ประวัติวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz

การมีสื่อเพื่อเชื่อมสถาบันการศึกษากับชุมชน ในการเผยแพร่องค์ความรู้และบริการวิชาการ นับเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ด้วยแนวคิดนี้ เอง รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี, รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดำรงเกียรติศักดิ์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนายอนันต์ ปัญญาวีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้หาแนวทางร่วมกัน และก่อตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง 3 วิทยาเขตคือ

  • FM 95.5 MHz เสียงจากแม่โจ้ เชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2546
  • FM 94.0 MHz เสียงจากแม่โจ้ แพร่เฉลิมพระเกียรติ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2547
  • และ FM 90 MHz เสียงจากแม่โจ้ ชุมพร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2548

ปัจจุบันสถานี วิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นส่วนราชการ มีหน้าที่ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาที่ไม่มีโฆษณาสินค้า สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย กาบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นสถานที่ฝึกงานสำหรับนักศึกษาในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงตามหลัก สูตร เป็นกลไกการสร้างภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยของรัฐต่อสาธารณะ โดยมีนักวิชาการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนักศึกษาและภาคประชาชนร่วมดำเนินรายการอย่างมีส่วนร่วม ตามวิสัยทัศน์ของสถานีฯ ที่ว่า “ คลื่นเสียงแห่งความคิด คลื่นชีวิตของชุมชน

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ