“เกษตรรักษ์โลก: เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ในสไตล์ของวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2559  ขึ้นภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2559 เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำองค์ความรู้ทางการเกษตรที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งยังสามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่สังคม โดยเป้าหมายของการจัดงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในปีนี้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยตรงจากเกษตรกรต้นแบบ อาทิ การเลี้ยงแพะในสวนปาล์ม การปลูกดอกหน้าวัวในสวนยาง การแปรรูปน้ำยางเป็นผลิตพันธ์ การปลูกผักแบบไฮโดรออแกนิคส์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การเลี้ยงหมูคอนโด เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรทั้งจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจากความร่วมมือช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่มีการทำงานวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ได้แก่

-ส้มโอทับทิมสยามและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่รับการบริการวิชาการ

-นิทรรศการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

-กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเพาะเลี้ยงปลานิล โดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ์

-โมเดล การเลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม ปูด้วย HDPE โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช และนิทรรศการอื่นๆ จากหน่วยงานภายใน ม.วลัยลักษณ์ ได้แก่ หลักวิทยาศาสตร์สุขภาพและการออกกำลังกาย โดยโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ไม้และการใช้ประโยชน์ โดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ เป็นต้น


ในส่วนของกิจกรรมการสาธิตและอบรมอาชีพให้แก่เกษตรกร เช่น การปลูกมะพร้าวผลอ่อน เทคนิคการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดเพื่อการปลูกพืช แหนมปลานิล เนยแข็งนมแพะ การทำลูกชิ้นปลา เทคนิคการผลิตอาหารปลาอย่างง่าย คลินิกปาล์มน้ำมันสัญจร โดยในแต่ละหัวข้อได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในการจัดอบรม สาธิต เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ ให้แก่เกษตรกรที่สนใจในแต่ละหัวข้อ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการสร้างอาชีพเสริม หรือการนำความรู้ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกนักศึกษาให้มีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การมีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรอย่างเหมาะสม

จุดเด่นของงานเกษตรแฟร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่นับว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก : เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” นั่นคือการทำงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ผลของงานวิจัยที่ได้สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาได้จริง ถูกประเด็น และเกิดความยั่งยืนในสาขาวิชาชีพทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชและเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำหรือสาขาประมง นั่นคือ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่โดดเด่น เช่น

ผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านกุ้ง (Research Center of Excellence for Shrimp: RCES) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำการศึกษาวิจัยทางด้านพ่อแม่พันธุ์ และการเพาะเลี้ยงกุ้งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งชนิดกุ้งทะเลและกุ้งน้ำจืด โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถพัฒนาพ่อแม่พันธุ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพ่อแม่พันธุ์และการเลี้ยงกุ้งรวมถึงผลิตบัณฑิตศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การประมง งานวิจัยของศูนย์วิจัยฯ มีครอบคลุมทั้งในส่วนของบ่อดิน เช่น บริการตรวจคุณภาพน้ำ คุณภาพดิน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำและดิน งานบริการตรวจโรคด้วยเทคนิค PCR, Nested PCR และ Real-time PCR ครอบคลุมทั้งโรคที่พบในกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ เช่น WSSV, MBV, HPV, EMS-Vp, YHV และโรคแบคทีเรียทุกชนิดในสัตว์น้ำโดยนักวิจัยและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคสัตว์น้ำ งานด้านพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ดำเนินงานภายใต้หน่วยกักกันโรคจากพ่อแม่พันธุ์ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้งกุลาดำในระบบปลอดโรค โดยการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์และสามารถพัฒนาสายพันธุ์ที่สำคัญ เช่น WU-G สายพันธุ์กุ้งกุลาดำเจริญเติบโตดี WU-R สายสายพันธุ์กุ้งกุลาดำต้านทาน WSSV  และ YHV WU-L สายพันธุ์กุ้งกุลาดำที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็ม โดยขั้นตอนกว่าจะได้มาซึ่งสายพันธุ์ต่างๆ ข้างต้นนั้นทางศูนย์วิจัยฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์สถานภาพพันธุกรรมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์มาใช้เพื่อให้การปรับปรุงสายพันธุ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ได้มีการพัฒนาและวิจัยด้านอาหารทั้งสำหรับพ่อแม่พันธุ์และสายพันธุ์แพลงก์ตอนพืชสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อน เช่น อาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งสูตรเพิ่มจำนวนสเปิร์มในพ่อกุ้ง การวิจัยและผลิตโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมโรคขี้ขาว สาร immunostimulant เพื่อช่วยให้กุ้งมีภูมิต้านทานต่อไวรัสและแบคทีเรียได้ดีขึ้น ปุ๋ยสำหรับเพาะเลี้ยงคีโตเซอรอสและสเกลลีโตนีมา ทั้งสำหรับในห้องปฏิบัติการและโรงเพาะฟักซึ่งเป็นสูตรเพิ่มจำนวนเซลล์และคุณค่าทางอาหาร ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยฯ ยังมีแพลงก์ตอนพืชที่มีความหนาแน่นของเซลล์สูงและปลอดเชื้อ เหมาะแก่การนำไปขยายต่อเพื่อใช้อนุบาลลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องการนำไปใช้ด้วย นับว่าเป็นศูนย์วิจัยที่มีการทำงานครอบคลุมทั้งระบบเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้ง เป็นตัวอย่างและแนวทางการทำงานที่ดีมากสำหรับการวิจัยเพื่อนำผลงานมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้จริง และมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถผลิตทรัพยากรทางการประมงได้อย่างยั่งยืนในสภาวะที่สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเช่นปัจจุบัน

ผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ มณีพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสูตรปุ๋ย และการวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับพืชทั้งพืชไรและพืชสวน โดยงานนี้อาจารย์ได้นำผลงานเกี่ยวกับ ปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อย (Control Release Fertilizer: CRF) สำหรับปาล์มน้ำมัน เพื่อการเพาะกล้ารองก้นหลุม เพื่อฝังรอบทรงพุ่ม และเพื่อการคลุมโคน ทำให้ปาล์มได้รับปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง ไม่ชะงักการเจริญเติบโต ไม่สิ้นเปลืองปุ๋ย และไม่ต้องใส่ปุ๋ยบ่อยครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจและสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นมากในปัจจุบันให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม อีกผลงานหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ การใช้ปุ๋ยตามผลการวิเคราะห์ดิน: ใช้ปุ๋ยตามความต้องการจริงของปาล์มน้ำมัน โดยใช้ความร่วมมือ 4 ประสาน คือ กลุ่มเกษตรกร บริษัทปุ๋ย ห้องปฏิบัติการ และนักวิชาการ เพื่อลดการใช้ปุ๋ยที่ไม่จำเป็น ปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตดีไม่มีการขาดอาหาร และให้ผลผลิตสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้งานทางด้านการปลูกพืชด้วยดินเทียมก็นับเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ที่ต้องการปลูกพืชที่ใดๆ ก็ได้เหมือนกับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน เพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของดินในพื้นที่ต่างๆ

นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ โดยความร่วมมือของฟาร์มมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับคณาจารย์ภายในสำนักเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอีกจุดหนึ่งมีจัดได้อย่างน่าสนใจ จากการผสมผสานที่ลงตัวของผลงานวิจัยเด่นๆ ของอาจารย์และนักวิจัยทุกๆ สาขาในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำมาจัดแสดงในรูปแบบของแปลงสาธิตที่สามารถใช้พื้นที่ไม่มากนัก แต่สามารถทำอาชีพเกษตรกรรมในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างน่าทึ่ง เช่น การเลี้ยงปลาดุกและปลาหมอในบ่อธรรมชาติร่วมกับการปลูกข้าวลอยน้ำภายในบ่อ การปลูกผักแบบอควาโพนิกส์ การประยุกต์ใช้แก๊สชีวภาพจากมูลแพะในครัวเรือน การปลูกผักแนวตั้ง การเลี้ยงกบและปลานิลในกระชัง สวนสมรมและการห่มดิน การปลูกผักกลับหัว ผักกางมุ้ง และผักสวนครัว และการเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมัง เป็นต้น

ปิดท้ายงานเกษตรแฟร์ด้วยกิจกรรมงาน “คืนสู่เหย้า เกษตร มวล. ครั้งที่ 3” ที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน เพื่อสร้างสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการพบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารร่วมกัน การรับชมภาพเก่าของมหาวิทยาลัย การประมูลของที่ระลึกจากคณาจารย์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เรื่องเก่าเล่าใหม่โดยศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางการเรียน การปรับตัวในระหว่างเรียน และการทำงานให้แก่รุ่นน้อง กิจกรรมรับขวัญศิษย์เก่า และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกัน ซึ่งถือว่ากิจกรรมนี้มีประโยชน์เป็นอย่างมากในแง่ของการแชร์ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง การที่พี่น้องได้มีโอกาสทำความรู้จักกันเพื่อเพิ่มโอกาสติดต่อประสานงานกันต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็น ใน “เกษตรรักษ์โลก: เกษตรตามอัธยาศัย ใช้ได้จริง” ในสไตล์ของวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์

  1. Jeannie says:

    This is the pefcret post for me to find at this time

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ