ความสำคัญของภาพวาดทางวิทยาศาสตร์

ภาพสีน้ำ โดย สุนิตสรณ์ พิมพะสาลี

การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์เป็นการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาพวาด เป็นวิธีที่สามารถอธิบายรายละเอียดของข้อมูลได้อย่างชัดเจน ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สื่อสารกันได้โดยปราศจากอุปสรรคทางภาษา การสร้างภาพทางวิทยาศาสตร์จึงต้องทำอย่างถูกต้อง แม่นยำ วัดขนาดอย่างละเอียด ตรงไปตรงมา นอกจากนั้นยังต้องมีสมดุล สวยงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อให้ภาพดูมีชีวิตชีวา และมีเสน่ห์ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจน
ภาพวาดทางวิทยาศาสตร์มีข้อได้เปรียบภาพถ่ายและการใหข้อมูลด้วยการบรรยาย ในทางธรรมชาติวิทยาแล้วภาพวาดสามารถแสดงกายวิภาคและสันฐานที่ช่วยในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิตได้ นอกจากนั้นภาพวาดเป็นตัวแทนของประชากร เป็นภาพของกลุ่มตัวอย่าง ทำให้เราสามารถประมวลลักษณะสำคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นไว้ได้ในภาพวาดหนึ่งภาพ ในขณะที่ภาพถ่ายมักมีบริเวณที่ไม่ชัด และมีเงามืด ทำให้ไม่สามารถบอกราบละเอียดในบริเวณนั้นได้ แต่ภาพวาดที่ดีสามารถแสดงรายละเอียดของชั้นเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะที่ทับซ้อนกัน สามาถเน้นรายละเอียดที่สำคัญหรือประกอบชิ้นส่วนที่แตกหักหลุดออกจากกันอย่างที่กล้องถ่ายภาพทำไม่ได้ และแม้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน และสามารถสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้ แต่ก็จำเป็นต้องมีการตีความโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะเสนอผล ส่วนภาพวาดสามารถอธิบายขยายความได้โดยไม่ต้องมีการแปล ภาพวาดจึงยังคงมีความสำคัญต่อการแสดงผลทางวิทยาศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ