คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

๑.๑  อาจารย์สมพร  มีแสงแก้ว                 ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร

๑.๒  อาจารย์บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์         รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

๑.๓  อาจารย์พัชรี  หล้าแหล่ง                   รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหาร ยุทธศาสตร์และมาตรฐานการศึกษา

ทำหน้าที่ ให้นโยบาย แนวทาง คำแนะนำ/ปรึกษา แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นก่อนและระหว่างการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร การจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

๒. คณะกรรมการดำเนินงานจัดการความรู้ (KM TEAM)

๒.๑  อาจารย์ชลดรงค์  ทองสง                  ประธานกรรมการ

๒.๒  อาจารย์อำนาจ  รักษาพล                  รองประธานกรรมการ

๒.๓  อาจารย์ฉัตรนลิน  แก้วสม                  กรรมการ

๒.๔  อาจารย์กมลวรรณ  ศุภวิญญู               กรรมการ

๒.๕  อาจารย์ประสาทพร  กออวยชัย           กรรมการ

๒.๖  อาจารย์ภาวิดา      รังษี                      กรรมการ

๒.๗  นางสาวพีรญาณ์  โภคภิรมย์                กรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่ ดำเนินภาระ กิจกรรมในการจัดการความรู้ สนับสนุนความรู้ เผยแพร่ความรู้ ประสานงานในระดับสาขาวิชา และระดับหลักสูตร รวมทั้งติดตาม ประเมินผลรายงานผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรค

๓. คณะทำงานการดำเนินการพัฒนาเว็บไซด์การจัดการความรู้

๓.๑  อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย                ประธานกรรมการ

๓.๒  อาจารย์บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์          กรรมการ

๓.๓  นางสาวศิริมาศ  เจี้ยมกลิ่น                 กรรมการ

๓.๔  นางสาวตรีชฎา  สุวรรณโน                 กรรมการ

๓.๕  นายติณณ์นกฤต  พลไทย                  กรรมการ

๓.๖  นางพรลภัส  พงษ์พานิช                     กรรมการ

๓.๗  นางสาวจิรภรณ์  ใจอ่อน                    กรรมการและเลขานุการ

ทำหน้าที่ กำกับดูแล ให้มีการสร้าง การรวบรวม การเผยแพร่ และการจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กรผ่านเว็บไซด์

  • เข้าสู่ระบบ