กรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

กลยุทธ์พิชิตทุนมุ่งเป้า

ต้องเข้าใจ เข้าถึง รู้ทันกรอบวิจัย

ความเชื่อมโยงงานวิจัยมุ่งเป้า สกว. กับการพัฒนาประเทศ


กรอบที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 • การวิเคราะห์ความต้องการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ
 • แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนและการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนพลังงานในระบบอุตสาหกรรม
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์ (Logistics Connectivity) ในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
 • การประยุกต์ใช้ Digital Economy เพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์สำหรับการค้าในประเทศ การค้าชายแดนและการรองรับเศรษฐกิจพิเศษ
 • กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดน และสินค้าข้ามแดน (ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง)

กรอบที่ 2 กรอบวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์

 • การวิจัยโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ให้กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ยกระดับความร่วมมือระหว่างภาคเกษตรและอุตสาหกรรม เน้นสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูง อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารอินทรีย์และเกษตรแปรรูป
 • การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าฮาลาล โดยอาศัย Demand Chain (โซ่อุปสงค์) เป็นตัวตั้ง เพื่อการบริโภคในประเทศและการส่งออก
 • แนวทางการใช้ประโยชน์จาก Digital Economy เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
 • การจัดการโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ (Reverse Logistics) เพื่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

กรอบการวิจัย : วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

กรอบที่ 1 การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการบริหารจัดการกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อย่างยั่งยืน

 • การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem) หรือการพัฒนากลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์
 • การวิจัยเพื่อสร้างแนวทางการบริหารจัดการและนำแนวคิดเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาโอกาสทางการตลาด ระบบเศรษฐกิจ ในการยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจ และพัฒนาเป็นต้นแบบการดำเนินงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 • การวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ โดยนำศักยภาพที่แตกต่างกันมาเกื้อหนุนกัน และเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายในโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อพัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และสถาบันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระหว่างสมาชิก
 • การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคลและชุมชน และการพัฒนากลไกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

กรอบที่ 2 การวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต มูลค่าสินค้าและบริการของกลุ่มโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

 • การวิจัยปัจจัยที่จะสร้างคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ โดยใช้ต้นทุนหรือทัพยากรที่มีอยู่ในพื้นถิ่น รวมถึงการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตมาร่วมใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมดุลไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งจากผลิตผลเดิม ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตผลพลอยได้ระหว่างการผลิตและบริการเดิม หรือบริการใหม่ๆให้มีความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ โดยอาจเป็นการพัฒนาหรือต่อยอดวัสดุ/วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูป หรือขั้นกลางในกระบวนการผลิตทั้งในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมภาคบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ
 • การวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการการผลิตของสินค้าและบริการ โดยการนำศักยภาพของพื้นที่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างพื้นที่ โดยครอบคลุมทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

กรอบที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล ชิ้นส่วนเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ การควบคุม การผลิต เครื่องมือวัดและมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการวิจัยเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน

 • การวิจัยเครื่องจักรต้นแบบสำหรับการผลิต เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ และสามารถพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศ
 • การวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีสะอาดและประเมินความเสี่ยงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือลดความเสี่ยง ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 • การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และดัดแปลงเทคโนโลยีในการพัฒนาสินค้าและบริการ กระบวนการผลิต การปรับปรุง ควบคุม ตรวจสอบ/รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
 • การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบ และสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1. เข้าใจ-ทุนมุ่งเป้า

ประเด็นสำคัญของการทำงานวิจัยมุ่งเป้า

1.1 นักวิจัย&ทุนวิจัยมุ่งเป้า

1.2 นักวิจัย&แนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานประสานงาน

1.3 นักวิจัย&ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานวิจัยมุ่งเป้า

1.4 นักวิจัย&การเผยแพร่/ขับเคลื่อน/ผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์

1.5 นักวิจัย&เตรียมให้พร้อมก่อนการพิชิตทุน

1.6 นักวิจัย&พิชิตทุน (มุ่งเป้า) ได้แล้ว…ควรทำอย่างไร ?

1.1 ทุนวิจัยมุ่งเป้า

1.2 แนวทางในการดำเนินงานของสำนักประสานงาน

การสนับสนุนทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ

การเผยแพร่ผลงานวิจัย และการผลักดันไปสู่การใช้ประโยชน์

จัดเวทีเผยแพร่ผลการวิจัยร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ใช้ประโยชน์/การผลักดันให้เกิดผลในระดับนโยบาย

การติดตามความก้าวหน้าและกำกับทิศทางการวิจัย

ติดตามความก้าวหน้าและความถูกต้องของการวิจัยให้ตรงตามแผนการดำเนินงานที่ได้ตั้งไว้ และดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการวิจัยถูกต้องเหมาะสม มีความจำเป็น และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์

2. เข้าถึง-ทุนมุ่งเป้า

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ปี 2558-2560

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

แผนปฎิบัติการ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560

เขียนอย่างไรให้ได้ทุน

 • มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศและกรอบวิจัย
 • ความน่าสนใจของปัญหาการวิจัย เป็นประเด็นเร่งด่วน (hot issue) ที่มีความสำคัญ
 • ประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว (สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และชุมชน)
 • วัตถุประสงค์ถูกต้อง ชัดเจน
 • การะบวนการวิจัย (process) น่าเชื่อถือ
 • วิเคราะห์ และสรุปผล ให้ชัดเจน ตรงประเด็น

วัตถุประสงค์

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างการรักษาต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมกับการสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้อย่างเป็นธรรม โดยอาศัยการสร้างกลไลเครือข่ายการวิจัยตามแนวคิดประชารัฐ

สร้างจุดขายและจุดต่าง

1. หาวิธีการศึกษาวิจัยที่นอกกรอบ ออกแบบการวิจัยแต่ละเรื่องให้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากผู้อื่นหรืองานเดิม

2. สร้างกรอบแนวคิดทันสมัยที่คาดน่าจะได้ผลผลิตงานวิจัยที่เกิดประโยชน์นำไปใช้ในการเผยแพร่และนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3. ทำงานรอบคอบละเอียด ประณีตทุกขั้นตอน

4.ผู้มีประสบการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาตรวจสอบแนวความคิด

การกำหนดประเด็นการวิจัย

1.วิเคราะห์สภาพปัญหาของสิ่งที่กำลังวิจัย

2.ระบุผลเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่แก้ไข

3.ศึกษาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ปัญหาที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

4.มีแผนความคิดเกี่ยวกับวิธีการเพื่อแก้ปัญหา

5.ประเด็นวิจัย (ควรมีอย่างน้อย 2-3 ประเด็น)

หัวใจของความสำเร็จของข้อเสนอโครงการวิจัย

 • เขียนด้วยถ้อยคำที่ชัดเจน
 • ระบุวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแผน
 • มีแผนงานชัดเจนในการดำเนินวิจัยและสามารถทำได้
 • กำหนดรายละเอียดวิธีการวิจัยและการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ชัดเจน
 • ระบุนวัตกรรม (ถ้ามี)
 • มีความชัดเจนในสิ่งต่อไปนี้

ผู้วิจัยจะทำอะไร

ผู้วิจัยจะทำอย่างไร กับใคร

ผู้วิจัยได้ทำอะไรมาแล้วจนถึงปัจจุบัน

สิ่งต่อไปนี้ผู้วิจัยกำลังทำอยู่ตอนนี้

แผนการดำเนินงาน

1. ต้องเสนอภารกิจทั้งหมดที่ต้องปฏิบัติตลอดโครงการ

2. กำหนดเป็นผังดำเนินการที่ละเอียดชัดเจนภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละขั้นตอนเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. ระบุระยะเวลาที่ปฎิบัติในแต่ละภารกิจเหล่านั้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมสอดคล้องกับเงื่อนไข

4. มีขั้นตอนที่เหมาะสมมีคำอธิบายประกอบแผนการดำเนินการให้เข้าใจ

5. สอดคล้องกับเงื่อนเวลา

6. การกำหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม รวมถึงการเรียงลำดับความสำคัญในการดำเนินกิจกรรม มีความเหมาะสมกับภาระงาน และสอดคล้องกับแผนการดำเนินโครงการในภาพรวม

แสดงความคิดเห็น

*

 • เข้าสู่ระบบ