ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

งบประมาณเงินรายได้ถือได้ว่าเป็นการจัดทำแผนอย่างหนึ่งเป็นการประมาณการว่าใน

ปีงบประมาณนั้นจะมีรายรับเท่าใด และคาดว่าจะจ่ายอะไรบ้างในปีงบประมาณนั้น โดยปกติจะมีการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ 2 ครั้ง คือ

1.  งบประมาณเงินรายได้ต้นปี จะดำเนินการจัดทำในช่วง มิถุนายน – กรกฎาคม เช่น การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2555 เพื่อให้ทันกับการใช้จ่ายเงินในรอบปีงบประมาณ 2556 ซึ่งจะเริ่มต้นการใช้จ่ายเงินในเดือนตุลาคม 2555 การดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ต้นปี นี้ จะทำการประมาณการรายรับและจ่ายของหน่วยงาน/คณะ โดยทางกองแผนงานจะกำหนดแบบฟอร์มขึ้นเพื่อใช้ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้

2.  งบประมาณเงินรายได้กลางปี จะดำเนินจัดทำในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ เช่น การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ กลางปี 2556  ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจะเริ่มดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประมาณช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ทันกับการใช้จ่ายเงินในรอบปีงบประมาณ 2556 ภายในเดือนกันยายน 2556

การดำเนินการจัดทำงบประมาณเงินรายได้กลางปี นี้จะทำการประมาณการรับและรายจ่ายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพิ่มเติมจากต้นปีงบประมาณจะเป็นการนำเงินเหลือจ่ายของปีก่อนมาประมาณการรายรับและดำเนินการจัดทำรายจ่ายในคำของบประมาณเงินรายได้กลางปี และนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรสามารถที่จะประมาณการรายรับเพิ่มเติมได้ เช่น ในการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ต้นปี ไม่ได้ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรภาคสมทบที่จะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2556  แต่ในภาคเรียนดังกล่าวได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรภาคสมทบ ดังนั้น จึงสามารถประมาณการรายรับในส่วนนี้เพิ่มเติมได้ ซึ่งการจัดทำประมาณการรายรับ รายจ่ายและจัดทำสรุปงบประมาณเงินรายได้จะทำเหมือนกับการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ต้นปี แต่แบบฟอร์มในการจัดทำอาจแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น การจัดทำงบประมาณเงินรายได้ต้นปี 2556 แบบฟอร์มจะมีช่องให้กรอกข้อมูลรายรับ รายจ่ายจริง งบประมาณ 2555 เป็นต้น   ส่วน การจัดทำงบประมาณเงินรายได้กลางปี 2556 แบบฟอร์มจะมีช่องให้กรอกข้อมูล รายรับ รายจ่ายจริง งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2555 และ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2556 (ช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2555) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดทำงบประมาณเงินรายได้แต่ละปี อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายมหาวิทยาลัย

ตรีชฎา  สุวรรณโน

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ