รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

รูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

(RDG59S0014การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงสาธารณะ ด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)

ปีพ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และกลุ่มแกนนำชุมชนในเขตอำเภอละแม จังหวัดชุมพรได้ร่วมมือกันฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบพื้นบ้าน ซึ่งเรียกกันว่า “เรือใบโบราณ” ขึ้นจวบจนปัจจุบันมีการจัดตั้งชมรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติการให้แก่เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปจนกลายเป็นประเพณีประจำปีในงานเปิดโลกทะเลของอำเภอละแม จังหวัดชุมพรที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (อำนาจ และคณะ , 2553)สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ให้มีศักยภาพ กระตุ้นให้เกิดกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างรายได้ให้กับภาคเกษตรและชุมชนในชนบทตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)ที่นำความได้เปรียบด้านความพร้อมของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาธุรกิจบริการ นำนโยบายรัฐลงไปในชุมชน ให้ชุมชนเข้ามาจัดการตัวเองโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว

การวิจัยเรื่องรูปแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำเภอละแม จังหวัดชุมพรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และคณะมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้าน ศึกษารูปแบบที่เหมาะสมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู และผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านภายในอำเภอละแม จังหวัดชุมพรอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีกระบวนการศึกษาผ่านกิจกรรม1) การอบรมแนวคิดงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นและแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน 2)การมีส่วนร่วมในการสำรวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอละแม และพื้นที่เชื่อมโยง 3)กิจกรรมสืบค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบพื้นบ้านสำหรับกำหนดรูปแบบ และเนื้อหา สื่อความหมายการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ4) กิจกรรมการพัฒนาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 5) แกนนำสมาชิกชมรมฯ ร่วมเดินทางเชื่อมประสานกับหน่วยงานภาคี เช่น อบต./เทศบาล ตลอดแนวชายฝั่งอำเภอละแมและพื้นที่เชื่อมโยง

จากผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการออกแบบคู่มือสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยว พบว่าเนื้อหาของคู่มือการสื่อความหมายสำหรับการท่องเที่ยวควรมีเค้าโครงเรื่อง (Theme) คือ“ชักใบ ขึ้นเรือ ล่องเลแม” ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือส่วน A:  เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนและวิถีเรือใบโบราณ ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของอำเภอละแมประวัติความเป็นมาเรือใบโบราณ     เคล็ดลับการแล่นเรือใบโบราณพัฒนาการของใบเรืออิทธิพลของลมต่อการแล่นเรือใบการสืบสานประเพณีแข่งเรือใบ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับเรือใบส่วน B:  ขั้นตอนและวิธีการต่อเรือใบโบราณได้แก่ การเตรียมไม้และเครื่องมือต่อเรือการทำกระดูกงูการดัดไม้โดยใช้ความร้อนการขึ้นแผ่นกระดานเรือการใส่โขนท้ายเรือการใส่หัวเรือและการใส่ท้ายเรือการใส่กงเรือการทำราวชับการทำแคมเรือการทำที่ใส่เสาใบเรือการทำกันเซการตอกหมันเรือและการหย่าชันเอการทาสีเรือการทำเสาเรือใบการทำหางเสือและการใส่ใบเรือด้านการผลักดันให้เกิดการสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูเรือใบพื้นบ้านภายในอำเภอละแม จังหวัดชุมพรอย่างเป็นรูปธรรมทีมวิจัยร่วมกับแกนนำสมาชิกชมรมฯ เดินทางเชื่อมประสานกับหน่วยงานภาคีตลอดแนวชายฝั่งอำเภอละแมและพื้นที่เชื่อมโยงอาทิ อำเภละแมอบต.ละแม เทศบาลตำบลละแมอบต.สวนแตง อบต.ทุ่งหลวง อบต.ทุ่งคาวัด อบต.คันธุลี พอช. สสส.  โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนากิจกรรมและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดที่จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ร่วมกันในลำดับต่อไป

ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์

1. ทางเว็บไซด์  http://www.cbt.chumphon.mju.ac.th โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว และคู่มือสื่อความหมายเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)ผ่านเว็บไซด์

2. ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคี เช่น อบต./เทศบาล ตลอดแนวชายฝั่งอำเภอละแมและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อสร้างความร่วมมือในการยกระดับกิจกรรมเรือใบพื้นบ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และคณะ

ชุดโครงการกลไกการหนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสนับสนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร

แสดงความคิดเห็น

*

  • เข้าสู่ระบบ