ความรู้จากการศึกษาดูงานสายสนับสนุนวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถสรุปประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้

  1. 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1.1     มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะด้วยกัน ได้แก่ (1) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ  (2) คณะพยาบาลศาสตร์  (3) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคม  (5)คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (6)คณะวิทยาการจัดการ (7) คณะครุศาสตร์

1.2    วัฒนธรรมองค์กรที่ใช้สำหรับการบริหารจะมีประกาศของมหาวิทยาลัย

เกี่ยวกับเจตจำนงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส  (2) ด้านความพร้อมรับผิด (3) ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (4) ด้านวัฒนธรรมในองค์กร  (5) ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (6) ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน

1.3    ประเด็นยุทธศาสตร์ราชภำ ได้แก่  (1) การสร้างความโดดเด่นการท่องเที่ยว

(2) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต (3) การสร้างความเป็นสากล  (4) การเพิ่มศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์  (5) การเร่งรัดและยกระดับการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  (6) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการสู่องค์กรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูง

  1. 2. โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

2.1    เมื่อปี พ.ศ. 2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซื้อ

ที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ หนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ และต่อมาปี พ.ศ. 2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดเป็น 250 ไร่ โดยมีพระราชดำริให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ ซึ่งเดิมที่ดินบริเวณนี้มีความแห้งแล้งมาก และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา

2.2 พร้อมกันนี้ได้มีชาวบ้านนำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวายจึงได้ทรงมี

พระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วนนี้ แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำ  มันหัวนั้นไปด้วย ครั้นพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น      จึงมีพระราชดำรัสว่า “มันอยู่ที่ไหนก็งอกได้” จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่   เพาะปลูกพืชต่าง ๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว, ชมพู่เพชร,    มะนาว, กะเพรา, สับปะรด, ข้าวไร่พันธุ์ต่าง ๆ และพระราชทานพันธ์มันเทศ ซึ่ง   นำมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งภายในห้องทรงงานที่วังไกลกังวลให้นำมาปลูกไว้

2.3  อีกทั้งยังทรงพระราชทานชื่อ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ” พร้อมทั้ง

พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การเรียนด้านการปลูกพืชเกษตรในพื้นที่ แห้งแล้งในปัจจุบันอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ