บทความในหมวด บริหารธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) ขอบเขตการใช้บังคับ

ข้อ ๑ อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๒ (๒) และ (๔) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้ ข้อ ๒ แนวทางปฏิบัตินี้ใช้บังคับสําหรับการจัดหาพัสดุของส่วนราชการนําร่อง ตามที่ กวพ. กําหนด ข้อ ๓ การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัตินี้ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ ควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ที่สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔ นอกจากที่กําหนดไว้แล้วตามแนวทางปฏิบัตินี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ... อ่านต่อ

หลักเกณฑทั่วไปในการเบิกจายเงิน

เขียนโดย ฐิตาภรณ์ ปิโม
หลักเกณฑทั่วไปในการเบิกจายเงิน กอนที่สวนราชการผูใชงบประมาณจะดําเนินการขอเบิกเงินจากคลังเพื่อนําไปใชจายในการดําเนิน กิจกรรมของสวนราชการแหงนั้น สวนราชการผูขอใชงบประมาณยอมมี   หนาที่ที่จะตองดําเนินการตรวจสอบ เกี่ยวกับการเงินและการงบประมาณ ดังนี้ 1. วงเงินงบประมาณและเงินประจํางวดที่ไดรับอนุมัติตามแผนงานของแตละงานหรือโครงการ เพื่อมิใหมีการใชจายเงินเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติและใหเปนไปตามแผนงาน 2. ดําเนินการจัดหาหรือกอหนี้ผูกพัน รวมถึงตรวจสอบเอกสารตามขอผูกพันที่จะตองจายเงิน ใหกับผูมีสิทธิ์ใหเปนไปตามที่กฎหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งไดมีการอนุญาตใหสวนราชการผูใช งบประมาณเบิกจายเงินไดถาหากรายการในหมวดรายจายใดที่ยังไมมีกฎหมาย... อ่านต่อ

ระเบียบการเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด

กระทรวงการคลังพิจารณา เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขอัตราการเบิกจ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยการเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไปหรือตำแหน่งที่เทียบเท่า ข้าราชการตุลาการซึ่งรับเงินเดือนขั้น 1 ขึ้นไป ข้าราชการอัยการซึ่งรับเงินเดือนขั้น 2 ขึ้นไป หรือข้าราชการทหารซึ่งมียศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ซึ่งมียศพันตำรวจโทขึ้นไป เดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่าง สถานที่อยู่ ที่พัก หรือที่ปฏิบัติราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือกับสถานที่จัดยานพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติราชการ และในเส้นทางนั้นไม่มียานพาหนะประจำทางระหว่างจังหวัดให้บริการ ดังนี้ 1. การเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ... อ่านต่อ

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย

จากการศึกษาเรื่อง ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเขียนงานวิจัยพบว่าสิ่งสำคัญที่ผู้เขียนงานวิจัยจะต้องศึกษาเพื่อให้เกิดความถูกต้องชัดเจนในการสื่อสาร มีดังนี้ 1)  การเขียนภาษาอังกฤษในระดับประโยค  ซึ่งประกอบด้วย 1.ประโยคความเดียว (simple sentence)  2. ประโยคความรวม ( compound sentence) 3.  ประโยคความซ้อน ( Complex sentence) 4.  ประโยคความรวมความซ้อน  (compound- complex sentence)  ประโยคที่ง่ายที่สุดคือประโยคความเดียว ที่มีส่วนประกอบแค่ภาคประธาน ( subject)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กระทำ และภาคแสดง (predicate) เป็นส่วนที่บอกอาการ หรือกระทำกริยา ในส่วนของภาคแสดงต้องประกอบด้วย main verb หรือ คำกริยาหลัก มีกรรมหรือไม่มีกรรม คืออยู่กับคำกริยาหลักว่าเป็นคำกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับหรือไม่ คำกริยาที่ต้องการกรรมมารองรับเราเรียกว่า... อ่านต่อ

พลังงานลม

ลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมด ในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ทดแทนการผลิตด้วยพลังงานจากซากดึกดำบรรพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบประเทศยุโรปได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ซึ่งกังหันลมขนาดใหญ่แต่ละตัวสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4-5 เมกะวัตต์ และนับวันจะยิ่งได้รับการพัฒนาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานลมยังมีค่อนข้างน้อยมาก อาจเป็นเพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศเราไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตามหากเรามีพื้นฐานความรู้ก็สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานลมร่วมกับแหล่งพลังงานอื่นๆ... อ่านต่อ

ความรู้หัวข้อ “ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung”

ความรู้หัวข้อ “ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung” มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การสาธารณกุศล ที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยวิชาการจัดการ เพื่อสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สู่สังคม ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษา แก่นิสิต นักศึกษา เป็นเวลา 10 ปีแล้วและในปีการศึกษา 2557 มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการฯ TMA สร้างนักบริหาร ดีและเก่ง ในหัวข้อ ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Leisure and Learning @ Doi Tung โดยมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาได้สร้างสรรค์การเขียนแผนธุรกิจที่เป็นธรรม ใช้การสื่อสารที่ทันสมัยโดยใช้ข้อมูลของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ มีเหตุมีผล สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ตามการจัดประชุมสัมมนาให้ความรู้หัวข้อ... อ่านต่อ

การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือ คือการอธิบายหรือให้รายละเอียดของการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จ โดยผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการต่าง ๆ คู่มือเป็นหนังสือหรือเอกสารที่ใช้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเอกสารที่ให้แนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ใช้คู่มือ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ ด้วยตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (สุมาลี สังข์ศรี) วิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนหลักๆ อยู่ 4 ขั้นตอน ขั้นกำหนดเรื่องที่จะเขียนเป็นคู่มือ ขั้นวางแผนการเขียน (หรือขั้นการจัดทำ Outline) ขั้นลงมือเขียน ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง ขั้นกำหนดเรื่องที่จะเขียนเป็นคู่มือ เนื่องจากคู่มือเป็นการนำเสนอรายละเอียด และลำดับขั้นตอนของการปฏิบัติงาน... อ่านต่อ

Speaking to Wealth (ตอนที่ 1)

Speaking to Wealth (ตอนที่ 1) เรียบเรียงโดย  อ.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ทำไมต้องพูดเป็น เราอยากสื่อสารให้คนเข้าใจตรงกับที่เราคิดจริงๆ คนพูดเป็นจะประสบความสำเร็จ ในชีวิตมากกว่า การพูดเป็น คือ อาวุธทางปัญญา แก้ปัญหาทุกอย่างจากหนักเป็นเบา สิ่งที่จะทำให้พูดแล้วประสบความสำเร็จ รูปลักษณ์ภายนอก : Personality เห็นชัด จับต้องได้ ดุจจีบหญิง ปิ๊งหนุ่ม บุคลิกภาพภายใน : Characterization เป็นนามธรรม มองไม่เห็นแต่ส่งผลต่อการกระทำ เหมือนไฟฟ้าและกำลังลม ความสามารถพิเศษ ความเชี่ยวชาญ ทักษะเสริมต่างๆ Specialty แสดงแล้วประจักษ์ราวกับเงาะถอดรูป สวย รวย เก่ง ครบเครื่อง “One Good Speech Can Change Your Life Completely.” (KruOh Charming on Stage) การสื่อสารให้ได้ความ ผ่านกิจกรรม Zip Zap Zop สายตา สื่อสารด้วย : สบตาผู้ที่เราพูดด้วย และสื่อความตั้งใจ ท่าทาง... อ่านต่อ

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) รูปที่1 เป็นเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบ (testing) และประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์เชิงเหตผุล (causal relationships) การสร้างโมเดลสมการโครงสร้างมีวัตุประสงค์ได้ทั้งเพื่อการทดสอบทฤษฎี (theory testing) หรือเพื่อสร้างทฤษฎี (theory building) - กรณีการทดสอบทฤษฎี (theory testing) สร้างโมเดลด้วยวิธีการเชิงอนุมาน (deductive) หรือการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) เริ่มต้นจากการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อกําหนดโมเดลสมมติฐานที่แสดงเป็นโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causalmodel) ที่จะได้รับการทดสอบจากข้อมูลที่รวบรวมได้ว่ามีความสอดคล้อง (fit) กันหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) - กรณีการสร้างทฤษฎี (theory building) สร้างโมเดลด้วยวิธีการเชิงอุปมาน... อ่านต่อ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course ตามการจัดประชุมฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Block course แขนงวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แขนงวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดประชุมในหัวข้อดังนี้คือ 1. การจัดการเรียนการสอนแบบ Block course 2. การบริหารระบบงานทะเบียน 3. การจัดการเรียนการสอนแขนงบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม และ 4. กระบวนการ วิธีการจัดดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ) ซึ่งการสอนแบบ Block course นี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียในส่วนของอาจารย์ผู้สอน และ ตัวนักศึกษาที่เป็นผู้เรียนเอง ซึ่งทั้ง... อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 4«1234»
  • เข้าสู่ระบบ