให้ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ยิ่งขยายออกไป ข้อมูลที่ได้ใหม่ อาจไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ทฤษฎีและกฎที่มีอยู่เดิมทำนายไว้ ทำให้ต้องสร้างทฤษฏีใหม่ขึ้นมาเพื่อทำให้ความสามารถในการทำนายมีมากขึ้น

การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักพื้นฐานทางฟิสิกส์ได้  รู้จักวิเคราะห์ คำนวณค่าตัวแปรต่างๆ ศึกษาความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของฟิสิกส์ เพื่อนำไปใช้ในทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ เพื่อคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ในทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หัวข้อ ได้แก่ การเคลื่อนที่  แรงและสมดุล  งานและพลังงาน     ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ  แรงลอยตัว ความสว่าง และความเข้มของการส่องสว่าง  ความร้อนและความชื้น  คลื่นไฟฟ้ากระแสตรง   คลื่นไฟฟ้ากระแสสลับ

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ