เรื่องง่ายๆ ในการทำหนังสือราชการภายนอก

เรื่องง่ายๆ ในการทำหนังสือราชการภายนอก

หนังสือราชการภายนอก  เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่ไม่ใช่กระทรวง ทบวง กรม เดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ทำหนังสือถึงที่ว่าการอำเภอละแม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลละแม  เป็นต้น

หนังสือราชการภายนอก จะใช้ครุฑกลางหน้ากระดาษ  ครุฑมีขนาด 3 เซนติเมตร การปรับขนาดครุฑ ให้คลิ๊กขวาที่รูปครุฑ เลือก “ขนาด”  ปรับความสูงของครุฑเป็น 3 เซนติเมตร และวิธีทำให้ครุฑอยู่กลางหน้ากระดาษโดยไม่เลื่อนไปซ้ายขวา ให้คลิ๊กขวาที่รูปครุฑ  เลือก “การตัดข้อความ”  และให้เลือก “ข้างหน้าข้อความ”  จากนั้นก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ตามปกติ การเลื่อนครุฑให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลง

ให้จำไว้เสมอว่า “ที่” และ” ที่อยู่ของเจ้าของหนังสือ” จะอยู่ตรงเท้าครุฑเสมอ  แบบอักษรที่ใช้ AngsanaUPC  Angsana New  Thai niramit  Thai Saraban  เป็นต้น ขนาดตัวอักษร 16

ให้จำไว้เสมอว่า “วันที่”  และ “คำลงท้าย”  จะอยู่ตรงกับหางครุฑ  กรณีวันที่เลข 2 หลัก หางครุฑจะอยู่ระหว่างเลขหลักสิบและหลักหน่วย  เช่น  วันที่  20  มีนาคม  2559 หางครุฑจะอยู่ระหว่างเลข 2 กับเลข 0

หนังสือราชการภายนอก (ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน) จะประกอบด้วย ที่ (ออกหนังสือ)  ที่อยู่เจ้าของหนังสือ  เรื่อง  เรียน  อ้างถึง(ถ้ามี)  สิ่งที่ส่งมาด้วย(ถ้ามี)  ข้อความ(จะต้องมี 3 ย่อหน้า) คำลงท้าย(สามารถดูได้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ใช้คำลงท้ายกับบุคคลประเภทไหน)  ชื่อผู้ลงนาม(บุคคลที่จะลงนามหนังสือภายนอกจะต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน) ชื่อผู้ลงนามจะอยู่ระหว่าง “คำลงท้าย” และหน่วยงานที่ทำหนังสือ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/โทรสารจะอยู่ด้านล่างซ้าย

การใส่อ้างถึง จะใส่ในกรณีที่เราต้องการติดตามหนังสือที่เคยมีไปถึงหน่วย  หรืออ้างถึงหนังสือที่หน่วยงานมีมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นต้น โดยอ้างถึง จะพิมพ์ เจ้าของหนังสือ ที่หนังสือ  ลงวันที่  และเรื่อง

การใส่สิ่งที่ส่งมาด้วย  จะใส่ในกรณีที่เรามีเอกสารแนบท้าย เช่น กำหนดการ  โครงการ  หนังสือหรือเอกสารที่เราต้องการส่งให้หน่วยงานภายนอก

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ