การเตรียมความพร้อมของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6

ด้วยวิวัฒนาการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วทำให้เกิดมีอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ ทั้ง คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ , คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค, แทบเล็ต ฯลฯ รวมไปถึง โทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) หรือ เครื่องรับโทรทัศน์ก็ถูกพัฒนาให้สามารถทำงานบนระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการให้บริการต่างๆบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบ E-Commerce, ระบบ E-Government , Social Network เป็นต้น ส่งผลให้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล รุ่นที่ 4 (IPv4) ที่ใช้ในปัจจุบันมีจำนวน IP Address ไม่เพียงพอและด้วยข้อจำกัดในด้านความปลอดภัยของ IPv4 จึงมีการพัฒนามาตรฐานอินเตอร์เน็ต โปรโตคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) ขึ้น
ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่การปรับเปลี่ยนจาก มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล รุ่นที่ 4 (IPv4) ไปเป็นอินเตอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) เพื่อรองรับอัตราการขยายตัวของระบบเครือข่ายภายในประเทศ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งปัจจุบันใช้ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล รุ่นที่ 4 (IPv4) กำลังจะดำเนินการปรับเปลี่ยนมาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลไปสู่ มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่นที่ 6 (IPv6) ในปีงบประมาณ 2558 ทางผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาถึงความพร้อมของบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อจัดทำสื่อประสม (Multimedia) ในรูปแบบเว็บไซด์และวีดีทัศน์เผยแพร่ความรู้เรื่อง IPv6 ที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ IPv6
สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ IPv6 ได้ที่ ipv6

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ