เทคนิคการเดาคำ

บางครั้งการอ่านภาษาอังกฤษ เราอาจพบคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่ทราบความหมาย การเปิดพจนานุกรมเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดทำให้เราทราบความหมายของคำศัพท์ใหม่ ซึ่งเวลาเราใช้พจนานุกรมเราควรดูรากศัพท์ของคำนั้นๆประกอบคำแปลด้วยทำให้เราสามารถเดาความหมายได้อย่างคราวๆได้  จากการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือและเว็ปไวต์  การเดาความหมายคำศัพท์อย่างมีหลักการเราสามารถทำได้ดังนี้

1.  การเดาความหมายจากข้อความแวดล้อม (context clues)

ตัวอย่างเช่น Elvis Presley was afraid of being assassinated, and he wore a bullet-proof vest, but he couldn’t stay away from the crowds who loved him.
จากประโยคข้างต้น ความหมายของคำว่า assassinate น่าจะหมายถึง ฆ่า เพราะข้อความที่ตามมาบอกว่า เขาใส่เสื้อเกราะกันกระสุน ดังนั้นสิ่งที่ Elvis Presley กลัวก็น่าจะหมายถึงการถูกฆ่าหรือจากตัวอย่างเช่น          His sister is so indolent. She sleeps late and never does chores unless yelled at.
คำว่า indolent น่าจะหมายความว่า ขี้เกียจ เพราะจากประโยคที่ตามมาว่าเธอหลับดึกและไม่ทำงานบ้าน นอกจากจะถูกตะโกนสั่ง

2. การเดาความหมายโดยวิธีแยกรากศัพท์

เราอาจแยกส่วนประกอบของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยาวๆ ออกเป็น Prefix, Root และ/หรือ Suffix โดยที่ Prefix หมายถึง คำที่วางหน้าส่วน Root (รากศัพท์) แล้วทำให้เกิดความหมายหรือทำให้ความหมายของ Root นั้นเปลี่ยนไป เช่น

Re- = again :
Reuse = use again
Reload = load again
Reheat = heat again

Inter- = between :
Interact = act in between

En- or Em- + adj. = to make :
Ensure = to make sure
Enlarge = to make large

En- or Em- + n. or v. = to put into or o­n :
Endanger = to put into danger
Empanel = to put in a panel

ส่วน Root หรือรากศัพท์ เป็นส่วนที่เราต้องเพ่งความสนใจเป็นพิเศษเพราะมันเป็นส่วนที่ให้ความหมายหลัก แต่ก็เป็นส่วนที่เราต้องจำมากที่สุดด้วย เช่น

aqua = water : Aquarium = an artificial pond for water creatures
fact = make,do : Manufacture = to make (goods) using machinery
ject = throw : Trajectory = a path of something thrown in the air
vert = turn,change : Convert = to change from o­ne form to another
port = carry : Portable = that can be easily carried

สุดท้ายก็เป็น Suffix ซึ่งเป็นส่วนที่บอกถึงหน้าที่ (Part of speech) ของคำนั้นๆ เช่น

Portable (adjective) = that can be easily carried
Portably (adverb) = in the way that can be easily carried
Portage (noun) = (cost of) carrying goods ; carrying boats
Portative (adjective) = of carrying ; able to be carried

อย่างไรก็ตาม การเดาความหมายโดยวิธีแยกรากศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้กับคำศัพท์ทุกคำ เพราะคำบางคำ มีที่มาจากคำเฉพาะของมันเอง ไม่ได้เกิดจากการประกอบกันของ Prefix, Root และ Suffix ดังกล่าว เช่นคำว่า Injury (n) แปลว่า การบาดเจ็บ ไม่ได้เกิดจากคำว่า In (ที่เราอาจเผลอคิดไปว่าเป็น Prefix) ต่อกับคำว่า Jury
(ที่เราคิดว่าเป็น Root) ที่แปลว่าคณะลูกขุน จะเห็นว่า Injuryไม่ได้มีความหมายเกี่ยวอะไรกับคณะลูกขุนเลย เป็นต้น

Prefixes ที่ควรรู้

ab-
ac-,ad-,af-,ag-
ambi-
ante-
anti-
arch-
auto-
bene-
bi-
circum-
co-,com-,con-
contra-
de-
dis-
e-,ex-
extra-
fore-
hyper-
il-,im-,in-,ir-
inter-
intra-,intro-
mal-,male-
mis-
mono-
non-
pan-
per-
poly-
post-
pre-
pro-
re-
semi-
sub-,sup-
super-
trans-
tri-
un-
uni-
vice-
=     from,away        ; abnormal, abduct
=     toward, to         ; account,advantage, aggravate
=     both            ; ambidextrous
=     before            ; antechamber, antedate
=     against            ; antisocial, antiporn
=     great,chief        ; archbishop
=     self            ; automatic
=     well            ; benefactor,benevolent
=     two, twice        ; bicycle,bisexual
=     around            ; circumference,circumscribe
=    with, together         ; cooperate,commit, conduct
=     against, contrary    ; contradict
=     from, down, away    ; deport, deteriorate, decelerate
=     apart from, away    ; dissect, distrust, dissipate
=     from, out, out of    ; eject, exclude, expatriate
=     beyond, outside of    ; extraordinary, extraneous
=     in front of, before    ; forebode, forearm
=     over, beyond        ; hypertension
=     not, in, inside        ;illegible, input, impure, irradiate
=     among, between    ; interrupt, intercom, intercede
=     between, into         ;intramural, intravenous, intromit
=     bad, ill            ; malefactor, malady,malfunction
=     wrong            ; misprint,mispronounce, misspell
=     o­ne           ; monotone, monofilament
=     not, none        ; nonsense,nonissue, nonmusic
=     all           ; panorama, pandemic
=     through, by        ; perforate,perceive
=     many            ; polygamy, polyester,polygon
=     after, behind        ; postscript,postlude
=     before            ; preview, precede,prenomen
=     forward, before    ; process, procede, progress
=     again, back        ; reheat,reboil, retreat
=     half, partly        ; semicircle,seminude
=    under            ; subordinate, support
=     o­n, over, above    ; superior, superabound, superpose
=     across, over        ; transports,transmit
=     three            ; tricolor, tricycle
=     not, to do in opposite way ; unnecessary, uncover
=     single, o­ne        ; uniform,unify
=     in place of        ;vice-president

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ