บทความในหมวด บริหารธุรกิจ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาองค์กร

“องค์กรที่ประสบความสำเร็จคือองค์กรที่มีความยืดหยุ่น มีการปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจได้เร็ว  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะช่วยให้พนักงานปรับตัวและตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจได้เร็ว” Sir Martin Sorell ซีอีโอ WPP Group plc การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร การสื่อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคลภายในองค์กร ให้มีความรักใคร่กลมเกลียว สามัคคี รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความจงรักภักดีต่อหน่วยงาน หากการสื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ  บุคลากรรับทราบนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร มีพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็น... อ่านต่อ

การบริหารการปฏิบัติราชการของบุคลากร

จากการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในเรื่องของการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (KPI) ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ของสายสนับสนุนวิชาการ ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยวัดเพียงแค่กระบวนการ เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาในขั้นต้น ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และทั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ยังคงใช้ตัวชี้วัดที่เหมือนกันทั้งหมดในสายสนับสนุนวิชาการ ดังนั้น จากการดำเนินการประเมินการปฏิบัติราชการในสายสนับสนุนวิชาการ... อ่านต่อ

Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล”

Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล” การสร้างแบรนด์ถือเป็นความจำเป็นที่ผู้ประกอบการ SMEs ในยุคของโลกแห่งการแข่งขันจำเป็น จะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากแบรนด์จะชํวยสร้างมูลคําเพิ่มและยอดขาย สร้างผลกำไรและความมั่นคงทาง ธุรกิจ โดยแบรนด์คือความประทับใจโดยรวมของสินค้าและการบริการ แบรนด์เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่อธิบาย ได้ ให้ความความรู้สึกและความหมายที่ดี ทำให้ผู้บริโภคยอมจ่ายแพง เพื่อให้ตัวเองได้แบรนด์ที่ตัวเองพึงใจ โดยอาจารย์กนกลักษณ์  ดูการณ์ กล่าวภายในงานสัมมนา Branding Key Success Series “เผย Key Success การสร้างแบรนด์และการนำไปใช้ให้ได้ผล” ว่า แบรนด์ดิ้ง (Branding) จะเกิดขึ้นจากตัวผู้ประกอบการเอง และต้องมีข้อมูลเข้าไปสนับสนุน การทำธุรกิจ ต้องมีเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการเข้าใน... อ่านต่อ

การเพาะพันธ์ปลาดุก (Artificial Propagation of Walking Catfish)

การเพาะพันธ์ปลาดุก (Artificial Propagation of Walking Catfish) การเพาะพันธุ์ปลาดุกในปัจจุบันนิยม ใช้วิธีการผสมเทียม เพราะเป็นวิธีการที่ให้ผลผลิตได้ดีกว่ามีความชัดเจนมั่นใจได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการค้า (คือการผลิตลูกปลาดุก  บิ๊กอุย) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า ปลาดุกลูกผสม ลูกปลาดุกชนิดนี้มาจากการดัดแปลงข้ามสายพันธุ์ (Breeding) ระหว่าง แม่พันธุ์ปลาดุกอุย (ปลาดุกนา) กับพ่อพันธุ์ปลาดุกเทศ (ปลาดุกรัสเซีย) โดยกรมประมง เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณภาพ จึงทำให้ลูกปลาดุกบิ๊กอุยติดตลาดอย่างรวดเร็วด้วยลักษณะเฉพาะตัวที่เลี้ยงง่ายโตเร็วให้ปริมาณเนื้อสูงเหมือนพ่อ ประกอบกับคุณภาพเนื้อที่รสชาติดีเหมือนแม่นั่นเอง ชื่อไทย : ปลาดุกอุยหรือปลาดุกนา                 ... อ่านต่อ

แนวทางการพัฒนาทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ของไทย

ตามแนวคิดของขงจื้อให้ความสำคัญกับกาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มนุษย์คือคนที่มีทั้งดีและไม่ดี โดยความแตกต่างของคนมีอยู่ 5 ลักษณะ คือ ปุถุชน คนดี ยอดคน ผู้มีคุณธรรม และปราชญ์มีจิตใจเป็นบุคคล ธรรมดา การวางแผนกำลังคนเป็นเรื่องสำคัญโดยการดำเนินการตามรูปแบบตะวันตกเป็นสิ่งดี แต่การเรียนรู้บ้านเราคสรผสมผสานแนวคิดตะวันออก โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาควรมีความร่วมมือมีการเปิดกว้างทางความคิดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคนในการปฏิบีติจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากนี้การพัฒนาคนจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาต่างๆความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการพัฒนาศักยภาพคน ในประเทศที่พัฒนาแล้ว... อ่านต่อ

การอ่านกราฟและเขียนอธิบายกราฟเป็นภาษาอังกฤษ

การอ่านและการเขียนอธิบายกราฟเป็นเรื่องที่จำเป็นในการสอบภาษาอังกฤษ รวมทั้งการอ่านข้อมูลต่างๆที่ต้องการรู้ซึ่งปัจจุบันมักจะนำเสนอในรูปกราฟหรือแผนภูมิ ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษาวิธีการอ่านและเขียนอธิบายกราฟใน เวปไซต์ www.mathgoodies.com/lesson/graphs/line.net และนำมาสรุปในรายงานนี้ กราฟที่ใช้อย่างแพร่หลายมักจะเป็น บาร์กราฟหรือกราฟแท่ง  กราฟวงกลมหรือพายกราฟ  กราฟเส้นหรือลายกราฟ กราฟรูปภาพหรือพิคตอเรียลกราฟ ขั้นตอนการอ่านกราฟ 1) อ่านชื่อกราฟ จะช่วยให้รู้ว่าเป็นกราฟเกี่ยวกับอะไร  2) ดูว่ากราฟแสดงหรือเปรียบเทียบอะไร  3) ตีความสัญลักษณ์ทั้งแกนx แกน y  แกนxภาษาอังกฤษเรียกว่า Horizontal axe เป็นแกนในแนวนอน และแกนy เป็นแนวตั้งเราเรียกว่าvertical axe 4) วิเคราะมาตราส่วนที่ใช้และดูว่าแต่ละภาพแสดงอะไร Example ... อ่านต่อ

เทคนิคการเขียนe-mail ธุรกิจภาษาอังกฤษและการโต้ตอบโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

ปัจจุบันการใช้e-mail ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจเป็นที่นิยมมากโดยเฉพาะe-mailที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งมักจะถูกใช้ในการติดต่อสื่อสารในองค์กรขนาดใหญ่ และองค์กรระหว่างประเทศและแน่นอนว่าหลังการเปิดเสรีทางอาเซียนe-mail ภาษาอังกฤษจะมีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมและศึกษามาจากหนังสือเทคนิคการเขียนอีเมลล์ธุรกิจและโต้ตอบทรศัพท์ สรุปได้ว่า 1. แจ้งวัตถุประสงค์ให้ตรงประเด็นชัดเจน ไม่ควรปล่อยให้ช่องชื่อเรื่องว่างไว้(subject) เช่น เมื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์อีกฝ่าย  ให้สอบถามรุ่นด้วย ผู้รับอีเมลล์จะตัดสินใจอ่านหรือไม่มักจะตัดสินใจจากชื่อเรื่องควรใช้ภาษาที่เรียบง่ายตรงประเด็นและใช้คำว่าurgent  หรือ important ต่อเมื่อด่วนหรือส่งข้อมูลสำคัญเท่านั้น Subject... อ่านต่อ

“สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)”

“สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)” จากการร่วมอบรมโครงการ “สร้างเครือข่าย SMEs สู่ AEC (DBD Academy Training Program on Networking)” ณ ศูนย์ถ่ายทอดความรู้ AEC ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรุงเทพมหานคร บรรยายโดย อาจารย์กลกิตติ์ เถลิงนวชาติ (National Director – BNI Thailand) สามารถสรุปรายละเอียดเนื้อหาการบรรยายตามประเด็นหัวข้อ “Networking Like a Pro (How to increase your business result from networking” ดังนี้ Which one of these that you spend time the most? TRUST คือ ศรัทธา ทฤษฎีห่านทองคำ สร้างการสื่อสาร = เพื่อเปิดการขาย การสร้าง TRUST = สื่อสารเรื่องประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ สื่อสารเพื่อขาย = มองหาลุกค้า    –   ห่านทองคำ -    ไข่ทองคำ Visibility  = เป็นที่รู้จัก Credibility =  น่าเชื่อถือ Profitability  = กำไร. ยอดขาย 5 Steps of Roadmap to Success Goals & Vision (ตั้งเป้าหมาย) Focus = External Factor / Internal Factor ปัจจัยภายใน (Internal Factor) “Connecting Asia with Internal Logistic and Cross Border trade” ปัจจัยภายนอก (External Factor) GDP   =   (นำเข้า... อ่านต่อ

สหกิจศึกษา

เขียนโดย ณรงค์ โยธิน
ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง สถานประกอบการต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการจัดการและการวางแผนการแก้ไขปัญหา การสื่อสารในการทำงาน การทำงานเป็นทีม และเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คำว่า “สหกิจศึกษา” (Cooperative Education) โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้บัญญัติศัพท์ จากมหาวิทยาลัยสุรนารี และถือเป็นบุคคลแรกที่ได้นำระบบสหกิจศึกษาเข้ามาในประเทศไทย โดยเริ่มจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษาขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 และมีนักศึกษารุ่นแรกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาณสถานประกอบการในปีการศึกษา 2538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีการศึกษาระบบไตรภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสองครั้ง คือ ในชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 มีภาคสหกิจศึกษาสลับกับภาคเรียนปกติโดยได้รับนักศึกษา... อ่านต่อ
หน้า 2 จาก 4«1234»
  • เข้าสู่ระบบ