ทักษะการบริหาร

ทักษะการบริหาร

ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์หลายด้าน ได้แก่

ทักษะด้านความคิด ซึ่งได้แก่ ความสามารถในด้านความคิด วิเคราะห์ คาดการณ์ รวมถึงการมีวิสัยทัศน์

ทักษะด้านบุคคล เป็นความสามารถของบุคคลในการเป็นผู้นำสามารถประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในองค์กร

ทักษะด้านเทคนิคการทำงาน โดยผู้บริหารต้องมีความสามารถบริหารในการทำงานเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งเป็นอย่างดี สามารถแสดงการทำงานเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นได้

ผู้บริหารระดับสูงต้องมีทักษะทางความคิดมากที่สุด ส่วนผู้บริหารระดับกลางมีทักษะด้านบุคคลคือการประสานงานสูงสุดและผู้บริหารระดับต้นต้องมีทักษะด้านเทคนิคการปฏิบัติงานสูงกว่าทักษะอื่นๆและ**ที่สำคัญต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา**มีธรรมาภิบาล ในการบริหาร ไม่ลำเอียง

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ